piątek, 22 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1010
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Finansów 724 21-06-2018 21-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 720 20-06-2018 20-06-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej Minister Finansów 708 19-06-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych. Minister Finansów 690 14-06-2018 14-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków i trybu współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych Minister Finansów 705 07-06-2018 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych Minister Finansów 706 07-06-2018 07-06-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów Minister Finansów 716 04-06-2018 04-06-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów Minister Finansów 714 04-06-2018 04-06-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów Minister Finansów 564 04-06-2018 18-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji Minister Finansów 612 04-06-2018 20-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 722 01-06-2018 04-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 721 01-06-2018 01-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Minister Finansów 680 30-05-2018 21-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych Minister Finansów 640 30-05-2018 21-06-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów Minister Finansów 563 29-05-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 719 24-05-2018 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 717 24-05-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych Minister Finansów 703 21-05-2018 05-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD387 19-05-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Minister Finansów RD374 18-05-2018 12-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta Minister Finansów 698 14-05-2018 21-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Minister Finansów 700 14-05-2018 18-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Finansów 707 11-05-2018 11-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 675 10-05-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów 677 10-05-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 673 10-05-2018 18-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 674 09-05-2018 20-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 630 09-05-2018 21-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Minister Finansów 676 09-05-2018 21-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 704 07-05-2018 16-05-2018
Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości Minister Finansów UD370 27-04-2018 15-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UC123 27-04-2018 18-06-2018
Projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa Minister Finansów UA38 27-04-2018 30-05-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Minister Finansów 695 25-04-2018 25-04-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Minister Finansów 590 24-04-2018 28-05-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej Minister Finansów 562 17-04-2018 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 702 16-04-2018 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Finansów 671 13-04-2018 05-06-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Finansów 672 13-04-2018 12-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD372 10-04-2018 17-05-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Finansów 688 10-04-2018 29-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UC122 09-04-2018 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 653 04-04-2018 21-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 603 29-03-2018 11-05-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi Minister Finansów 644 29-03-2018 18-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów oświadczeń i zawiadomień dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Minister Finansów 649 27-03-2018 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów oświadczeń i zawiadomień dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów 650 27-03-2018 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne Minister Finansów 600 22-03-2018 19-04-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy Minister Finansów 686 22-03-2018 11-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Finansów 660 14-03-2018 29-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 624 13-03-2018 12-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 679 06-03-2018 11-04-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 659 06-03-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 658 06-03-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów 634 05-03-2018 23-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA37 27-02-2018 27-02-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 639 23-02-2018 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej Minister Finansów 662 22-02-2018 16-03-2018
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD353 21-02-2018 22-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku Minister Finansów 635 15-02-2018 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej Minister Finansów 655 13-02-2018 23-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego2018 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 654 08-02-2018 01-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych Minister Finansów 561 02-02-2018 01-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 632 01-02-2018 01-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym Minister Finansów 625 26-01-2018 15-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Finansów 643 19-01-2018 01-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów UC97 17-01-2018 19-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka Minister Finansów 627 17-01-2018 16-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UD339 09-01-2018 08-05-2018
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów 04-01-2018 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 622 28-12-2017 02-02-2018
projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 621 28-12-2017 02-02-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 617 20-12-2017 20-06-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Minister Rozwoju i Finansów 598 19-12-2017 03-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 616 15-12-2017 01-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Rozwoju i Finansów 594 15-12-2017 19-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 573 07-12-2017 31-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną Minister Rozwoju i Finansów RC33 05-12-2017 16-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 611 04-12-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego/Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Minister Rozwoju i Finansów 595 04-12-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Rozwoju i Finansów 606 01-12-2017 21-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Minister Rozwoju i Finansów 605 29-11-2017 29-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 604 27-11-2017 05-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej Minister Rozwoju i Finansów 580 21-11-2017 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 589 15-11-2017 12-03-2018
Projekt rozporządzenia MRiF zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Rozwoju i Finansów 585 14-11-2017 09-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 550 19-10-2017 18-12-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela Minister Rozwoju i Finansów RD286 18-10-2017 24-01-2018
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów Minister Rozwoju i Finansów 145 17-10-2017 29-12-2017
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów w trakcie 16-10-2017 14-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów 578 16-10-2017 01-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie Minister Rozwoju i Finansów 552 13-10-2017 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Minister Rozwoju i Finansów 555 12-10-2017 15-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (dokumenty dotyczące procesu legislacyjnego znajdują się przy projekcie 545 z Wykazu Prac Legislacyjnych) Minister Rozwoju i Finansów 583 10-10-2017 10-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 533 10-10-2017 01-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 567 05-10-2017 17-05-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy Minister Rozwoju i Finansów 551 02-10-2017 18-04-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minister Rozwoju i Finansów UA34 28-09-2017 22-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Rozwoju i Finansów UD295 27-09-2017 15-06-2018
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów UD301 26-09-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Rozwoju i Finansów 559 22-09-2017 26-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego oraz osoby nadzorującej kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego Minister Rozwoju i Finansów 534 20-09-2017 20-12-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach Minister Rozwoju i Finansów UA35 18-09-2017 27-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 271 15-09-2017 26-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Rozwoju i Finansów 574 14-09-2017 12-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 575 13-09-2017 03-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Minister Rozwoju i Finansów 528 05-09-2017 15-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego Minister Rozwoju i Finansów 536 05-09-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego Minister Rozwoju i Finansów 532 05-09-2017 20-12-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji Minister Rozwoju i Finansów RD271 05-09-2017 09-01-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników Minister Rozwoju i Finansów 570 04-09-2017 11-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym Minister Rozwoju i Finansów 548 31-08-2017 19-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn Minister Rozwoju i Finansów 569 31-08-2017 11-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Minister Rozwoju i Finansów 531 30-08-2017 13-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 549 29-08-2017 24-11-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Rozwoju i Finansów 566 25-08-2017 17-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej Minister Finansów 468 24-08-2017 13-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Rozwoju i Finansów 547 23-08-2017 16-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Minister Rozwoju i Finansów 565 21-08-2017 31-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Rozwoju i Finansów 537 18-08-2017 20-12-2017
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 540 17-08-2017 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych Minister Rozwoju i Finansów 526 17-08-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Minister Rozwoju i Finansów 546 17-08-2017 14-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Rozwoju i Finansów UD281 11-08-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 556 11-08-2017 03-10-2017
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów Minister Finansów 545 11-08-2017 28-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe/ w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe Minister Rozwoju i Finansów 529 10-08-2017 26-01-2018
projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 541 28-07-2017 12-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier. Minister Rozwoju i Finansów 542 26-07-2017 10-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów UD271 20-07-2017 09-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rozwoju i Finansów 514 19-07-2017 10-11-2017
Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD273 19-07-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UA31 12-07-2017 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Rozwoju i Finansów 525 12-07-2017 10-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” Minister Rozwoju i Finansów 527 11-07-2017 24-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów UD256 11-07-2017 14-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD233 28-06-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów RD236 28-06-2017 12-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 426 27-06-2017 26-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23-06-2017 21-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD263 21-06-2017 19-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnienia system rejestrujący. Minister Rozwoju i Finansów 498 14-06-2017 23-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD262 12-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu do prowadzenia spraw określonych w art. 15f ustawy o grach hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 499 06-06-2017 05-10-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD 204 01-06-2017 15-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 289 31-05-2017 05-07-2017
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 522 31-05-2017 28-06-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej Minister Rozwoju i Finansów 507 24-05-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Rozwoju i Finansów 197/2016 24-05-2017 28-11-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 511 24-05-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 513 23-05-2017 07-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Rozwoju i Finansów UD259 23-05-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Minister Rozwoju i Finansów 490 17-05-2017 04-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Minister Finansów 510 13-05-2017 27-06-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UA30 12-05-2017 28-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Minister Rozwoju i Finansów 506 09-05-2017 15-01-2018
projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Rozwoju i Finansów UC52 05-05-2017 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy Minister Finansów 501 24-04-2017 10-10-2017
Rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 502 21-04-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Minister Rozwoju i Finansów 505 13-04-2017 11-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów UD229 12-04-2017 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 471 11-04-2017 07-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej Minister Rozwoju i Finansów 472 05-04-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 407 04-04-2017 12-05-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Rozwoju i Finansów 493 31-03-2017 07-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Minister Rozwoju i Finansów 496 31-03-2017 12-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym Minister Rozwoju i Finansów 461 30-03-2017 05-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych Minister Rozwoju i Finansów 179 29-03-2017 05-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 488 27-03-2017 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 487 27-03-2017 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Finansów 488 27-03-2017 06-07-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele Minister Rozwoju i Finansów RD189 23-03-2017 21-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Minister Rozwoju i Finansów UD232 20-03-2017 13-11-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania Minister Rozwoju i Finansów 485 20-03-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Rozwoju i Finansów 467 20-03-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego Minister Rozwoju i Finansów 440 17-03-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Rozwoju i Finansów 455 16-03-2017 03-04-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Rozwoju i Finansów 412 14-03-2017 21-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 442 13-03-2017 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju i Finansów 489 13-03-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 302 09-03-2017 27-06-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Minister Rozwoju i Finansów 474 08-03-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów Minister Rozwoju i Finansów 421 07-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Minister Rozwoju i Finansów 419 02-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej Minister Rozwoju i Finansów 312 02-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji Minister Rozwoju i Finansów 420 02-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 481 28-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego Minister Rozwoju i Finansów 480 27-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy Minister Rozwoju i Finansów 479 27-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 436 24-02-2017 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego Minister Rozwoju i Finansów 433 24-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej Minister Rozwoju i Finansów RD183 23-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej Minister Rozwoju i Finansów 408 23-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Rozwoju i Finansów 258 23-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 261 23-02-2017 23-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 466 22-02-2017 21-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 484 22-02-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu Minister Rozwoju i Finansów 483 22-02-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności Minister Rozwoju i Finansów 482 22-02-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Minister Rozwoju i Finansów 274 21-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wysokości tych dodatków. Minister Rozwoju i Finansów 257 20-02-2017 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Rozwoju i Finansów RD196 20-02-2017 23-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Rozwoju i Finansów 409 20-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości Minister Rozwoju i Finansów 410 20-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 475 20-02-2017 10-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 443 20-02-2017 05-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Rozwoju i Finansów 409 17-02-2017 23-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego Minister Rozwoju i Finansów 478 16-02-2017 06-06-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia Minister Rozwoju i Finansów 477 15-02-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 462 15-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego Minister Rozwoju i Finansów 307 14-02-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 451 13-02-2017 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 448 13-02-2017 23-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 470 13-02-2017 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł Minister Finansów 427 13-02-2017 03-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Rozwoju i Finansów 445 13-02-2017 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 330 13-02-2017 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Rozwoju i Finansów 411 13-02-2017 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 376 13-02-2017 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami Minister Rozwoju i Finansów 441 10-02-2017 06-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 473 10-02-2017 28-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia Minister Rozwoju i Finansów 457 10-02-2017 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 416 10-02-2017 30-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 405 10-02-2017 06-04-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zm. rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych RD 180 10-02-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dla kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 435 10-02-2017 19-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD208 09-02-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Rozwoju i Finansów 444 09-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów 338 09-02-2017 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Minister Rozwoju i Finansów 335 07-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Rozwoju i Finansów 197 07-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Rozwoju i Finansów 260 07-02-2017 23-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Rozwoju i Finansów 337 07-02-2017 19-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Rozwoju i Finansów 339 07-02-2017 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Rozwoju i Finansów 336 07-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek urzędu skarbowego Minister Rozwoju i Finansów 296 07-02-2017 06-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym Minister Rozwoju i Finansów 453 07-02-2017 24-05-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Minister Rozwoju i Finansów 454 07-02-2017 14-07-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 460 07-02-2017 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych Minister Rozwoju i Finansów 277 06-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Minister Rozwoju i Finansów 278 06-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie wpisu na listę agentów celnych Minister Rozwoju i Finansów 418 06-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Rozwoju i Finansów 467 06-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy Minister Rozwoju i Finansów 459 06-02-2017 18-04-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Minister Finansów 431 06-02-2017 05-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Minister Finansów 432 06-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Minister Rozwoju i Finansów 406 06-02-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli celno-skarbowych wykonywanych w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 447 03-02-2017 04-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej Minister Rozwoju i Finansów 456 03-02-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Minister Rozwoju i Finansów RD172 03-02-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego Minister Finansów 314 03-02-2017 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów Minister Rozwoju i Finansów 450 03-02-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych Minister Rozwoju i Finansów 446 03-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania Minister Rozwoju i Finansów 276 03-02-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów RD 148 02-02-2017 24-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Minister Finansów 02-02-2017 04-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 415 02-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Minister Rozwoju i Finansów RD150 02-02-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo Minister Finansów 320 02-02-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych Minister Rozwoju i Finansów 452 01-02-2017 10-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie Minister Rozwoju i Finansów 417 01-02-2017 15-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych Minister Rozwoju i Finansów 303 01-02-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa Minister Rozwoju i Finansów 266 01-02-2017 09-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Expost UD205 31-01-2017 10-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 386 31-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe Minister Rozwoju i Finansów 387 31-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej Minister Rozwoju i Finansów 429 31-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 384 31-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 385 31-01-2017 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uzbrojenia, norm wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego Minister Rozwoju i Finansów 267 31-01-2017 24-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli. Minister Rozwoju i Finansów 298 31-01-2017 11-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego Minister Rozwoju i Finansów 294 30-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (poprzedni tytuł: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobów, warunków i zakresu współdziałania organów Krajowej Administracji Skarbowej z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, udzielania organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy technicznej oraz udostępniania organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne) Minister Rozwoju i Finansów RD188 30-01-2017 11-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych Minister Rozwoju i Finansów 352 30-01-2017 10-10-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Minister Rozwoju i Finansów 117 30-01-2017 04-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niedostępności Systemu Minister Rozwoju i Finansów 357 27-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego Minister Rozwoju i Finansów 383 27-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 393 27-01-2017 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz zakresu, warunków i trybu przekazywania informacji Minister Rozwoju i Finansów 458 27-01-2017 12-06-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 380 25-01-2017 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 265 24-01-2017 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej Minister Rozwoju i Finansów 353 24-01-2017 10-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową (wcześniejsza wersja tytułu: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz osób udzielających pomocy przy ich wykonywaniu) Minister Rozwoju i Finansów 321 24-01-2017 27-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 361 23-01-2017 13-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną Minister Rozwoju i Finansów 326 23-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Rozwoju i Finansów 378 20-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 404 20-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 370 20-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 400 20-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej Minister Rozwoju i Finansów 324 19-01-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 396 19-01-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną Minister Rozwoju i Finansów RD147 19-01-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 280 18-01-2017 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Rozwoju i Finansów 437 17-01-2017 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 434 16-01-2017 10-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego Minister Rozwoju i Finansów 242 16-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 379 16-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika Minister Rozwoju i Finansów 388 16-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Rozwoju i Finansów 377 16-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 268 16-01-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych Minister Rozwoju i Finansów 256 13-01-2017 01-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa Minister Rozwoju i Finansów 325 12-01-2017 13-02-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zm. rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych RD 180 12-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy Minister Rozwoju i Finansów 389 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 394 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 390 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD Minister Rozwoju i Finansów 381 12-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 372 12-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 386 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 364 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Minister Rozwoju i Finansów 365 11-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej Minister Rozwoju i Finansów 