sobota, 18 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 o godzinie 18:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
Projekty według wybranych kryteriów: 10140
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numer Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 22 11-01-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego Minister Sprawiedliwości 11-01-2012 26-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 17.9 11-01-2012 17-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia 11-01-2012 31-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17.7 11-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 17.8 11-01-2012 17-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UA10 10-01-2012 30-05-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia Minister Zdrowia 151 10-01-2012 05-06-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Administracji i Cyfryzacji UD1 10-01-2012 06-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Minister Spraw Wewnętrznych 89 10-01-2012 20-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona