poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 15:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.12.2017, str. 35).
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 22-08-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 05-09-2018

  zakończenie: 12-09-2018

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2018
 • 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 9. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 10. Komisja Prawnicza
 • 11. Rada Ministrów
 • 12. Notyfikacja
 • 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu