sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
Projekty według wybranych kryteriów: 952
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numer Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD346 23-02-2018 23-02-2018
Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD126 23-02-2018 23-02-2018
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD353 21-02-2018 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UD317 20-02-2018 20-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19-02-2018 19-02-2018
Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Minister Finansów UD321 15-02-2018 15-02-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty Minister Zdrowia UD348 14-02-2018 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD350 13-02-2018 13-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC110 12-02-2018 19-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD344 07-02-2018 23-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD347 05-02-2018 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD351 05-02-2018 23-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie Minister Sprawiedliwości UD268 30-01-2018 30-01-2018
Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD280 26-01-2018 16-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Minister Finansów UC108 22-01-2018 22-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów UC97 17-01-2018 19-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W trakcie ustalania 17-01-2018 02-02-2018
Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów UD235 15-01-2018 19-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Minister Sprawiedliwości UD324 11-01-2018 14-02-2018
Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów UD342 10-01-2018 13-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UD339 09-01-2018 23-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej UD340 08-01-2018 08-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej UD313 08-01-2018 08-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC107 08-01-2018 20-02-2018
projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC104 04-01-2018 22-02-2018
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów 04-01-2018 30-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” Minister Infrastruktury i Budownictwa UD307 04-01-2018 22-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Cyfryzacji UD338 21-12-2017 13-02-2018
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD334 20-12-2017 02-02-2018
Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC105 18-12-2017 19-12-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-12-2017 30-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej Minister Rozwoju i Finansów UD311 06-12-2017 06-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD325 29-11-2017 30-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD309 28-11-2017 20-02-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych Minister Rozwoju i Finansów 329 27-11-2017 07-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD319 24-11-2017 29-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Zdrowia UD302 24-11-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD318 22-11-2017 23-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oczekuje na nadanie 22-11-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD323 21-11-2017 19-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Minister Zdrowia UD310 20-11-2017 20-11-2017
Projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 102 17-11-2017 08-02-2018
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym Minister Rozwoju i Finansów UD331 14-11-2017 31-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD304 09-11-2017 20-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD330 09-11-2017 09-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD327 07-11-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD297 06-11-2017 20-12-2017
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Minister Cyfryzacji UD31 02-11-2017 19-02-2018
projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Minister Sprawiedliwości UD316 31-10-2017 18-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Budownictwa UB15 31-10-2017 10-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD90 30-10-2017 18-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD315 30-10-2017 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UA36 25-10-2017 15-01-2018
Ustawa o jawności życia publicznego Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych UD314 24-10-2017 16-02-2018
Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Minister Rozwoju i Finansów UD 285 23-10-2017 23-10-2017
Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji Minister Rozwoju i Finansów UD 308 20-10-2017 15-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD218 17-10-2017 24-01-2018
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów w trakcie 16-10-2017 14-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów UD305 09-10-2017 26-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Minister Cyfryzacji UD306 06-10-2017 11-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD303 06-10-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UB13 05-10-2017 16-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD185 03-10-2017 22-01-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minister Rozwoju i Finansów UA34 28-09-2017 22-11-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Minister Rozwoju i Finansów UD278 27-09-2017 16-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Rozwoju i Finansów UD295 27-09-2017 21-02-2018
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów UD301 26-09-2017 12-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD264 22-09-2017 02-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców Minister Infrastruktury i Budownictwa UD277 20-09-2017 20-02-2018
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym Minister Energii UD299 19-09-2017 19-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD296 19-09-2017 19-09-2017
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA33 19-09-2017 21-02-2018
Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA32 19-09-2017 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego Minister Infrastruktury i Budownictwa UD300 19-09-2017 26-01-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach Minister Rozwoju i Finansów UA35 18-09-2017 22-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UD298 15-09-2017 19-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 12 14-09-2017 10-01-2018
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych Minister Cyfryzacji UC100 14-09-2017 21-02-2018
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych Minister Cyfryzacji UC101 14-09-2017 22-02-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa Minister Infrastruktury i Budownictwa UD291 12-09-2017 02-10-2017
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia UD289 11-09-2017 08-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Rozwoju i Finansów UB14 09-09-2017 09-09-2017
Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UC23 08-09-2017 28-11-2017
projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Minister Sprawiedliwości UC96 07-09-2017 13-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD286 05-09-2017 20-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD290 01-09-2017 20-02-2018
Projekt ustawy o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Minister Infrastruktury i Budownictwa UD272 30-08-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach Minister Infrastruktury i Budownictwa UD257 30-08-2017 05-10-2017
Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Minister Rozwoju i Finansów UD 283 29-08-2017 23-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Infrastruktury i Budownictwa UD255 25-08-2017 12-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody Minister Środowiska UD288 25-08-2017 23-02-2018
projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej Minister Sprawiedliwości UC93 25-08-2017 22-02-2018
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23-08-2017 19-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Rozwoju i Finansów UD281 11-08-2017 14-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD282 08-08-2017 05-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD224 04-08-2017 13-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Rozwoju i Finansów UC98 02-08-2017 05-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym Minister Rozwoju i Finansów UD220 01-08-2017 10-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Minister Środowiska UC80 28-07-2017 18-12-2017
Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych Minister Rozwoju i Finansów UD142 25-07-2017 14-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD249 21-07-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD261 20-07-2017 19-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów UD271 20-07-2017 09-01-2018
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Minister Rozwoju i Finansów UD 190 19-07-2017 23-02-2018
Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD273 19-07-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Minister Rozwoju i Finansów UC 95 18-07-2017 23-02-2018
Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Minister Cyfryzacji UD274 18-07-2017 12-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 269 17-07-2017 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC99 17-07-2017 23-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister Obrony Narodowej UD270 13-07-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej Minister Rozwoju i Finansów UD228 12-07-2017 10-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD242 12-07-2017 22-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD265 12-07-2017 13-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UA31 12-07-2017 30-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów UD256 11-07-2017 14-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD267 10-07-2017 06-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Minister Sprawiedliwości UD245 06-07-2017 13-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD275 05-07-2017 23-01-2018
Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Minister Zdrowia UD258 30-06-2017 29-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD233 28-06-2017 20-12-2017
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC27 28-06-2017 21-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD207 28-06-2017 22-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości UD206 27-06-2017 30-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD276 26-06-2017 11-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Minister Infrastruktury i Budownictwa 24-06-2017 24-08-2017
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Minister Środowiska UD214 24-06-2017 18-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw Minister Energii 23-06-2017 02-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD263 21-06-2017 19-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD241 21-06-2017 21-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 239 13-06-2017 21-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD260 12-06-2017 27-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UD248 12-06-2017 08-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD262 12-06-2017 25-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD260 09-06-2017 20-07-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD254 05-06-2017 27-07-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD 204 01-06-2017 15-01-2018
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Minister Edukacji Narodowej UD141 30-05-2017 12-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach Minister Rozwoju i Finansów UD252 26-05-2017 19-06-2017
Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD240 23-05-2017 11-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Rozwoju i Finansów UD259 23-05-2017 27-09-2017
Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach Minister Rozwoju i Finansów UC94 18-05-2017 02-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC90 17-05-2017 23-02-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UA30 12-05-2017 28-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UC81 10-05-2017 30-01-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA29 10-05-2017 13-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD250 08-05-2017 20-11-2017
projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Rozwoju i Finansów UC52 05-05-2017 13-02-2018
Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD100 04-05-2017 17-10-2017
Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD 225 28-04-2017 19-02-2018
Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Minister Energii UC89 27-04-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Minister Obrony Narodowej 21-04-2017 17-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC 87 21-04-2017 11-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD230 19-04-2017 19-04-2017
Projekt ustawy o tachografach Minister Infrastruktury i Budownictwa UC25 14-04-2017 11-10-2017
Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio: projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD231 14-04-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju i Finansów UD238 14-04-2017 27-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD 244 14-04-2017 15-01-2018
Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC4 13-04-2017 02-02-2018
Projekt ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC 83 12-04-2017 29-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów UD229 12-04-2017 12-04-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD212 11-04-2017 08-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-04-2017 30-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD236 04-04-2017 08-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD 243 03-04-2017 18-10-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularne Minister Spraw Zagranicznych UD234 29-03-2017 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD226 21-03-2017 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD227 21-03-2017 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Minister Rozwoju i Finansów UD232 20-03-2017 13-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD215 13-03-2017 17-01-2018
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Minister Sprawiedliwości UC92 13-03-2017 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 10-03-2017 18-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD186 09-03-2017 02-01-2018
Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Minister Rozwoju i Finansów UD210 09-03-2017 14-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UC86 09-03-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD209 07-03-2017 29-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD213 07-03-2017 19-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw Minister Spraw Zagranicznych UD211 06-03-2017 19-05-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" Minister Rozwoju i Finansów UD196 28-02-2017 16-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD217 28-02-2017 31-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD152 20-02-2017 18-09-2017
Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów UD199 13-02-2017 16-01-2018
Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD197 13-02-2017 16-01-2018
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Minister Rozwoju i Finansów UD198 13-02-2017 16-01-2018
Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD195 13-02-2017 16-01-2018
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD191 13-02-2017 27-11-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Minister Środowiska UC76 10-02-2017 20-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD208 09-02-2017 04-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC84 08-02-2017 14-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Rozwoju i Finansów UC85 06-02-2017 05-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Minister Cyfryzacji 06-02-2017 13-11-2017
Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Minister Sportu i Turystyki UC75 02-02-2017 22-08-2017
Projekt ustawy o produktach kosmetycznych Minister Zdrowia UC51 02-02-2017 08-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC72 01-02-2017 20-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Minister Energii UD193 01-02-2017 29-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Minister Rozwoju i Finansów UD202 31-01-2017 14-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Expost UD205 31-01-2017 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 30-01-2017 09-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD117 27-01-2017 07-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD203 26-01-2017 09-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD192 25-01-2017 29-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Minister Infrastruktury i Budownictwa UD187 19-01-2017 18-12-2017
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD194 16-01-2017 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD177 16-01-2017 30-10-2017
Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD182 16-01-2017 22-08-2017
Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD123 12-01-2017 18-09-2017
Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej Minister Zdrowia UD160 30-12-2016 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD175 30-12-2016 09-02-2017
Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD181 29-12-2016 14-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości UD 165 23-12-2016 17-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD115 23-12-2016 19-05-2017
Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Minister Rozwoju i Finansów UD28 22-12-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD 189 21-12-2016 19-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD183 20-12-2016 25-07-2017
Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 03-02-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów Minister Rozwoju i Finansów UD184 19-12-2016 22-08-2017
projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 19-12-2016
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów UD173 19-12-2016 10-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD4 16-12-2016 22-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Expost 16-12-2016 16-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości Minister Infrastruktury i Budownictwa UA28 15-12-2016 14-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe Państwowa Agencja Atomistyki UC68 15-12-2016 15-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD179 14-12-2016 18-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD145 08-12-2016 19-07-2017
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD174 08-12-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o kosztach komorniczych Minister Sprawiedliwości UD162 07-12-2016 31-05-2017
Projekt ustawy o dokumentach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD176 06-12-2016 12-01-2018
Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Minister Rozwoju i Finansów UC66 06-12-2016 05-02-2018
Projekt ustawy o rynku mocy Minister Energii UD178 05-12-2016 31-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD161 29-11-2016 27-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 151 29-11-2016 11-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów UD50 29-11-2016 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC88 25-11-2016 19-05-2017
Projekt ustawy o komornikach sądowych Minister Sprawiedliwości UD146 24-11-2016 31-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach Minister Środowiska UC71 24-11-2016 24-11-2017
Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Minister Sprawiedliwości UD 171 22-11-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD54 21-11-2016 22-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym Minister Infrastruktury i Budownictwa UC82 15-11-2016 31-08-2017
Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Minister Sprawiedliwości UC78 15-11-2016 17-03-2017
projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Minister Rozwoju i Finansów UD169 10-11-2016 08-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani Minister Zdrowia UD164 10-11-2016 21-02-2018
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa UD170 10-11-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Minister Infrastruktury i Budownictwa UD66 09-11-2016 01-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD99 08-11-2016 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD153 08-11-2016 28-11-2017
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Minister Skarbu Państwa UD 168 08-11-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym Minister Skarbu Państwa UD 167 08-11-2016 14-12-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD163 07-11-2016 19-10-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Minister Rozwoju UD155 07-11-2016 19-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej UD159 07-11-2016 07-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA27 03-11-2016 24-11-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD104 27-10-2016 30-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD137 27-10-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej Minister Infrastruktury i Budownictwa UD158 25-10-2016 18-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD157 25-10-2016 30-05-2017
Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki Minister Obrony Narodowej UD79 17-10-2016 09-11-2017
ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Finansów 17-10-2016 30-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UD 147 17-10-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 14-10-2016 22-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD29 14-10-2016 09-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD149 14-10-2016 02-02-2018
Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Minister Finansów UD102 14-10-2016 30-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD143 14-10-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 148 11-10-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Expost UD144 11-10-2016 27-06-2017
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD55 07-10-2016 12-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 131 05-10-2016 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC65 03-10-2016 24-07-2017
Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany Minister Infrastruktury i Budownictwa UD135 30-09-2016 05-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD14 30-09-2016 01-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje 30-09-2016 03-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UB11 29-09-2016 12-10-2017
Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Minister Zdrowia UA26 29-09-2016 11-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD140 29-09-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD23 28-09-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD116 27-09-2016 26-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD57 27-09-2016 20-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Expost UD132 26-09-2016 20-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD138 26-09-2016 20-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA 21 23-09-2016 14-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD125 23-09-2016 25-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 130 22-09-2016 22-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD133 20-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC49 19-09-2016 20-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD129 16-09-2016 22-02-2017
Projekt ustawy - prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA24 16-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA25 16-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD134 15-09-2016 12-12-2016
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC79 15-09-2016 28-11-2017
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej Minister Środowiska UD118 13-09-2016 01-12-2017
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD119 12-09-2016 16-11-2016
ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, a także ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD128 12-09-2016 31-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UB3 12-09-2016 14-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD98 09-09-2016 26-05-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD 121 07-09-2016 12-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD47 07-09-2016 26-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC60 06-09-2016 02-01-2018
Projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UC-77 02-09-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Minister Zdrowia UD93 26-08-2016 06-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD108 24-08-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UB10 24-08-2016 12-12-2016
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD113 23-08-2016 20-02-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD106 22-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów Minister Infrastruktury i Budownictwa UD75 12-08-2016 26-10-2017
Projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD112 12-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Minister Obrony Narodowej UD109 11-08-2016 03-01-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Minister Sprawiedliwości UB8 09-08-2016 12-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD82 09-08-2016 30-06-2017
Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Minister Sportu i Turystyki UD53 03-08-2016 28-04-2017
Projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Minister Infrastruktury i Budownictwa UD7 03-08-2016 15-09-2017
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD97 02-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia UC73 29-07-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD107 29-07-2016 02-12-2016
Projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC12 27-07-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD105 27-07-2016 05-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD80 25-07-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD83 22-07-2016 27-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD81 20-07-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Minister Rozwoju UC70 20-07-2016 26-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC57 15-07-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD101 15-07-2016 24-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UB7 14-07-2016 12-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD95 14-07-2016 27-10-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD111 13-07-2016 30-06-2017
Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD110 13-07-2016 30-06-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD103 12-07-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Minister Rozwoju UD96 11-07-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD86 11-07-2016 26-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UD46 08-07-2016 18-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD92 07-07-2016 23-05-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw Szef Służby Cywilnej w trakcie dokonywania wpisu 07-07-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Minister Rozwoju UD91 06-07-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD33 05-07-2016 23-05-2017
projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 Minister Sprawiedliwości 05-07-2016 13-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC47 30-06-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe Minister Infrastruktury i Budownictwa UC69 30-06-2016 25-10-2017
Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC74 30-06-2016 23-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD87 29-06-2016 02-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD37 27-06-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD114 27-06-2016 23-03-2017
Projekt ustawy o wyposażeniu morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC13 24-06-2016 09-01-2017
Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD84 23-06-2016 05-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Budownictwa UD67 23-06-2016 20-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości UD89 22-06-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD88 22-06-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis 17-06-2016 11-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD70 15-06-2016 23-06-2017
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD43 14-06-2016 10-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC25 09-06-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia UD45 08-06-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Minister Finansów UC53 04-06-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Minister Środowiska UB9 04-06-2016 16-11-2016
Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD150 03-06-2016 13-12-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD61 02-06-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD77 02-06-2016 17-10-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC39 31-05-2016 18-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB1 24-05-2016 12-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw Minister Finansów 24-05-2016 30-01-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UC67 23-05-2016 15-01-2018
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Minister Finansów UC17 23-05-2016 24-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD41 19-05-2016 05-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UA22 16-05-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC14 11-05-2016 13-06-2017
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UD78 09-05-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne Minister Finansów UD71 06-05-2016 15-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD73 05-05-2016 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC42 02-05-2016 27-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC63 27-04-2016 03-08-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UD63 27-04-2016 08-12-2016
projekt ustawy - Prawo wodne Minister Środowiska UC1 26-04-2016 15-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Minister Obrony Narodowej UD65 25-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Szef Służby Cywilnej UD59 25-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Zdrowia UC62 25-04-2016 07-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC2 25-04-2016 18-04-2017
Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD60 22-04-2016 26-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC19 22-04-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis do Wykazu 21-04-2016 04-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Budownictwa UC20 19-04-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD39 19-04-2016 09-02-2017
Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów UC54 14-04-2016 05-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia Minister Obrony Narodowej UD56 14-04-2016 30-01-2017
Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Minister Skarbu Państwa UD58 14-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UC46 11-04-2016 06-07-2017
Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UA20 08-04-2016 05-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD20 07-04-2016 31-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz o uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Minister Zdrowia UD44 05-04-2016 07-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA12 01-04-2016 02-11-2016
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Minister Rozwoju UC 56 01-04-2016 28-02-2017
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA17 31-03-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA18 25-03-2016 21-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD34 25-03-2016 30-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC55 25-03-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw Minister Rozwoju UC 58 24-03-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej Minister Obrony Narodowej UD48 24-03-2016 28-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UB2 24-03-2016 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC9 22-03-2016 31-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC41 22-03-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UC36 21-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD18 17-03-2016 13-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UC48 15-03-2016 19-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC59 11-03-2016 19-06-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach Minister Środowiska UD40 11-03-2016 15-09-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD36 10-03-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC45 08-03-2016 25-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA16 07-03-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC43 07-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Minister Obrony Narodowej 03-03-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o narodowych dobrach kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC5 02-03-2016 31-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Minister Sprawiedliwości 01-03-2016 05-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Sportu i Turystyki UD30 01-03-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC28 26-02-2016 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA15 25-02-2016 13-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD10 25-02-2016 03-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD24 24-02-2016 02-12-2016
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23-02-2016 16-03-2016
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD5 17-02-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD1 16-02-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej Minister Finansów UD35 11-02-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC30 03-02-2016 15-09-2016
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 02-02-2016 25-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Finansów UD32 26-01-2016 15-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UA2 25-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC50 21-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UC44 20-01-2016 10-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20-01-2016 29-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UA11 20-01-2016 18-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UC 38 18-01-2016 19-10-2017
Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD17 18-01-2016 09-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD27 13-01-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekuje na wpis 11-01-2016 01-08-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 11-01-2016 27-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Expost UA5 11-01-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UA3 08-01-2016 01-08-2016
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela Minister Edukacji Narodowej UA10 08-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości 07-01-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA9 29-12-2015 02-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UA8 23-12-2015 08-08-2016
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Minister Sprawiedliwości 23-12-2015 22-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC3) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC3 21-12-2015 31-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA1 18-12-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Minister Sprawiedliwości UA4 18-12-2015 07-01-2016
Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Minister Pracy i Polityki Społecznej UC40 15-12-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Minister Pracy i Polityki Społecznej UA7 02-12-2015 18-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC179 17-11-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UD225 09-11-2015 13-12-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD229 29-10-2015 25-01-2016
Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r. Minister Finansów UD212 05-10-2015 23-12-2015
Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD8 02-10-2015 03-01-2017
Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania Minister Finansów UC166 30-09-2015 01-02-2016
Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej UD228 16-09-2015 17-02-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC176 07-09-2015 25-07-2016
projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji UC178 03-09-2015 07-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD147 01-09-2015 30-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC180 17-08-2015 12-02-2016
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister Obrony Narodowej UD226 12-08-2015 08-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC18 12-08-2015 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD211 13-07-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia UC177 13-07-2015 14-02-2017
Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego Minister Infrastruktury i Rozwoju UD16 07-07-2015 21-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych UD224 29-06-2015 26-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD219 18-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki UD223 02-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki UD222 02-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD209 02-06-2015 17-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Minister Infrastruktury i Rozwoju UC175 01-06-2015 07-01-2016
Projekt ustawy - Kodeks budowlany Minister Infrastruktury i Rozwoju UA38 25-05-2015 05-02-2018
projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania Minister Środowiska UC64 25-05-2015 16-03-2017
Projekt ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom Minister Gospodarki UC157 21-05-2015 12-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD216 19-05-2015 12-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej Minister Infrastruktury i Rozwoju UC169 19-05-2015 14-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UD215 15-05-2015 20-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC32 11-05-2015 16-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD218 07-05-2015 08-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej Minister Skarbu Państwa UD200 06-05-2015 01-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC165 05-05-2015 25-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC168 28-04-2015 01-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC167 28-04-2015 24-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy - Kodeks cywilny Minister Gospodarki UC 170 24-04-2015 08-03-2016
Projekt ustawy o rewitalizacji Minister Infrastruktury i Rozwoju UD217 23-04-2015 19-11-2015
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC154 21-04-2015 30-11-2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC158 21-04-2015 08-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD213 14-04-2015 11-05-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD 188 10-04-2015 08-09-2015
Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Minister Pracy i Polityki Społecznej UD214 08-04-2015 28-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Minister Gospodarki UD206 07-04-2015 12-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UD205 03-04-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Minister Administracji i Cyfryzacji UD203 03-04-2015 11-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD181 02-04-2015 05-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD201 01-04-2015 11-03-2016
Projekt ustawy o zdrowiu publicznym Minister Zdrowia ZD11 28-03-2015 26-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA56 26-03-2015 04-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD207 25-03-2015 24-06-2016
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach Minister Administracji i Cyfryzacji UB32 25-03-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” Minister Infrastruktury i Rozwoju UD193 18-03-2015 13-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UB33 16-03-2015 30-10-2015
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej Minister Finansów UC153 11-03-2015 13-11-2015
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO ORAZ USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY Minister Gospodarki UC139 05-03-2015 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD204 04-03-2015 10-07-2015
Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Finansów UC163 18-02-2015 25-07-2016
Projekt ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC146 17-02-2015 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UC162 16-02-2015 26-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów Minister Gospodarki UA55 12-02-2015 08-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC152 10-02-2015 31-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Minister Finansów UD157 09-02-2015 17-02-2016
Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Minister Finansów UD192 06-02-2015 25-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD 199 06-02-2015 28-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC 156 05-02-2015 08-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC 159 02-02-2015 18-05-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych Minister Pracy i Polityki Społecznej UD202 29-01-2015 22-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD198 28-01-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Minister Infrastruktury i Rozwoju UC161 23-01-2015 16-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC114 21-01-2015 21-12-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Rozwoju UD135 20-01-2015 16-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC151 16-01-2015 21-12-2015
Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UC150 14-01-2015 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych Minister Sportu i Turystyki UD197 13-01-2015 14-09-2015
Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC160 12-01-2015 22-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA54 08-01-2015 24-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA53 08-01-2015 20-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC124 02-01-2015 25-08-2016
Projekt ustawy - Prawo wodne Minister Środowiska UD194 23-12-2014 11-08-2015
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC108 23-12-2014 30-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Minister Infrastruktury i Rozwoju UC147 18-12-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD155 18-12-2014 15-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Minister Środowiska UD165 17-12-2014 26-05-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC133 15-12-2014 27-11-2015
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Minister Sprawiedliwości U50 15-12-2014 16-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Minister Infrastruktury i Rozwoju UD191 11-12-2014 12-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA52 11-12-2014 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UC145 09-12-2014 30-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych UD196 09-12-2014 02-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UD169 05-12-2014 18-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD173 28-11-2014 01-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UA51 19-11-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o administracji podatkowej Minister Finansów UD178 18-11-2014 02-09-2015
Projekt ustawy o biegłych sądowych Minister Sprawiedliwości UA44 18-11-2014 24-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Minister Finansów UD172 14-11-2014 25-05-2015
Projekt ustawy o pracy na morzu Minister Infrastruktury i Rozwoju UC144 05-11-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UD189 04-11-2014 16-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Minister Gospodarki UC140 03-11-2014 26-05-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD 146 03-11-2014 19-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC141 31-10-2014 16-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD184 24-10-2014 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej UA49 22-10-2014 29-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UC136 22-10-2014 24-08-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD26 21-10-2014 01-12-2016
Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC137 21-10-2014 29-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC142 15-10-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC117 08-10-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD175 06-10-2014 05-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC125 03-10-2014 06-07-2017
Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny Minister Pracy i Polityki Społecznej UD185 30-09-2014 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw