poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 17:41
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Zdrowia
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: 1. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90); 2. Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 296 z 07.11.2013, str. 12).
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe