piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 16:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 241
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego Minister Infrastruktury i Budownictwa 11 01-03-2016 22-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji Minister Infrastruktury i Budownictwa 101 20-10-2016 03-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Minister Infrastruktury i Budownictwa 76 14-06-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lotniczo - lekarskich Minister Infrastruktury i Budownictwa 75 14-06-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Minister Infrastruktury i Budownictwa RD78 15-04-2016 05-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 03-03-2016 07-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Budownictwa UC20 19-04-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 179 08-12-2017 10-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji Minister Infrastruktury i Budownictwa 634 01-02-2016 20-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC30 03-02-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym Minister Infrastruktury i Budownictwa 12 01-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Minister Infrastruktury i Budownictwa RD48 08-03-2016 23-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów Minister Infrastruktury i Budownictwa 6 09-03-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 22 12-02-2016 22-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych Minister Infrastruktury i Budownictwa 153 18-07-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Minister Infrastruktury i Budownictwa 48 16-03-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności Minister Infrastruktury i Budownictwa 579 07-01-2016 04-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Minister Infrastruktury i Budownictwa 26 16-03-2016 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Minister Infrastruktury i Budownictwa 19 17-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Minister Infrastruktury i Budownictwa 169 29-09-2017 25-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru i sposobu oznakowania pojazdów kolejowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 79 15-06-2016 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej Minister Infrastruktury i Budownictwa 13 18-03-2016 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Minister Infrastruktury i Budownictwa 21 24-03-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń Minister Infrastruktury i Budownictwa 5 24-02-2016 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 10 25-02-2016 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Minister Infrastruktury i Budownictwa 31 25-04-2016 20-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie Minister Infrastruktury i Budownictwa RD47 18-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację Minister Infrastruktury i Budownictwa 23 26-02-2016 13-05-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości Minister Infrastruktury i Budownictwa RD276 29-09-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu Minister Infrastruktury i Budownictwa 17 29-02-2016 19-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji Minister Infrastruktury i Budownictwa 39 22-04-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Minister Infrastruktury i Budownictwa RD344 27-02-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Minister Infrastruktury i Budownictwa 29 07-04-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Minister Infrastruktury i Budownictwa 3 29-04-2016 27-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Infrastruktury i Budownictwa 84 30-09-2016 06-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 36 02-05-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 35 02-05-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kierującego lotami Minister Infrastruktury i Budownictwa 109 28-11-2016 23-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Minister Infrastruktury i Budownictwa 105 03-10-2016 01-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Minister Infrastruktury i Budownictwa 32 05-05-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 04-05-2016 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Minister Infrastruktury i Budownictwa 34 05-05-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Infrastruktury i Budownictwa 33 05-05-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej Minister Infrastruktury i Budownictwa 41 06-05-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia lotnicze do nich wpisywane Minister Infrastruktury i Budownictwa 619 06-05-2016 07-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę Minister Infrastruktury i Budownictwa 30 06-05-2016 19-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Budownictwa UD67 23-06-2016 20-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Minister Infrastruktury i Budownictwa 73 24-06-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport Minister Infrastruktury i Budownictwa 14 16-05-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Minister Infrastruktury i Budownictwa 83 28-06-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty Minister Infrastruktury i Budownictwa 82 28-06-2016 21-11-2016
Projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Minister Infrastruktury i Budownictwa UD7 03-08-2016 15-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym Minister Infrastruktury i Budownictwa 72 19-05-2016 16-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych Minister Infrastruktury i Budownictwa 40 19-05-2016 11-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych Minister Infrastruktury i Budownictwa oczekuje na wpis 23-05-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Minister Infrastruktury i Budownictwa 74 30-05-2016 21-06-2017
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych Minister Infrastruktury i Budownictwa 188 15-02-2018 23-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego Minister Infrastruktury i Budownictwa 70 03-06-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego Minister Infrastruktury i Budownictwa 71 03-06-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Minister Infrastruktury i Budownictwa 143 11-05-2017 11-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania Minister Infrastruktury i Budownictwa RD278 04-10-2017 29-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe Minister Infrastruktury i Budownictwa UC69 30-06-2016 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące Minister Infrastruktury i Budownictwa 25 08-06-2016 16-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC25 09-06-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Minister Infrastruktury i Budownictwa 104 28-09-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym Minister Infrastruktury i Budownictwa 69 12-10-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu Minister Infrastruktury i Budownictwa 98 07-10-2016 16-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej Minister Infrastruktury i Budownictwa 209 08-05-2018 03-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Minister Infrastruktury i Budownictwa 7 07-10-2016 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Minister Infrastruktury i Budownictwa 20 07-10-2016 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 87 06-07-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa 90 25-08-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport Minister Infrastruktury i Budownictwa 15 16-05-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego Minister Infrastruktury i Budownictwa RD109 10-08-2016 11-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia Minister Infrastruktury i Budownictwa RD100 08-07-2016 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia Minister Infrastruktury i Budownictwa RD101 08-07-2016 20-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD86 11-07-2016 26-05-2017
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Minister Infrastruktury i Budownictwa ZD2 01-02-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów Minister Infrastruktury i Budownictwa UD75 12-08-2016 11-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne Minister Infrastruktury i Budownictwa 2 14-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Minister Infrastruktury i Budownictwa 81 14-07-2016 03-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego Minister Infrastruktury i Budownictwa 91 18-10-2016 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Minister Infrastruktury i Budownictwa 622 31-12-2015 08-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD83 22-07-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Minister Infrastruktury i Budownictwa 8 22-07-2016 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych Minister Infrastruktury i Budownictwa 623 31-12-2015 08-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Minister Infrastruktury i Budownictwa 621 31-12-2015 08-06-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa Minister Infrastruktury i Budownictwa 120 02-03-2017 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji Minister Infrastruktury i Budownictwa 100 30-09-2016 29-06-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury Minister Infrastruktury i Budownictwa RD270 05-10-2017 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Minister Infrastruktury i Budownictwa 94 25-08-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Minister Infrastruktury i Budownictwa 95 25-08-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Minister Infrastruktury i Budownictwa 97 25-08-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Minister Infrastruktury i Budownictwa 96 26-08-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Minister Infrastruktury i Budownictwa 92 26-08-2016 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Minister Infrastruktury i Budownictwa 93 26-08-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej Minister Infrastruktury i Budownictwa 88 25-10-2016 17-01-2017
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej Minister Infrastruktury i Budownictwa UD158 25-10-2016 18-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Minister Infrastruktury i Budownictwa UD187 19-01-2017 18-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD98 09-09-2016 26-05-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3