sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 741
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanysortowanie wg daty modyfikacji rosnąco
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia 54 29-02-2012 11-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych Minister Zdrowia 07-10-2011 14-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia 140 18-08-2011 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Minister Zdrowia 92 15-03-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków Minister Zdrowia 85 04-05-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia 134 26-04-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Minister Zdrowia 138 15-06-2012 29-10-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom ogranów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Zdrowia 51 20-09-2012 05-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia 21-11-2011 12-11-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Zdrowia do uzupełnienia 20-11-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Zdrowia 51 19-09-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które moga byc traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych Minister Zdrowia 109 23-03-2012 22-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych Minister Zdrowia 133 12-04-2012 22-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej Minister Zdrowia 132 12-04-2012 23-11-2012
Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Minister Zdrowia 109 26-09-2012 26-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach Minister Zdrowia 12 „POZOSTAŁE PROJEKTY” – PROGRAM PRAC RADY MINISTRÓW 2012 R. 27-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 133 26-04-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia 137 13-07-2012 07-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru Minister Zdrowia 117 20-09-2012 11-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Zdrowia 41 16-07-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym Minister Zdrowia 135 14-09-2011 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 119 19-10-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 61 21-06-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych Minister Zdrowia 137 22-03-2012 20-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 Minister Zdrowia UD42 20-09-2012 29-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 34 02-05-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego Minister Zdrowia 120 19-10-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia 102 16-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 93 15-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Minister Zdrowia 51 29-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 88 23-05-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia 85 21-11-2012 02-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach Minister Zdrowia 97 15-11-2012 02-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia 112 05-12-2012 03-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Minister Zdrowia 91 22-10-2012 04-01-2013
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego Minister Zdrowia 09-03-2011 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Minister Zdrowia 54 19-10-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Minister Zdrowia 90 05-06-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 129 31-05-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania Minister Zdrowia 100 08-11-2012 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia 14 19-12-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Minister Zdrowia 113 23-05-2012 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego Minister Zdrowia 96 28-06-2012 15-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej Minister Zdrowia 03-01-2012 15-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Minister Zdrowia 92 20-12-2011 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających Minister Zdrowia 03-01-2012 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury Minister Zdrowia 143 11-08-2011 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączać do wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych Minister Zdrowia 121 07-01-2013 28-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 14-09-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska Minister Zdrowia 12 21-09-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych Minister Zdrowia 99 08-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia Projekt procedowany poza Programem Prac Legislacyjnych Ministra 18-01-2013 08-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organiźmie nieletniego oraz procedur dokumentowania badań oraz sposobów weryfikacji wyników testu Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 23-10-2012 02-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia 82 13-08-2012 02-04-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt z 4 kwietnia 2012 r.) Minister Pracy i Polityki Społecznej Nie dotyczy 06-04-2012 04-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 130 26-01-2012 10-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia - 11-01-2013 11-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Minister Zdrowia 23 02-05-2012 17-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 24 02-05-2012 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty Minister Zdrowia 90 15-02-2013 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 Minister Zdrowia nr 92 27-03-2013 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Minister Zdrowia procedowany poza Programem Prac Legislacyjnych Ministra Zdrowia 04-12-2012 24-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej Minister Zdrowia 92 15-10-2012 24-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców Minister Zdrowia 120 25-01-2012 26-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Zdrowia 123 28-02-2012 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia Minister Zdrowia 134 25-01-2012 30-04-2013
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego Minister Zdrowia 18-11-2011 17-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Minister Zdrowia Projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ 24-01-2013 17-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów Minister Zdrowia 38 12-04-2013 27-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji zastawek Aortalnych POL-TAVI Minister Zdrowia 37 16-04-2013 28-05-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu oraz zasad funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr 16 26-03-2012 11-06-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Minister Pracy i Polityki Społecznej 25 20-02-2012 11-06-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia Minister Pracy i Polityki Społecznej 5/XII/2011 13-10-2011 11-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Minister Zdrowia 120 21-05-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Minister Zdrowia 125 16-03-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych Minister Zdrowia 128 20-02-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 04-10-2012 20-06-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej 1/XII/2011 14-10-2011 24-06-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków Minister Zdrowia RD174 19-12-2012 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu Minister Zdrowia 80 19-06-2013 09-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia Projekt procedowany poza programem legislacyjnym 05-12-2012 10-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" Minister Zdrowia MZ100 14-06-2013 11-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego Minister Zdrowia nie znajduje się w Programie prac legislacyjnych 22-05-2013 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Minister Zdrowia 42 18-04-2013 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia Minister Zdrowia 124 20-02-2012 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Minister Zdrowia 14 03-10-2012 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń Minister Zdrowia 127 28-02-2012 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej Minister Zdrowia MZ 31 25-02-2013 05-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji Minister Zdrowia nie znajduje się w Programie prac legislacyjnych 17-04-2013 19-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 44 29-04-2013 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Minister Zdrowia 91 30-08-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ-97 17-06-2013 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 32 15-05-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiza i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Minister Zdrowia 22 14-06-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Minister Zdrowia 78 14-12-2012 07-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami Minister Zdrowia 55 28-02-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 64 18-04-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień Minister Zdrowia MZ48 12-07-2013 12-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego Minister Zdrowia 52 26-04-2013 21-11-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 8