czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 860
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji Minister Zdrowia 93 07-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 07-10-2011 21-08-2014
Projekt do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Minister Zdrowia 09-12-2011 21-08-2014
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy zawarte w uzasadnieniu wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego oraz wniosku o podwyżce urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją Minister Zdrowia 01-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadajacych zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objetych zezwoleniem w komorach przeładunkowych. Minister Zdrowia 161 15-12-2011 05-06-2012
Projekt Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobów współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi Minister Zdrowia 18 23-11-2011 05-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych Minister Zdrowia MZ109 16-07-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakimi powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Minister Zdrowia 53 18-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 119 19-10-2012 20-12-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 86