piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1031
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Minister Rozwoju UD96 11-07-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD92 07-07-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC43 07-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy Minister Finansów UD186 15-09-2014 07-12-2017
Projekt ustawy  o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC110 29-05-2014 09-07-2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany Minister Infrastruktury i Rozwoju UA38 25-05-2015 05-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD81 20-07-2016 20-02-2017
Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD273 19-07-2017 24-01-2018
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki UD222 02-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze / Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze Minister Sprawiedliwości UA12 10-07-2012 24-02-2014
Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA32 19-09-2017 15-06-2018
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach Minister Administracji i Cyfryzacji UB32 25-03-2015 01-10-2015
Projekt ustawy - prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA24 16-09-2016 02-05-2018
Projekt ustawy – Prawo pocztowe Minister Administracji i Cyfryzacji UC2 17-04-2012 06-10-2015
Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD195 13-02-2017 23-04-2018
Projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości UA41 09-05-2014 05-11-2014
projekt ustawy - Prawo wodne Minister Środowiska UC1 26-04-2016 15-09-2017
Projekt ustawy - Prawo wodne Minister Środowiska UD194 23-12-2014 11-08-2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC158 21-04-2015 08-01-2016
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki UD223 02-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę - Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UC74 19-10-2012 17-08-2015
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA33 19-09-2017 18-06-2018
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA25 16-09-2016 02-05-2018
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Minister Skarbu Państwa UD 168 08-11-2016 08-05-2018
Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Minister Finansów UD98 09-09-2013 05-02-2014
Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r. Minister Finansów UD212 05-10-2015 23-12-2015
Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 Minister Finansów 96 09-05-2011 29-12-2011
Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 27-12-2013
Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 Minister Finansów UD149 04-09-2014 13-02-2015
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD55 07-10-2016 12-01-2018
Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów UD235 15-01-2018 22-03-2018
Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany Minister Infrastruktury i Budownictwa UD135 30-09-2016 05-02-2018
Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów UC54 14-04-2016 05-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD250 08-05-2017 20-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UD380 30-04-2018 03-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UA11 20-01-2016 18-08-2016
Projekt ustawy o administracji podatkowej Minister Finansów UD178 18-11-2014 02-09-2015
Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Minister Spraw Wewnętrznych UD106 06-08-2013 13-05-2014
Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD155 18-12-2014 15-09-2016
Projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD112 12-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o Agencji Wywiadu Minister Spraw Wewnętrznych UD105 06-08-2013 13-05-2014
Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UA20 08-04-2016 30-04-2018
Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach Minister Infrastruktury i Budownictwa UD257 30-08-2017 05-10-2017
Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia 230 07-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów UC132 30-04-2013 27-01-2016
Projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim Minister Infrastruktury RM P-22 07-06-2011 26-03-2013
Projekt ustawy o biegłych sądowych Minister Sprawiedliwości UA44 18-11-2014 24-03-2015
Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Minister Rozwoju i Finansów UD28 22-12-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Minister Rozwoju i Finansów UD198 13-02-2017 23-04-2018
Projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-04-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 21