poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 15:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Środowiska
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.6.2013, str. 66)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1131

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 110
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac