sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2016-11-03 12:36 Marta Pisarska Stworzono projekt
2016-11-03 12:36 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-11-03 12:36 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-11-03 12:36 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-11-03 12:37 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-11-03 12:37 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-11-03 12:37 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-11-03 12:37 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-11-03 12:37 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-11-03 12:37 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-11-03 12:38 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-11-03 12:38 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na: Projekt opracowywany przez Minister Sprawiedliwości
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na: SegregatorProjektu-4371
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: informatyzacja;KRS
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: marta.pisarska@ms.gov.pl
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt opracowywany na podstawie założeń projektu ustawy
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1211
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.U.UE.L.2012.156.1).
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawę z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KRAJOWY REJESTR SĄDOWY]
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA27
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2016-11-03 12:38 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-11-03 12:40 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawa z dnia 15 czerwca 2007 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.
2016-11-03 12:47 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-11-03 12:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-11-03 12:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2016-11-03 14:55 Marta Pisarska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na: SegregatorProjektu-9043
2017-09-05 14:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2017-09-05 14:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawa z dnia 15 czerwca 2007 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.
2017-09-05 14:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-09 13:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-10-13 13:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów
2017-11-24 10:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-136-17
2017-11-24 10:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu