poniedziałek, 16 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.07.2018 o godzinie 14:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1512

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 6c
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe