wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 11511
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 600 29-12-2017 25-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Minister Zdrowia MZ 676 25-09-2018 25-09-2018
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 391 04-06-2018 24-09-2018
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 671 21-08-2018 24-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 692 21-09-2018 21-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie Minister Zdrowia MZ 675 21-09-2018 21-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 684 21-09-2018 21-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego Minister Zdrowia MZ 648 20-09-2018 20-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia Minister Zdrowia MZ 665 21-08-2018 20-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia UC120 17-04-2018 25-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Minister Zdrowia MZ 644 18-09-2018 18-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej Minister Zdrowia MZ 597 16-04-2018 17-09-2018
Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych Minister Zdrowia UD436 14-09-2018 14-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 688 14-09-2018 14-09-2018
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej Minister Zdrowia UD 420 17-08-2018 12-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Minister Zdrowia MZ300 18-12-2015 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ 679 12-09-2018 12-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ 633 08-06-2018 11-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego Minister Zdrowia MZ 642 02-07-2018 11-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Minister Zdrowia MZ 625 30-05-2018 11-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Minister Zdrowia MZ 635 28-06-2018 11-09-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne Minister Zdrowia MZ219 12-05-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Minister Zdrowia MZ127 18-02-2015 03-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Minister Zdrowia MZ213 16-02-2015 10-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych Minister Zdrowia MZ190 19-02-2015 24-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ199 19-02-2015 25-11-2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki Minister Zdrowia MZ 617 19-06-2018 16-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r. Minister Zdrowia MZ225 18-05-2015 03-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Minister Zdrowia MZ224 13-05-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii Minister Zdrowia RD511 29-10-2015 29-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich Minister Zdrowia MZ222 14-04-2015 15-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ209 20-02-2015 15-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie Minister Zdrowia 124 26-03-2012 07-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie Minister Zdrowia MZ220 08-05-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych Minister Zdrowia MZ226 08-05-2015 30-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Minister Zdrowia MZ211 23-02-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji Minister Zdrowia MZ206 10-03-2015 25-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 592 08-12-2017 12-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ163 16-12-2014 31-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD209 02-06-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Minister Zdrowia MZ193 05-12-2014 18-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ210 16-03-2015 15-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Minister Zdrowia MZ221 02-06-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia MZ229 21-04-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia MZ243 30-06-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych Minister Zdrowia MZ210 05-08-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego Minister Zdrowia MZ239 03-06-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ227 03-06-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Minister Zdrowia MZ205 19-12-2014 02-11-2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia MZ 604 24-05-2018 29-06-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 231