niedziela, 22 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Projekt: 1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz. U. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5); 2) wdraża częściowo dyrektywy: dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230) oraz dyrektywę 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE L 376 z 27.12.2006, s. 28). Do dnia 19 grudnia 2014 r. projektowane przepisy znajdowały się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wpisanym do WPL RM pod nr UC 123. Od etapu zorganizowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konferencji uzgodnieniowej ww. projektu ustawy, decyzją Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu projekt UC 123 został ograniczony do przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącą zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Wyłączony zakres projektu zgodnie z ww. decyzją został przeniesiony do niniejszego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nr UC 159.
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac