sobota, 21 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych"

Data Autor Zdarzenie
2017-02-17 13:57 Agata Wójcikiewicz Stworzono projekt
2017-02-17 13:57 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-02-17 13:57 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-02-17 13:57 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-02-17 13:57 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-02-17 13:58 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-02-17 13:58 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-02-17 13:58 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-02-17 13:58 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2017-02-17 13:58 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2017-02-17 13:58 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [10g]
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Prezesa Rady Ministrów
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: postępowanie
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agata.wojcikiewicz@uzp.gov.pl
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-prez/288,Plan-prac-Prezesa-Rady-Ministrow.html
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2164
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-962
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7).
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ZAMÓWIENIA PUBLICZNE]
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2015
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 91
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prprm
2017-02-17 13:58 Agata Wójcikiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-02-17 14:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-02-17 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-06-14 11:58 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Komisja Prawnicza
2017-06-28 10:04 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2017-06-28 10:04 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte