poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 2806
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 160 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 159 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 107 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 158 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 112 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych Minister Zdrowia MZ 706 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 100 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RD333 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RD334 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 105 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danego gatunku podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot połowowych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 154 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 100 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 104 09-11-2018 09-11-2018
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Minister Edukacji Narodowej 169 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości B421 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i form współdziałania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego oraz Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 111 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków Minister Sprawiedliwości B420 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 110 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 58 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 412 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 411 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego Minister Sprawiedliwości B419 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 407 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości B418 09-11-2018 09-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa Minister Finansów Trwa procedura nadania numeru 09-11-2018 09-11-2018
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 232 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 138 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Minister Edukacji Narodowej 169 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych Minister Przedsiębiorczości i Technologii RD433 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych Expost RD 435 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych Minister Sprawiedliwości A348 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy Minister Sprawiedliwości A364 08-11-2018 08-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego Minister Sprawiedliwości A363 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli kancelarii komornika sądowego oraz określenia formularzy protokołu wyników kontroli i sprawozdania z wyników nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości A349 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RD425 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej Minister Zdrowia MZ 707 08-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 373 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 118 07-11-2018 07-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD459 07-11-2018 07-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UD423 07-11-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 119 07-11-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Minister Obrony Narodowej 459 07-11-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Minister Finansów 789 07-11-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Minister Finansów 785 07-11-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 106 06-11-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2019 r. mogą zostać powołane do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD416 06-11-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Minister Sprawiedliwości B410 06-11-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin Minister Finansów RD437 06-11-2018 06-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 771 06-11-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 710 05-11-2018 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Minister Inwestycji i Rozwoju 420 05-11-2018 05-11-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych Minister Cyfryzacji RD 436 05-11-2018 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 370 05-11-2018 08-11-2018
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów Minister Infrastruktury 246 05-11-2018 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych Expost RD 429 05-11-2018 05-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Minister Finansów UD430 31-10-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Minister Sprawiedliwości A367 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych Minister Sprawiedliwości A369 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także sposobu i trybu ich niszczenia Minister Sprawiedliwości A350 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych Minister Sprawiedliwości A355 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych Minister Sprawiedliwości A354 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 404 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 405 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 406 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego Minister Sprawiedliwości A368 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 699 31-10-2018 31-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy Minister Finansów 798 31-10-2018 31-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności Minister Finansów 762 31-10-2018 31-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 793 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 98 30-10-2018 30-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 135 30-10-2018 30-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 132 30-10-2018 30-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Minister Finansów 792 30-10-2018 06-11-2018
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 103 30-10-2018 30-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 85 30-10-2018 30-10-2018
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Minister Edukacji Narodowej RD432 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2019 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD417 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie. Minister Obrony Narodowej 458 29-10-2018 29-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Minister Finansów 781 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych Minister Zdrowia MZ 700 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień Minister Zdrowia MZ 694 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka wsparcia przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 210 29-10-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu Minister Zdrowia MZ 693 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane w ramach współpracy polsko-węgierskiej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 211 29-10-2018 06-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UC140 26-10-2018 26-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk Minister Zdrowia MZ 677 26-10-2018 05-11-2018
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych projekt nie ma jeszcze numeru 26-10-2018 26-10-2018
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych dokument nie posiada jeszcze numeru 26-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej Minister Środowiska 460 26-10-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 26-10-2018 29-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Minister Zdrowia MZ 689 26-10-2018 26-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Minister Finansów 732 26-10-2018 26-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Minister Zdrowia MZ 709 25-10-2018 08-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku Minister Finansów 726 25-10-2018 25-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych Minister Sprawiedliwości A345 25-10-2018 25-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 765 25-10-2018 25-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 152 25-10-2018 26-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji i oznakowania jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 151 25-10-2018 26-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 150 25-10-2018 26-10-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 29