wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 673
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-02-2011 29-12-2011
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 37 10-02-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD117 10-02-2011 17-11-2015
Projekt ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostolskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz projekt umowy w sprawie określenia stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Nowoapostolskim w Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 142 10-02-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23-02-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 25-02-2011 29-12-2011
Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23 24-02-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przytuły w województwie podlaskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 09-03-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD2 16-03-2011 02-04-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stupsk w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 21-03-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD64 29-03-2011 04-12-2014
Ustawa o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 81 05-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-04-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-04-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 12-04-2011 29-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małpolskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 09-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 09-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 17-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20-05-2011 29-12-2011
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 24-05-2011 20-08-2013
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 25-05-2011 07-02-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-06-2011 29-12-2011
Projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-06-2011 21-01-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o Międzyresortowym Operatorze Systemu Teleinformatycznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 82 16-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27-06-2011 10-02-2012
Projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 04-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 06-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 06-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 07-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla stażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27 07-07-2011 29-12-2011
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 07-07-2011 29-12-2011
Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 84 08-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD8 11-07-2011 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie należności i świadczeń funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15 11-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 198 bezterminowo 11-07-2011 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 117 15-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 58 19-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 21-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29-07-2011 01-08-2017
Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 02-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 81 03-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej „Frontida” z siedzibą w Siedlcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej „Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej z siedzibą w Chełmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 76 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 09-08-2011 29-12-2011
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-08-2011 09-01-2013
ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 160 10-08-2011 02-08-2013
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-08-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 28 10-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 11-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD9 11-08-2011 15-02-2012
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Poz. 75 w Programie Prac Legislacyjnych MSWiA na I półrocze 2011 12-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 (w cz. dot.KGP) 16-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 - GUGiK 17-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 - BOR - program prac legislacyjnych na II półrocze 2011 23-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 w cz. dot. KGPSP 24-08-2011 08-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 - Urząd do Spraw Cudzoziemców 25-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 3 - Urząd do Spraw Cudzoziemców 25-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 - Departament Analiz i Nadzoru 25-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób wykonujących obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób odbywających służbę w obronie cywilnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 78 - I półrocze 01-09-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 01-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 06-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 60 07-09-2011 27-04-2012
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Poz. 61 wykazu 09-09-2011 29-12-2011
Projektrozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr. 35 wykazu prac legislacyjnych Ministra SWiA 12-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 12-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 62 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 41 16-09-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie służby medycyny pracy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 64 21-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zadań służby medycyny pracy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 63 21-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 28-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 28-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 28-09-2011 05-01-2012
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29-09-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-10-2011 10-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-10-2011 10-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 47 14-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni i amunicji, nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 45 14-10-2011 09-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 66 19-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej i członkom ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 65 25-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 43 25-10-2011 23-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 57 26-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 69 27-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 68 27-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 79 28-10-2011 13-04-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 03-11-2011 09-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6 7