poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 15:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych"

Data Autor Zdarzenie
2017-10-11 16:16 Aneta Kozarzewska Stworzono projekt
2017-10-11 16:16 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-11 16:16 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-11 16:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-11 16:17 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-11 16:17 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-11 16:17 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-11 16:18 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-11 16:18 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-11 16:18 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-11 16:18 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-10-11 16:18 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [110]
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: plany ruchu zakładów górniczych
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: aneta.kozarzewska@mos.gov.pl
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2017.10.04_WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MINISTRA_SRODOWISKA.pdf
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1131
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1641
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.6.2013, str. 66)
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [GÓRNICZE I GEOLOGICZNE PRAWO]
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 68
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-10-11 16:18 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-11 16:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-10-11 16:24 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-10-11 16:26 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-03-15 13:53 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-03-15 13:53 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2293
2018-03-15 13:53 Aneta Kozarzewska Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017