niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz.

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 28c
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 26-04-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia