wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2018-03-13 09:05 Michał Fedoniuk Stworzono projekt
2018-03-13 09:05 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-03-13 09:06 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-03-13 09:06 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-03-13 09:06 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-03-13 09:06 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-03-13 09:06 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-03-13 09:07 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-13 09:07 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-13 09:07 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-03-13 09:07 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2018-03-13 09:07 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2018-03-13 09:07 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Prezesa Rady Ministrów
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: administracja rządowa;podsekretarze stanu;kierownicze stanowiska państwowe
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: michal.fedoniuk@kprm.gov.pl
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-prez/288,Plan-prac-Prezesa-Rady-Ministrow.html
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Prezesa Rady Ministrów
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu null na: User-851
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [inne]
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: true
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998), Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067), Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, 2405 oraz z 2018 r. poz. 106), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321, 1567 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138), Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2243 i 2265 oraz z 2018 r. poz. 3 i 5), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 106 i 138), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 106 i 138), Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138), Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i 173), Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138), Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405), Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138), Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5).
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SŁUŻBA CYWILNA]
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: Oczekuje na wpis
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-03-13 09:08 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: