wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 06:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1358
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy Minister Finansów 16.122 05-11-2015 19-05-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów 11.29 31-12-2013 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych Minister Finansów 16.128 26-11-2015 28-04-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej Minister Finansów 11.44 11-05-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Minister Finansów 11.46 27-07-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.40 10-02-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.50 09-11-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.51 02-11-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów 11.53 02-11-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.36 31-07-2014 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Minister Finansów 11.45 04-05-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników Minister Finansów 11.48 25-09-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokości tej opłaty Minister Finansów 174 25-07-2016 26-09-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym Minister Finansów UD427 03-09-2018 09-10-2018
Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów UC54 14-04-2016 05-07-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów 21-01-2016 19-02-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Finansów 119 15-04-2016 10-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Finansów 117 15-04-2016 18-08-2016
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów 08-11-2011 10-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego Minister Finansów 16.118 05-11-2015 16-02-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD229 29-10-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych Minister Finansów 13.49 21-01-2016 16-02-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.48 19-05-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Finansów 10.45 20-02-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.46 20-02-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw w bankach istotnych Minister Finansów 684 26-03-2018 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.41 06-05-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Minister Finansów 24.5 27-07-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier Minister Finansów 24.6 04-09-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Finansów 5.8 – II Półrocze 2014 24-11-2014 25-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.45 16-11-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Finansów 10.50 14-08-2015 25-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA 21 23-09-2016 14-07-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.49 19-05-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia Minister Finansów 1.42 05-11-2015 26-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego Minister Finansów 17.47 26-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.76 10-11-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej Minister Finansów 9.57 01-10-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju Minister Finansów 10.73 27-10-2015 26-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Finansów UD32 26-01-2016 30-04-2018
Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.40 06-05-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Minister Finansów RD30 23-10-2015 15-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia Minister Finansów 1.9 11-04-2014 26-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 214 26-09-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów . 25-02-2013 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów 1.17 13-02-2014 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.20 06-11-2014 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.2 19-12-2012 28-01-2016
Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania Minister Finansów UC166 30-09-2015 01-02-2016
Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów UC132 30-04-2013 27-01-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 28