środa, 26 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 25.04.2017 o godzinie 17:57
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 803
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Minister Obrony Narodowej 21-04-2017 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC 87 21-04-2017 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD230 19-04-2017 19-04-2017
Projekt ustawy o tachografach Minister Infrastruktury i Budownictwa UC25 14-04-2017 14-04-2017
Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD231 14-04-2017 14-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju i Finansów UD238 14-04-2017 14-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji 14-04-2017 14-04-2017
Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC4 13-04-2017 19-04-2017
Projekt ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC 83 12-04-2017 12-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów UD229 12-04-2017 12-04-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD212 11-04-2017 11-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-04-2017 05-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD236 04-04-2017 18-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji 03-04-2017 03-04-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularne Minister Spraw Zagranicznych UD234 29-03-2017 24-04-2017
Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki Minister Obrony Narodowej UD79 21-03-2017 21-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD226 21-03-2017 24-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD227 21-03-2017 24-03-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych Minister Rozwoju i Finansów UD232 20-03-2017 23-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD215 13-03-2017 21-03-2017
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Minister Sprawiedliwości UC92 13-03-2017 25-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 10-03-2017 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD186 09-03-2017 09-03-2017
Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Minister Rozwoju i Finansów UD210 09-03-2017 29-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UC86 09-03-2017 20-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD209 07-03-2017 24-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD213 07-03-2017 20-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw Minister Spraw Zagranicznych UD211 06-03-2017 24-03-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" Minister Rozwoju i Finansów UD196 28-02-2017 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD217 28-02-2017 24-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD152 20-02-2017 10-04-2017
Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów UD199 13-02-2017 25-04-2017
Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD197 13-02-2017 21-04-2017
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Minister Rozwoju i Finansów UD198 13-02-2017 25-04-2017
Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD195 13-02-2017 24-04-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD191 13-02-2017 10-04-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Minister Środowiska UC76 10-02-2017 06-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD208 09-02-2017 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC84 08-02-2017 14-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Rozwoju i Finansów UC85 06-02-2017 15-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Minister Cyfryzacji 06-02-2017 04-04-2017
Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Minister Sportu i Turystyki UC75 02-02-2017 19-04-2017
Projekt ustawy o produktach kosmetycznych Minister Zdrowia UC51 02-02-2017 24-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC72 01-02-2017 12-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Minister Energii UD193 01-02-2017 20-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Minister Rozwoju i Finansów UD202 31-01-2017 31-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Expost UD205 31-01-2017 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 30-01-2017 30-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej Minister Sprawiedliwości UD117 27-01-2017 27-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD203 26-01-2017 10-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD192 25-01-2017 11-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Infrastruktury i Budownictwa UD187 19-01-2017 19-01-2017
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD194 16-01-2017 10-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD177 16-01-2017 16-01-2017
Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD182 16-01-2017 21-04-2017
Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD123 12-01-2017 16-02-2017
Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej Minister Zdrowia UD160 30-12-2016 05-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD175 30-12-2016 09-02-2017
Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD181 29-12-2016 31-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości UD 165 23-12-2016 23-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD115 23-12-2016 21-04-2017
Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Minister Rozwoju i Finansów UD28 22-12-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD 189 21-12-2016 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD183 20-12-2016 20-12-2016
Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 03-02-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów Minister Rozwoju i Finansów UD184 19-12-2016 22-12-2016
projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 19-12-2016
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów UD173 19-12-2016 15-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD4 16-12-2016 19-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Expost 16-12-2016 16-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego Minister Infrastruktury i Budownictwa UA28 15-12-2016 16-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe Państwowa Agencja Atomistyki UC68 15-12-2016 15-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD179 14-12-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD145 08-12-2016 22-02-2017
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD174 08-12-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o kosztach komorniczych Minister Sprawiedliwości UD162 07-12-2016 11-04-2017
Projekt ustawy o dokumentach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD176 06-12-2016 24-02-2017
Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Minister Rozwoju i Finansów UC66 06-12-2016 25-04-2017
Projekt ustawy o rynku mocy Minister Energii UD178 05-12-2016 01-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD161 29-11-2016 18-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 151 29-11-2016 20-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów UD50 29-11-2016 22-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC88 25-11-2016 24-04-2017
Projekt ustawy o komornikach sądowych Minister Sprawiedliwości UD146 24-11-2016 11-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach Minister Środowiska UC71 24-11-2016 24-01-2017
Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Minister Sprawiedliwości UD 171 22-11-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD54 21-11-2016 22-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym Minister Infrastruktury i Budownictwa UC82 15-11-2016 05-04-2017
Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Minister Sprawiedliwości UC78 15-11-2016 17-03-2017
projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Minister Rozwoju i Finansów UD169 10-11-2016 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani Minister Zdrowia UD164 10-11-2016 10-11-2016
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa UD170 10-11-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Minister Infrastruktury i Budownictwa UD66 09-11-2016 01-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD99 08-11-2016 24-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD153 08-11-2016 07-04-2017
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Minister Skarbu Państwa UD 168 08-11-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym Minister Skarbu Państwa UD 167 08-11-2016 14-12-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UD163 07-11-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Minister Rozwoju UD155 07-11-2016 04-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej UD159 07-11-2016 06-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA27 03-11-2016 06-12-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD104 27-10-2016 24-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD137 27-10-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej Minister Infrastruktury i Budownictwa UD158 25-10-2016 18-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD157 25-10-2016 03-03-2017
Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki Minister Obrony Narodowej UD79 17-10-2016 10-01-2017
ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Finansów 17-10-2016 30-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UD 147 17-10-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 14-10-2016 22-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD29 14-10-2016 09-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD149 14-10-2016 02-02-2017
Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Minister Finansów UD102 14-10-2016 16-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD143 14-10-2016 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 148 11-10-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Expost UD144 11-10-2016 01-03-2017
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD55 07-10-2016 03-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 131 05-10-2016 27-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC65 03-10-2016 13-03-2017
Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany Minister Infrastruktury i Budownictwa UD135 30-09-2016 24-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD14 30-09-2016 01-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje 30-09-2016 03-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UB11 29-09-2016 10-04-2017
Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Minister Zdrowia UA26 29-09-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD140 29-09-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD23 28-09-2016 27-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD116 27-09-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD57 27-09-2016 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Expost UD132 26-09-2016 20-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD138 26-09-2016 20-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA 21 23-09-2016 16-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD125 23-09-2016 25-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 130 22-09-2016 22-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD133 20-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC49 19-09-2016 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD129 16-09-2016 22-02-2017
Projekt ustawy - prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA24 16-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA25 16-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD134 15-09-2016 12-12-2016
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC79 15-09-2016 25-11-2016
Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej Minister Środowiska UD118 13-09-2016 28-10-2016
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD119 12-09-2016 16-11-2016
ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, a także ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD128 12-09-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UB3 12-09-2016 06-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD98 09-09-2016 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD 121 07-09-2016 25-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD47 07-09-2016 22-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC60 06-09-2016 17-01-2017
Projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UC-77 02-09-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Minister Zdrowia UD93 26-08-2016 10-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD108 24-08-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UB10 24-08-2016 12-12-2016
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD113 23-08-2016 20-02-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD106 22-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów Minister Infrastruktury i Budownictwa UD75 12-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD112 12-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Minister Obrony Narodowej UD109 11-08-2016 03-01-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Minister Sprawiedliwości UB8 09-08-2016 12-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD82 09-08-2016 24-10-2016
Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Minister Sportu i Turystyki UD53 03-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Minister Infrastruktury i Budownictwa UD7 03-08-2016 19-10-2016
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD97 02-08-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia UC73 29-07-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD107 29-07-2016 02-12-2016
Projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC12 27-07-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD105 27-07-2016 05-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD80 25-07-2016 25-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD83 22-07-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD81 20-07-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Minister Rozwoju UC70 20-07-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC57 15-07-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD101 15-07-2016 24-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UB7 14-07-2016 12-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD95 14-07-2016 20-02-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD111 13-07-2016 18-04-2017
Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD110 13-07-2016 18-04-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD103 12-07-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Minister Rozwoju UD96 11-07-2016 15-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UD86 11-07-2016 25-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UD46 08-07-2016 18-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD92 07-07-2016 13-01-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw Szef Służby Cywilnej w trakcie dokonywania wpisu 07-07-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Minister Rozwoju UD91 06-07-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD33 05-07-2016 20-02-2017
projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 Minister Sprawiedliwości 05-07-2016 13-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC47 30-06-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe Minister Infrastruktury i Budownictwa UC69 30-06-2016 24-03-2017
Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC74 30-06-2016 23-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD87 29-06-2016 20-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD37 27-06-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD114 27-06-2016 23-03-2017
Projekt ustawy o wyposażeniu morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC13 24-06-2016 09-01-2017
Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD84 23-06-2016 12-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Budownictwa UD67 23-06-2016 24-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości UD89 22-06-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD88 22-06-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis 17-06-2016 11-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD70 15-06-2016 01-12-2016
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD43 14-06-2016 10-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC25 09-06-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia UD45 08-06-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Minister Finansów UC53 04-06-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Minister Środowiska UB9 04-06-2016 16-11-2016
Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD150 03-06-2016 13-12-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD61 02-06-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD77 02-06-2016 17-10-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC39 31-05-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB1 24-05-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw Minister Finansów 24-05-2016 30-01-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UC67 23-05-2016 08-12-2016
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Minister Finansów UC17 23-05-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD41 19-05-2016 05-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UA22 16-05-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC14 11-05-2016 13-01-2017
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UD78 09-05-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne Minister Finansów UD71 06-05-2016 28-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD73 05-05-2016 22-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC42 02-05-2016 13-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC63 27-04-2016 03-08-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UD63 27-04-2016 08-12-2016
projekt ustawy - Prawo wodne Minister Środowiska UC1 26-04-2016 09-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Minister Obrony Narodowej UD65 25-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Szef Służby Cywilnej UD59 25-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Zdrowia UC62 25-04-2016 07-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC2 25-04-2016 18-04-2017
Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD60 22-04-2016 26-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC19 22-04-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis do Wykazu 21-04-2016 04-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Budownictwa UC20 19-04-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD39 19-04-2016 09-02-2017
Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów UC54 14-04-2016 24-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia Minister Obrony Narodowej UD56 14-04-2016 30-01-2017
Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Minister Skarbu Państwa UD58 14-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UC46 11-04-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UA20 08-04-2016 05-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD20 07-04-2016 21-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz o uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Minister Zdrowia UD44 05-04-2016 07-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA12 01-04-2016 02-11-2016
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Minister Rozwoju UC 56 01-04-2016 28-02-2017
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA17 31-03-2016 22-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA18 25-03-2016 21-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD34 25-03-2016 30-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC55 25-03-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw Minister Rozwoju UC 58 24-03-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej Minister Obrony Narodowej UD48 24-03-2016 28-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UB2 24-03-2016 24-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC9 22-03-2016 31-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC41 22-03-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UC36 21-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD18 17-03-2016 13-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UC48 15-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC59 11-03-2016 16-09-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach Minister Środowiska UD40 11-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD36 10-03-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC45 08-03-2016 25-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA16 07-03-2016 07-12-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UC43 07-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Minister Obrony Narodowej 03-03-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o narodowych dobrach kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC5 02-03-2016 08-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Minister Sprawiedliwości 01-03-2016 05-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Sportu i Turystyki UD30 01-03-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC28 26-02-2016 21-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA15 25-02-2016 13-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD10 25-02-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD24 24-02-2016 02-12-2016
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23-02-2016 16-03-2016
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD5 17-02-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD1 16-02-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej Minister Finansów UD35 11-02-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UC30 03-02-2016 15-09-2016
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 02-02-2016 25-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Finansów UD32 26-01-2016 15-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UA2 25-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC50 21-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UC44 20-01-2016 10-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20-01-2016 29-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UA11 20-01-2016 18-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UC 38 18-01-2016 01-08-2016
Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD17 18-01-2016 09-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD27 13-01-2016 25-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekuje na wpis 11-01-2016 01-08-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 11-01-2016 27-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Expost UA5 11-01-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UA3 08-01-2016 01-08-2016
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela Minister Edukacji Narodowej UA10 08-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości 07-01-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA9 29-12-2015 02-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UA8 23-12-2015 08-08-2016
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Minister Sprawiedliwości 23-12-2015 22-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC3) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC3 21-12-2015 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA1 18-12-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Minister Sprawiedliwości UA4 18-12-2015 07-01-2016
Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Minister Pracy i Polityki Społecznej UC40 15-12-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Minister Pracy i Polityki Społecznej UA7 02-12-2015 18-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC179 17-11-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UD225 09-11-2015 25-01-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD229 29-10-2015 25-01-2016
Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r. Minister Finansów UD212 05-10-2015 23-12-2015
Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD8 02-10-2015 03-01-2017
Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania Minister Finansów UC166 30-09-2015 01-02-2016
Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej UD228 16-09-2015 17-02-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC176 07-09-2015 25-07-2016
projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji UC178 03-09-2015 07-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD147 01-09-2015 30-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC180 17-08-2015 12-02-2016
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister Obrony Narodowej UD226 12-08-2015 08-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC18 12-08-2015 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD211 13-07-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia UC177 13-07-2015 14-02-2017
Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego Minister Infrastruktury i Rozwoju UD16 07-07-2015 21-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych UD224 29-06-2015 26-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD219 18-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki UD223 02-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki UD222 02-06-2015 05-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD209 02-06-2015 17-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Minister Infrastruktury i Rozwoju UC175 01-06-2015 07-01-2016
Projekt ustawy - Kodeks budowlany Minister Infrastruktury i Rozwoju UA38 25-05-2015 28-10-2015
projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania Minister Środowiska UC64 25-05-2015 16-03-2017
Projekt ustawy o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom Minister Gospodarki UC157 21-05-2015 12-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD216 19-05-2015 12-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej Minister Infrastruktury i Rozwoju UC169 19-05-2015 14-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UD215 15-05-2015 20-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC32 11-05-2015 27-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD218 07-05-2015 08-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej Minister Skarbu Państwa UD200 06-05-2015 01-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC165 05-05-2015 25-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC168 28-04-2015 01-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC167 28-04-2015 24-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy - Kodeks cywilny Minister Gospodarki UC 170 24-04-2015 08-03-2016
Projekt ustawy o rewitalizacji Minister Infrastruktury i Rozwoju UD217 23-04-2015 19-11-2015
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC154 21-04-2015 30-11-2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC158 21-04-2015 08-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD213 14-04-2015 11-05-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD 188 10-04-2015 08-09-2015
Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Minister Pracy i Polityki Społecznej UD214 08-04-2015 28-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Minister Gospodarki UD206 07-04-2015 12-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UD205 03-04-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Minister Administracji i Cyfryzacji UD203 03-04-2015 11-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD181 02-04-2015 05-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD201 01-04-2015 11-03-2016
Projekt ustawy o zdrowiu publicznym Minister Zdrowia ZD11 28-03-2015 26-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA56 26-03-2015 04-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD207 25-03-2015 24-06-2016
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach Minister Administracji i Cyfryzacji UB32 25-03-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” Minister Infrastruktury i Rozwoju UD193 18-03-2015 13-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UB33 16-03-2015 30-10-2015
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej Minister Finansów UC153 11-03-2015 13-11-2015
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO ORAZ USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY Minister Gospodarki UC139 05-03-2015 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD204 04-03-2015 10-07-2015
Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Finansów UC163 18-02-2015 25-07-2016
Projekt ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC146 17-02-2015 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UC162 16-02-2015 26-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów Minister Gospodarki UA55 12-02-2015 08-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC152 10-02-2015 31-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Minister Finansów UD157 09-02-2015 17-02-2016
Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Minister Finansów UD192 06-02-2015 25-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD 199 06-02-2015 28-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC 156 05-02-2015 08-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC 159 02-02-2015 18-05-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych Minister Pracy i Polityki Społecznej UD202 29-01-2015 22-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD198 28-01-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Minister Infrastruktury i Rozwoju UC161 23-01-2015 16-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC114 21-01-2015 21-12-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Rozwoju UD135 20-01-2015 16-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC151 16-01-2015 21-12-2015
Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UC150 14-01-2015 07-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych Minister Sportu i Turystyki UD197 13-01-2015 14-09-2015
Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC160 12-01-2015 22-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA54 08-01-2015 24-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA53 08-01-2015 20-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC124 02-01-2015 25-08-2016
Projekt ustawy - Prawo wodne Minister Środowiska UD194 23-12-2014 11-08-2015
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC108 23-12-2014 30-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Minister Infrastruktury i Rozwoju UC147 18-12-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD155 18-12-2014 15-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie Minister Środowiska UD165 17-12-2014 26-05-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC133 15-12-2014 27-11-2015
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Minister Sprawiedliwości U50 15-12-2014 16-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Minister Infrastruktury i Rozwoju UD191 11-12-2014 12-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA52 11-12-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UC145 09-12-2014 30-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych UD196 09-12-2014 02-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UD169 05-12-2014 18-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD173 28-11-2014 01-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UA51 19-11-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o administracji podatkowej Minister Finansów UD178 18-11-2014 02-09-2015
Projekt ustawy o biegłych sądowych Minister Sprawiedliwości UA44 18-11-2014 24-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Minister Finansów UD172 14-11-2014 25-05-2015
Projekt ustawy o pracy na morzu Minister Infrastruktury i Rozwoju UC144 05-11-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UD189 04-11-2014 16-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Minister Gospodarki UC140 03-11-2014 26-05-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD 146 03-11-2014 19-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC141 31-10-2014 16-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD184 24-10-2014 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej UA49 22-10-2014 29-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UC136 22-10-2014 24-08-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD26 21-10-2014 01-12-2016
Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC137 21-10-2014 29-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC142 15-10-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC117 08-10-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD175 06-10-2014 05-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC125 03-10-2014 01-06-2015
Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny Minister Pracy i Polityki Społecznej UD185 30-09-2014 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UA31 26-09-2014 08-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC123 26-09-2014 18-05-2016
Projekt ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów Minister Skarbu Państwa UD187 23-09-2014 07-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD166 22-09-2014 11-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC138 17-09-2014 30-06-2015
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD179 16-09-2014 23-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy Minister Finansów UD186 15-09-2014 29-06-2015
Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Minister Obrony Narodowej UD183 12-09-2014 26-05-2015
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC148 11-09-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UA48 08-09-2014 01-12-2014
Projekt ustawy o rybołówstwie morskim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC135 05-09-2014 15-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD177 04-09-2014 09-09-2015
Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD176 04-09-2014 20-03-2015
Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 Minister Finansów UD149 04-09-2014 13-02-2015
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC143 03-09-2014 20-03-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC116 03-09-2014 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Infrastruktury i Rozwoju UD170 02-09-2014 18-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA46 29-08-2014 02-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych UD171 25-08-2014 22-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 – 2014 Minister Zdrowia UD182 25-08-2014 15-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD147 20-08-2014 14-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Minister Infrastruktury i Rozwoju UD168 19-08-2014 18-08-2015
Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Minister Zdrowia UC79 18-08-2014 11-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA45 14-08-2014 20-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC121 12-08-2014 26-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UC131 07-08-2014 09-07-2015
projekt ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” Minister Administracji i Cyfryzacji UD153 07-08-2014 06-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD174 06-08-2014 19-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UC29 31-07-2014 08-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UC104 30-07-2014 20-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych Minister Pracy i Polityki Społecznej UD164 25-07-2014 07-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Minister Pracy i Polityki Społecznej UC134 25-07-2014 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD27 24-07-2014 04-11-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UB23 22-07-2014 16-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC130 21-07-2014 29-06-2015
Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne Minister Sprawiedliwości UD159 18-07-2014 17-03-2015
Projekt ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Minister Infrastruktury i Rozwoju UD161 17-07-2014 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD154 17-07-2014 28-01-2016
Projekt ustawy o leczeniu niepłodności Minister Zdrowia UC115 16-07-2014 26-05-2015
Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Minister Środowiska UC101 09-07-2014 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Minister Finansów UD144 08-07-2014 06-11-2015
Projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym Minister Gospodarki UD158 01-07-2014 05-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB29 27-06-2014 18-09-2014
Projekt ustawy o efektywności energetycznej Minister Gospodarki UC126 27-06-2014 19-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości UC129 24-06-2014 30-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UB25 10-06-2014 03-03-2015
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych Minister Finansów UD139 09-06-2014 04-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Minister Skarbu Państwa UD160 06-06-2014 26-08-2015
Projekt ustawy  o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC110 29-05-2014 09-07-2015
Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Minister Środowiska UC107 23-05-2014 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD138 16-05-2014 26-02-2015
Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych UA39 16-05-2014 18-08-2014
Projekt ustawy o obligacjach Minister Finansów UD140 16-05-2014 18-09-2014
Projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości UA41 09-05-2014 05-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC102 23-04-2014 08-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UC119 16-04-2014 02-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD151 07-04-2014 25-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA43 07-04-2014 25-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA42 07-04-2014 08-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne Minister Administracji i Cyfryzacji UB26 19-03-2014 07-09-2015
Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości UC118 18-03-2014 19-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB28 18-03-2014 12-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD150 17-03-2014 08-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD148 17-03-2014 04-07-2014
Ustawa - Prawo konsularne Minister Spraw Zagranicznych UB30 17-03-2014 01-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UA37 04-03-2014 13-04-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC109 27-02-2014 11-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy – Prawo bankowe Minister Finansów UC113 24-02-2014 04-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD101 20-02-2014 13-11-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej UA40 19-02-2014 28-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Gospodarki UC112 18-02-2014 23-04-2015
Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Minister Finansów UD137 14-02-2014 04-11-2014
Projekt ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Minister Pracy i Polityki Społecznej UB27 06-02-2014 02-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD13 04-02-2014 23-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej Minister Pracy i Polityki Społecznej UB22 31-01-2014 04-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach Minister Środowiska UD142 30-01-2014 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA36 28-01-2014 19-11-2015
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UB24 22-01-2014 31-07-2015
Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UC90 21-01-2014 11-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD143 20-01-2014 30-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD141 20-01-2014 29-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD145 15-01-2014 28-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości UB18 03-01-2014 29-10-2014
ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Minister Spraw Zagranicznych UD72 24-12-2013 10-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC111 23-12-2013 30-06-2014
Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Minister Środowiska UC86 17-12-2013 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o notariacie Minister Sprawiedliwości UD131 16-12-2013 23-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (niniejszy projekt w zakresie zmian w części ogólnej k.k wykorzystuje rozwiązania projektu nowelizacji k.k opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa Karnego) Minister Sprawiedliwości UD108 16-12-2013 08-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD90 10-12-2013 10-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD90 10-12-2013 13-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Minister Gospodarki UD119 02-12-2013 26-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA35 29-11-2013 05-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UB21 29-11-2013 09-07-2015
Projekt z 25 listopada 2013 ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD118 29-11-2013 04-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Minister Zdrowia UC103 26-11-2013 09-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC99 21-11-2013 17-04-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Administracji i Cyfryzacji UD114 15-11-2013 29-07-2015
Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Minister Infrastruktury i Rozwoju UC91 14-11-2013 09-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC82 13-11-2013 18-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Minister Spraw Wewnętrznych UD134 08-11-2013 08-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD136 04-11-2013 08-04-2014
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD132 31-10-2013 17-12-2013
Projekt ustawy o produktach biobójczych Minister Zdrowia UC100 25-10-2013 25-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej Minister Spraw Wewnętrznych UD122 24-10-2013 24-10-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o ochronie przyrody Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD120 15-10-2013 16-07-2015
Projekt ustawy z dnia ... 2013 r. o Komisji Kontroli Służb Specjalnych Minister Spraw Wewnętrznych UD107 11-10-2013 17-06-2014
Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Minister Gospodarki UA32 11-10-2013 27-01-2015
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Minister Pracy i Polityki Społecznej UD133 10-10-2013 08-01-2014
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej Minister Spraw Zagranicznych UC106 10-10-2013 25-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UC105 07-10-2013 26-05-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Minister Administracji i Cyfryzacji UD115 02-10-2013 02-10-2013
projekt ustawy o prawach konsumenta Minister Sprawiedliwości UC95 25-09-2013 24-02-2014
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD121 25-09-2013 14-07-2014
Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD83 24-09-2013 05-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD130 19-09-2013 16-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej Główny Urząd Statystyczny UD84 19-09-2013 07-09-2015
Projekt z dnia 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD129 18-09-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC93 18-09-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy Minister Spraw Wewnętrznych UC97 17-09-2013 06-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB20 12-09-2013 12-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA28 11-09-2013 24-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD128 10-09-2013 12-03-2014
Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Minister Finansów UD98 09-09-2013 05-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie Minister Sportu i Turystyki UD117 02-09-2013 14-09-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim Minister Administracji i Cyfryzacji UD123 30-08-2013 06-10-2015
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD113 30-08-2013 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Minister Finansów UD124 29-08-2013 06-03-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UB15 28-08-2013 20-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD126 28-08-2013 08-01-2014
Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Minister Pracy i Polityki Społecznej UD112 27-08-2013 07-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB19 21-08-2013 27-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC98 19-08-2013 06-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych UC92 19-08-2013 08-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD127 13-08-2013 27-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC96 07-08-2013 10-01-2014
Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Minister Spraw Wewnętrznych UD106 06-08-2013 13-05-2014
Projekt ustawy o Agencji Wywiadu Minister Spraw Wewnętrznych UD105 06-08-2013 13-05-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD104 02-08-2013 17-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej UD111 01-08-2013 28-01-2015
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA34 31-07-2013 13-05-2014
Projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych Minister Gospodarki UD88 31-07-2013 23-04-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013" Minister Środowiska UD125 30-07-2013 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UD94 26-07-2013 08-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw. Minister Administracji i Cyfryzacji UD87 26-07-2013 25-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Minister Zdrowia UD116 26-07-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC94 23-07-2013 21-12-2015
Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym Minister Finansów UC128 19-07-2013 08-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD102 18-07-2013 20-02-2014
Ustawa o wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej UB13 18-07-2013 06-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD82 17-07-2013 18-11-2013
projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług Minister Finansów UD79 17-07-2013 30-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD109 09-07-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o zmienie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD103 04-07-2013 10-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD93 02-07-2013 20-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej UD91 27-06-2013 27-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa UD10 25-06-2013 26-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD99 24-06-2013 27-05-2015
ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Minister Sprawiedliwości UA33 20-06-2013 31-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD100 19-06-2013 09-07-2015
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD96 15-05-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Minister Administracji i Cyfryzacji UD89 15-05-2013 06-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD95 08-05-2013 20-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CFC) Minister Finansów UD97 02-05-2013 16-10-2014
Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów UC132 30-04-2013 27-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Minister Gospodarki UC89 30-04-2013 13-04-2016
Projekt ustawy o rzeczach znalezionych Minister Sprawiedliwości UB14 29-04-2013 12-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC76 25-04-2013 20-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC88 22-04-2013 23-01-2014
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UC87 18-04-2013 09-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UD86 06-04-2013 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości UD85 03-04-2013 24-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane Minister Infrastruktury i Rozwoju UC83 29-03-2013 14-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC84 28-03-2013 13-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Prezes Rządowego Centrum Legislacji brak 26-03-2013 10-06-2014
Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD63 19-03-2013 02-11-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC78 19-03-2013 20-02-2014
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Minister Pracy i Polityki Społecznej UD74 05-03-2013 19-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD80 01-03-2013 30-01-2014
ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UA30 28-02-2013 30-06-2015
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Pracy i Polityki Społecznej UC68 28-02-2013 06-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Sprawiedliwości UA29 25-02-2013 24-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Minister Spraw Wewnętrznych UC81 22-02-2013 02-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UC85 19-02-2013 24-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze Minister Gospodarki UC77 18-02-2013 09-09-2015
Projekt ustawy o o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory) Minister Środowiska UA20 15-02-2013 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Minister Spraw Wewnętrznych UC80 13-02-2013 11-07-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Minister Administracji i Cyfryzacji UD69 13-02-2013 02-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD78 11-02-2013 09-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD77 07-02-2013 26-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej UD76 07-02-2013 04-12-2013
Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób / zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD73 06-02-2013 15-10-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej Minister Finansów UC73 05-02-2013 29-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD75 05-02-2013 13-05-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD66 04-02-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD67 01-02-2013 06-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UC57 01-02-2013 31-01-2014
Projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego Minister Administracji i Cyfryzacji UD59 30-01-2013 06-10-2015
Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych Minister Finansów UC69 30-01-2013 16-03-2015
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UB4 29-01-2013 12-04-2016
Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby Minister Spraw Wewnętrznych UD62 21-01-2013 24-06-2013
Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UD58 18-01-2013 29-11-2013
Projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Minister Spraw Wewnętrznych UB12 18-01-2013 06-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD52 18-01-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD71 17-01-2013 24-06-2013
Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców Minister Pracy i Polityki Społecznej UB8 14-01-2013 27-08-2013
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD11 07-01-2013 20-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD65 27-12-2012 14-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD61 24-12-2012 26-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Minister Sprawiedliwości UD64 19-12-2012 24-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Środowiska UC65 18-12-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie innych ustaw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD60 18-12-2012 11-05-2016
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA27 14-12-2012 16-08-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UB5 14-12-2012 26-02-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD57 12-12-2012 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Minister Skarbu Państwa UD21 03-12-2012 13-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC75 30-11-2012 20-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD56 28-11-2012 26-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach Minister Zdrowia 12 „POZOSTAŁE PROJEKTY” – PROGRAM PRAC RADY MINISTRÓW 2012 R. 27-11-2012 28-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD51 27-11-2012 03-03-2015
Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 27-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Minister Sprawiedliwości UA26 19-11-2012 18-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC72 16-11-2012 06-06-2014
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Minister Pracy i Polityki Społecznej UA25 09-11-2012 18-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB10 08-11-2012 22-02-2013
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu wlasnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze “LOT” Minister Skarbu Państwa UD53 02-11-2012 22-05-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UA23 29-10-2012 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC70 29-10-2012 13-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB11 22-10-2012 29-07-2013
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów UB9 22-10-2012 19-02-2013
Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Minister Gospodarki UA24 19-10-2012 23-04-2015
Projekt ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych UC18 19-10-2012 19-03-2014
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę - Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UC74 19-10-2012 17-08-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UA18 18-10-2012 11-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD22 09-10-2012 09-07-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC51 05-10-2012 04-08-2014
Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów rgulowanych / Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Minister Sprawiedliwości UA22 02-10-2012 22-11-2013
Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych UC63 27-09-2012 26-09-2013
Ustawa o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD19 26-09-2012 18-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawie o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich Minister Spraw Wewnętrznych UD39 25-09-2012 08-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 Minister Zdrowia UD42 20-09-2012 29-12-2012
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD48 19-09-2012 08-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD 28, UD 41 17-09-2012 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC71 14-09-2012 06-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD17 13-09-2012 12-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC21 11-09-2012 16-03-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD45 11-09-2012 10-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Minister Sprawiedliwości UD49 10-09-2012 19-12-2012
Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Minister Gospodarki UC67 06-09-2012 23-04-2015
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Minister Pracy i Polityki Społecznej UD46 03-09-2012 31-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (także wersja z 12 lutego 2013 r. oraz z 14 maja 2013 r. skierowana na KSE) Minister Finansów UD44 27-08-2012 09-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów UD9 24-08-2012 24-06-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA4 22-08-2012 31-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (dotyczy urlopu wychowawczego) Minister Pracy i Polityki Społecznej UC45 13-08-2012 06-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Minister Zdrowia UC64 07-08-2012 28-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD43 06-08-2012 26-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UD40 01-08-2012 03-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC9 27-07-2012 21-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC40 26-07-2012 11-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA21 24-07-2012 04-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC61 13-07-2012 10-12-2013
Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze / Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze Minister Sprawiedliwości UA12 10-07-2012 24-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC54 10-07-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC62 05-07-2012 10-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Minister Finansów UC52 05-07-2012 14-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Minister Obrony Narodowej UB7 02-07-2012 02-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC31 21-06-2012 11-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Minister Administracji i Cyfryzacji UC13 21-06-2012 09-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC59 20-06-2012 16-03-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UD37 20-06-2012 11-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska Minister Środowiska UD33 11-06-2012 07-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD34 29-05-2012 28-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UC28 28-05-2012 28-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej Minister Zdrowia UD36 28-05-2012 29-06-2012
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UB4 25-05-2012 06-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UA19 23-05-2012 09-07-2015
Projekt ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UD35 21-05-2012 10-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UC44 21-05-2012 18-07-2013
Projekt ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski Minister Obrony Narodowej UB2 17-05-2012 21-08-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej Minister Gospodarki UD31 16-05-2012 26-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UC58 11-05-2012 23-11-2012
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD32 08-05-2012 29-08-2013
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD55 27-04-2012 03-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC56 26-04-2012 10-12-2013
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Pracy i Polityki Społecznej UD11 25-04-2012 30-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD29 24-04-2012 13-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB6 19-04-2012 12-08-2014
Projekt ustawy – Prawo pocztowe Minister Administracji i Cyfryzacji UC2 17-04-2012 06-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych UD30 16-04-2012 24-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD23 05-04-2012 06-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC53 05-04-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC55 03-04-2012 11-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC39 30-03-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Minister Sprawiedliwości UC34 23-03-2012 06-06-2014
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne Minister Finansów UB1 14-03-2012 20-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Minister Sprawiedliwości UA14 09-03-2012 08-03-2017
Projekt ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC26 01-03-2012 13-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów UA2 28-02-2012 30-11-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD15 24-02-2012 06-02-2014
Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Minister Środowiska UC37 21-02-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Spraw Wewnętrznych UC48 20-02-2012 08-03-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Administracji i Cyfryzacji UD12 17-02-2012 29-06-2012
Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju Minister Obrony Narodowej UB2 17-02-2012 11-06-2012
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej UB3 16-02-2012 07-12-2012
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA6 14-02-2012 24-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC12 01-02-2012 19-04-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC4 25-01-2012 22-05-2013
Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) z dużych źródeł spalania paliw Minister Środowiska UC22 23-01-2012 18-04-2012
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej 0 23-01-2012 08-01-2015
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Minister Gospodarki UD16 19-01-2012 31-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA5 16-01-2012 07-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia 11-01-2012 31-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UA10 10-01-2012 30-05-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Administracji i Cyfryzacji UD1 10-01-2012 06-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC42 05-01-2012 26-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD8 02-01-2012 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC27 02-01-2012 14-08-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC24 30-12-2011 26-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC41 29-12-2011 10-12-2013
Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Skarbu Państwa UA9 28-12-2011 04-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC29 22-12-2011 09-10-2012
projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UC8 22-12-2011 17-08-2015
Projekt ustawy Prawo gazowe Minister Gospodarki UC6 22-12-2011 08-08-2014
Projekt ustawy Prawo energetyczne Minister Gospodarki UC7 22-12-2011 26-11-2013
Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów UA1 15-12-2011 05-06-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych 13-12-2011 26-01-2012
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA7 12-12-2011 10-09-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Minister Zdrowia UA11 09-12-2011 15-02-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA3 09-12-2011 16-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA8 25-11-2011 09-12-2012
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD4 24-11-2011 20-10-2014
Projekt ustawy o dostarczaniu informacji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię Minister Gospodarki UC11 23-11-2011 25-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o podatku od osób fizycznych Minister Infrastruktury UC60 14-11-2011 26-03-2013
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budzetowej. Minister Finansów 04-11-2011 29-12-2011
projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zasadach finansowania nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 03-11-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC15 26-10-2011 01-08-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia 25-10-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC17 30-09-2011 20-01-2014
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29-09-2011 29-12-2011
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju Regionalnego 13-09-2011 12-04-2016
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 07-09-2011 12-04-2016
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości 138 - Wykaz dokumentów procedowanych bezterminowo 31-08-2011 23-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury UC1 23-08-2011 23-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów 63 18-08-2011 10-01-2012
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD24 11-08-2011 11-07-2012
ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 160 10-08-2011 02-08-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Minister Finansów UC5 05-08-2011 31-01-2013
Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości 28-07-2011 04-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia 229 22-07-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Minister Infrastruktury UC23 13-07-2011 09-10-2012
Projekt ustawy o środkach ochrony roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC16 11-07-2011 09-10-2012
Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 84 08-07-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (CAFE)oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC20 07-07-2011 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości 07-07-2011 10-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski Minister Infrastruktury UC43 06-07-2011 26-03-2013
Projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 04-07-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów 5 30-06-2011 08-02-2012
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców Minister Gospodarki A15 30-06-2011 29-12-2011
projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Minister Finansów projekty ustaw na 2011 r. Lp. 1 24-06-2011 03-02-2012
Projekt ustawy o timeshare Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 22-06-2011 15-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów Plan pracy RM 2011-projekty procedowane bezterminowo, poz. 9. 21-06-2011 16-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 82 16-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC32 14-06-2011 29-03-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Minister Infrastruktury UC46 13-06-2011 25-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Infrastruktury P. 26 08-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim Minister Infrastruktury RM P-22 07-06-2011 26-03-2013
Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia 230 07-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” Minister Zdrowia UD25 30-05-2011 28-05-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Minister Infrastruktury 23-05-2011 04-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 16-05-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury UC25 13-05-2011 15-02-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Prezes Rządowego Centrum Legislacji 12-05-2011 03-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny pod groźbą kary Minister Infrastruktury P-21 12-05-2011 26-03-2013
Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 Minister Finansów 96 09-05-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych Minister Infrastruktury poz. 27 06-05-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 140-Wykaz dokumentów procedowanych bezterminowo 06-05-2011 23-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym Minister Finansów 27-04-2011 22-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC36 27-04-2011 16-03-2017
Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Minister Gospodarki 68 21-04-2011 21-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych Minister Infrastruktury 19-04-2011 03-07-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 12-04-2011 29-10-2012
Projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-04-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA16 08-04-2011 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości 36 - I Kwartał 2011 06-04-2011 08-10-2012
Ustawa o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 81 05-04-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Minister Skarbu Państwa 42 31-03-2011 02-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (w zakresie FAST START) Minister Środowiska 50 21-03-2011 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC30 17-03-2011 30-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD2 16-03-2011 02-04-2012
Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Minister Zdrowia 53 10-03-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej 59 - 2011 10-03-2011 29-03-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Minister Sprawiedliwości 41 09-03-2011 28-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Minister Infrastruktury 09-03-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia numer 52 09-03-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych KRM-10-10-11 Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów 09-03-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowania skutków powodzi i ich usuwaniem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 25-02-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Minister Sprawiedliwości 60 21-02-2011 01-10-2014
Projekt ustawy o kontroli w administracji rządowej Prezes Rządowego Centrum Legislacji 88/2011 15-02-2011 02-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC38 14-02-2011 16-03-2017
Projekt ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostolskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz projekt umowy w sprawie określenia stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Nowoapostolskim w Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 142 10-02-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie