środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy - Kodeks budowlany"

Data Autor Zdarzenie
2015-05-25 17:37 Zbigniew Przybysz Stworzono projekt
2015-05-25 17:37 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-05-25 17:38 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-05-25 17:38 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-05-25 17:38 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-05-25 17:38 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-05-25 17:38 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Rozwoju
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: zbigniew.przybysz@mir.gov.pl
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r1085,Projekt-ustawy-Kodeks-urbanistyczno-budowlany.html
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy - Kodeks budowlany
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@4e80a6d4
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm); rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@2b8bce41
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA38
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: puzal
2015-05-25 17:39 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-05-25 17:39 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-05-26 11:30 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-05-26 11:30 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-06-02 07:19 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-06-02 07:19 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@761cae55
2015-06-02 07:19 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-06-02 07:22 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ua38
2015-06-02 07:22 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-06-02 07:22 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-06-02 07:28 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA38
2015-06-02 07:28 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-06-02 07:28 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-07-03 15:57 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-07-03 15:57 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-07-09 08:42 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-07-09 08:42 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@2b2b205
2015-07-09 08:42 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-02-02 18:03 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: projekt wycofany
2018-02-02 18:03 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: Koniec kadencji
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Rozwoju
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: budownictwo
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: projekt wycofany
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: zbigniew.przybysz@mir.gov.pl
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r1085,Projekt-ustawy-Kodeks-urbanistyczno-budowlany.html
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: Koniec kadencji
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy - Kodeks budowlany
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa]
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm); rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWLANE MATERIAŁY, BUDOWLANE PRAWO, BUDOWLANE WYROBY]
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA38
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-02-05 08:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: