poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 554
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 57 09-11-2016 27-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 58 09-11-2016 10-10-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rowojowego Minister Rozwoju i Finansów 229 10-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek Minister Rozwoju i Finansów 254 10-11-2016 21-02-2017
projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Minister Rozwoju i Finansów UD169 10-11-2016 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Minister Rozwoju i Finansów 228 14-11-2016 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja” Minister Rozwoju i Finansów 232 17-11-2016 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach Minister Rozwoju i Finansów 201 17-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 189 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 188 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Rozwoju i Finansów 222 18-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów Minister Rozwoju i Finansów 234 22-11-2016 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym Minister Rozwoju i Finansów 236 22-11-2016 17-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 186 22-11-2016 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 187 22-11-2016 24-05-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Rozwoju i Finansów 235 23-11-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 217 23-11-2016 09-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Minister Rozwoju i Finansów 245 23-11-2016 10-02-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 05-01-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 27-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 272 23-11-2016 13-01-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów 24-11-2016 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku Minister Rozwoju i Finansów 233 24-11-2016 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności Minister Rozwoju i Finansów 94 28-11-2016 30-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD161 29-11-2016 27-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 142 30-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń Minister Rozwoju i Finansów 244 01-12-2016 18-07-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy Minister Rozwoju i Finansów 253 01-12-2016 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 238 02-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 282 06-12-2016 22-02-2018
Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Minister Rozwoju i Finansów UC66 06-12-2016 05-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD154 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD155 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD156 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD157 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD158 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 305 08-12-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów 95 08-12-2016 19-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Rozwoju i Finansów 309 12-12-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym Minister Rozwoju i Finansów 322 12-12-2016 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Rozwoju i Finansów 240 13-12-2016 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie Minister Rozwoju i Finansów 248 13-12-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie Minister Rozwoju i Finansów 248 13-12-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 318 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 270 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Rozwoju i Finansów 333 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym Minister Rozwoju i Finansów 332 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD 161 14-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD 162 14-12-2016 08-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą Minister Rozwoju i Finansów 304 14-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym Minister Rozwoju i Finansów 358 15-12-2016 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Rozwoju i Finansów 243 16-12-2016 02-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Rozwoju i Finansów 319 16-12-2016 07-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych Minister Rozwoju i Finansów 311 16-12-2016 16-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 11-01-2017
projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 19-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 354 19-12-2016 12-01-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów Minister Rozwoju i Finansów UD184 19-12-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Minister Rozwoju i Finansów 308 19-12-2016 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru upoważnienia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku oraz wzoru oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia Minister Rozwoju i Finansów 306 19-12-2016 14-07-2017
Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 295 20-12-2016 06-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem gier hazardowych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Rozwoju i Finansów 343 21-12-2016 29-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier Minister Rozwoju i Finansów 340 21-12-2016 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia i działania teleinformatycznego systemu rejestrującego dane dotyczące prawidłowości przeprowadzania gier na automatach do gier w salonach gier na automatach. Minister Rozwoju i Finansów 342 21-12-2016 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 59 21-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 402 22-12-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Rozwoju i Finansów 403 22-12-2016 13-01-2017
Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Minister Rozwoju i Finansów UD28 22-12-2016 17-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 323 22-12-2016 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów RD171 23-12-2016 22-02-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 231 27-12-2016 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy / projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Rozwoju i Finansów 363 28-12-2016 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Minister Rozwoju i Finansów 315 29-12-2016 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Rozwoju i Finansów 252 30-12-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego Minister Rozwoju i Finansów 316 02-01-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 262 05-01-2017 13-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 255 05-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów 77 05-01-2017 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania,oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 241 05-01-2017 27-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 64 05-01-2017 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele Minister Rozwoju i Finansów RD149 09-01-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej Minister Rozwoju i Finansów 329 09-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 356 10-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 397 10-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym Minister Rozwoju i Finansów 395 10-01-2017 16-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Minister Rozwoju i Finansów 375 10-01-2017 23-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym Minister Rozwoju i Finansów 366 10-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 368 11-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną Minister Rozwoju i Finansów 367 11-01-2017 28-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 359 11-01-2017 13-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby Minister Rozwoju i Finansów 360 11-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 391 11-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Minister Rozwoju i Finansów 382 11-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej Minister Rozwoju i Finansów 392 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Minister Rozwoju i Finansów 365 11-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 364 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 386 11-01-2017 27-02-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6