wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 13:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35–127)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe