wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: art. 10a ust. 19 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32−46; polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 007 P. 631 – 646 ze zm.)
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

    Publikator: Dz.U. 2011r. poz. 695

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 21 ust. 8
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac