środa, 23 sierpnia 2017, data aktualizacji serwisu: 23.08.2017 o godzinie 15:49
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1512

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 6c
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia