sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych"

Data Autor Zdarzenie
2015-04-21 10:15 Anna Siwonia Stworzono projekt
2015-04-21 10:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-04-21 10:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-04-21 10:16 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-04-21 10:16 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-04-21 10:16 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-04-21 10:16 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2015-04-21 10:16 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-04-21 10:17 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-04-21 10:17 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2015-04-21 10:17 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2015-04-21 10:17 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: anna.siwonia@uzp.gov.pl
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1680,Projekt-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych.html
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na: User-188
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@38f2fe0e
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; - 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2014/17/WE; - 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Dyrektywy Rady: - 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane; - 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@178b051c
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC158
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na: puzal
2015-04-21 10:17 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-04-21 10:19 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-04-21 10:36 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-04-21 11:03 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2015-06-29 11:22 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
2015-07-02 13:42 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2015-07-02 13:42 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-07-02 13:42 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-07-16 15:57 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2015-09-08 11:45 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2015-10-15 14:11 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów