wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020

    Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1146

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 27 ust. 4
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac