sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s.1), częściowo dyrektywę 2011/89/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, s. 113), częściowo dyrektywę 2013/14/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, s. 1).
Komentarz:

 

Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac