wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10341
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanysortowanie wg daty modyfikacji rosnąco
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 76 18-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Minister Infrastruktury 01-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 75 17-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 77 17-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 42 25-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 12-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej i członkom ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 65 25-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 16-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób wykonujących obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funcji krajowej władzy bezpieczeństwa Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 17 09-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Minister Zdrowia 143 07-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26 04-11-2011 29-12-2011
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji Minister Administracji i Cyfryzacji 01-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 (w cz. dot.KGP) 16-08-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-10-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 16-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 47 14-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej „Frontida” z siedzibą w Siedlcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego Minister Środowiska 26-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 08-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 71 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Minister Spraw Wewnętrznych 91 14-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej „Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej z siedzibą w Chełmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27 08-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji Minister Środowiska 23-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Minister Infrastruktury 11-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej 03-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 117 15-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 62 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 29-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem Minister Środowiska 24-10-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Poz. 75 w Programie Prac Legislacyjnych MSWiA na I półrocze 2011 12-08-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 03-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie należności i świadczeń funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15 11-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskimProjekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23-11-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 37 03-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan lub przymrozki wiosenne w 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 22-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 48 04-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 28-09-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Minister Infrastruktury 24-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym Minister Zdrowia 76 21-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 - Urząd do Spraw Cudzoziemców 25-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 - BOR - program prac legislacyjnych na II półrocze 2011 23-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporzązenia Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Srefy Ekonomicznej Minister Gospodarki 22-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Zdrowia 10-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetów wyborczych Minister Finansów 07-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych Minister Spraw Wewnętrznych 92 14-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 12-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 24 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 74 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 22 na II półrocze 2011 06-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 72 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych i placówkach artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 03-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez limitu czasowego nr 35 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 66 19-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe Minister Finansów 23 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 01-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 80 22-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 27-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23-02-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie służby medycyny pracy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 64 21-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka Minister Pracy i Polityki Społecznej 13-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 20 na II półrocze 2011 06-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Minister Finansów 26 na II półrocze 2011 04-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych Minister Gospodarki 13.2.11 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 57 26-10-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 12-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 30 - II półrocze 2011 20-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia MSW w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji wydanych lub unieważnionych dowodów osobistych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 67 23-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 28 na II półrocze 2011 11-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego Minister Spraw Wewnętrznych 51 20-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Minister Pracy i Polityki Społecznej 17-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Minister Środowiska 08-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozowju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 Minister Spraw Wewnętrznych 12-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 38 21-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 29 na II półrocze 2011 28-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Infrastruktury 02-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 28-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 68 27-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego Minister Spraw Wewnętrznych 52 20-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zadań służby medycyny pracy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 63 21-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31B na II półrocze 2011 12-10-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie udzielenia przez CPRDi P dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 38 25-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Index Plus" Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 19-08-2011 29-12-2011
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 20-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych (projekt z dnia 20 czerwca 2011 r.) Minister Pracy i Polityki Społecznej 81 22-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 69 27-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków Minister Infrastruktury poz. 18 05-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej Minister Obrony Narodowej 05-12-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 104