392 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Minister Rozwoju i Finansów 382 11-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 391 11-01-2017 28-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby Minister Rozwoju i Finansów 360 11-01-2017 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 359 11-01-2017 13-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną Minister Rozwoju i Finansów 367 11-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 368 11-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym Minister Rozwoju i Finansów 366 10-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Minister Rozwoju i Finansów 375 10-01-2017 23-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym Minister Rozwoju i Finansów 395 10-01-2017 16-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 397 10-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 356 10-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 368 09-01-2017 08-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną Minister Finansów 367 09-01-2017 08-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele Minister Rozwoju i Finansów RD149 09-01-2017 19-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Minister Finansów 399 05-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania,oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 241 05-01-2017 27-06-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów 77 05-01-2017 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 255 05-01-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 262 05-01-2017 13-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 356 04-01-2017 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego Minister Rozwoju i Finansów 316 02-01-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Rozwoju i Finansów 252 30-12-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Minister Rozwoju i Finansów 315 29-12-2016 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy / projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Rozwoju i Finansów 363 28-12-2016 31-01-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 231 27-12-2016 15-01-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 323 22-12-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Minister Rozwoju i Finansów UD28 22-12-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Rozwoju i Finansów 403 22-12-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 402 22-12-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia i działania teleinformatycznego systemu rejestrującego dane dotyczące prawidłowości przeprowadzania gier na automatach do gier w salonach gier na automatach. Minister Rozwoju i Finansów 342 21-12-2016 05-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier Minister Rozwoju i Finansów 340 21-12-2016 05-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem gier hazardowych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Rozwoju i Finansów 343 21-12-2016 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 295 20-12-2016 06-02-2017
Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru upoważnienia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku oraz wzoru oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia Minister Rozwoju i Finansów 306 19-12-2016 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Minister Rozwoju i Finansów 308 19-12-2016 14-07-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów Minister Rozwoju i Finansów UD184 19-12-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 354 19-12-2016 12-01-2017
projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 19-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych Minister Rozwoju i Finansów 311 16-12-2016 16-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Rozwoju i Finansów 319 16-12-2016 07-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą Minister Rozwoju i Finansów 304 14-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym Minister Rozwoju i Finansów 332 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Rozwoju i Finansów 333 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 270 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 318 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 305 08-12-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 282 06-12-2016 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 238 02-12-2016 16-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 142 30-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku Minister Rozwoju i Finansów 233 24-11-2016 24-01-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów 24-11-2016 28-06-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 27-03-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 05-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Minister Rozwoju i Finansów 245 23-11-2016 10-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 217 23-11-2016 09-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Rozwoju i Finansów 235 23-11-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 187 22-11-2016 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 186 22-11-2016 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Rozwoju i Finansów 222 18-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 188 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 189 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach Minister Rozwoju i Finansów 201 17-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja” Minister Rozwoju i Finansów 232 17-11-2016 11-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 264 15-11-2016 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Minister Rozwoju i Finansów 228 14-11-2016 26-01-2017
projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Minister Rozwoju i Finansów UD169 10-11-2016 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek Minister Rozwoju i Finansów 254 10-11-2016 21-02-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rowojowego Minister Rozwoju i Finansów 229 10-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 223 24-10-2016 11-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej oraz tras wyprowadzania towarów poza ten obszar Minister Finansów 178 21-10-2016 17-11-2016
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów 227 21-10-2016 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 218 18-10-2016 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 146 18-10-2016 08-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Minister Finansów 211 18-10-2016 18-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 14-10-2016 22-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Expost UD144 11-10-2016 27-06-2017
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD55 07-10-2016 12-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 216 30-09-2016 25-10-2016
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 226 30-09-2016 20-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych w oparciu o ryzyko Minister Finansów 215 30-09-2016 22-11-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych Minister Finansów 209 30-09-2016 21-02-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 208 29-09-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Finansów 204 29-09-2016 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Minister Finansów 164 27-09-2016 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych Minister Finansów 219 27-09-2016 08-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 214 26-09-2016 16-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA 21 23-09-2016 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych Minister Finansów 191 19-09-2016 21-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 212 14-09-2016 17-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 213 13-09-2016 18-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Minister Finansów 190 13-09-2016 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 200 05-09-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 207 02-09-2016 11-10-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji Minister Finansów 202 02-09-2016 24-08-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 203 29-08-2016 15-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas Minister Finansów 195 29-08-2016 28-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków Minister Finansów 193 29-08-2016 28-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko Minister Finansów 196 25-08-2016 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Finansów 198 24-08-2016 12-01-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności Minister Finansów 192 23-08-2016 25-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dokonywania podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej Minister Finansów 194 23-08-2016 14-10-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy - Prawo bankowe Minister Finansów 16.138 19-08-2016 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, dokumentów, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe oraz wykazu dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe Minister Finansów 16.133 19-08-2016 06-03-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego Minister Finansów 16.132 19-08-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej Minister Finansów 199 19-08-2016 15-01-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Minister Finansów 183 16-08-2016 23-02-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Minister Finansów 185 16-08-2016 20-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 176 12-08-2016 08-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 177 12-08-2016 12-10-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Minister Finansów 181 08-08-2016 13-02-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych Minister Finansów 142 05-08-2016 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 163 05-08-2016 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 162 05-08-2016 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 161 05-08-2016 05-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 171 04-08-2016 26-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zatwierdzania metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz jej udostępniania Minister Finansów 173 03-08-2016 29-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania Minister Finansów 172 03-08-2016 08-01-2018
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 154 27-07-2016 14-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokości tej opłaty Minister Finansów 174 25-07-2016 26-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania Minister Finansów 165 25-07-2016 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 85 20-07-2016 23-08-2016
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Minister Finansów 139 15-07-2016 19-12-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Minister Finansów 92 15-07-2016 31-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 158 08-07-2016 01-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 141 07-07-2016 25-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Finansów 99 07-07-2016 24-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 150 07-07-2016 14-07-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 91 07-07-2016 30-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samooceny przedsiebiorcy Minister Finansów 86 06-07-2016 26-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu wojskowego. Minister Finansów 101 05-07-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia Minister Finansów 106 05-07-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych Minister Finansów 110 01-07-2016 22-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru Minister Finansów 109 30-06-2016 24-08-2016
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Finansów 157 30-06-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów Minister Finansów 111 28-06-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych Minister Finansów 148 24-06-2016 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego, dokumentów, które należy do niego dołączyć Minister Finansów 144 24-06-2016 23-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 151 23-06-2016 29-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Finansów 145 23-06-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych Minister Finansów 103 22-06-2016 22-09-2016
Projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów Minister Finansów 113 21-06-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 149 16-06-2016 05-07-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów 125 15-06-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym Minister Finansów 104 10-06-2016 23-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 143 09-06-2016 26-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB1 24-05-2016 12-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw Minister Finansów 24-05-2016 19-04-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UC67 23-05-2016 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. Minister Finansów 137 18-05-2016 10-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 95 17-05-2016 22-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków Minister Finansów 17.46 12-05-2016 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Finansów 136 12-05-2016 06-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Finansów 105 10-05-2016 02-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne Minister Finansów UD71 06-05-2016 15-01-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Finansów 94 05-05-2016 22-07-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczania naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego Minister Finansów 124 27-04-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Minister Finansów 16.146 22-04-2016 14-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe Minister Finansów 16.148 22-04-2016 19-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 120 19-04-2016 16-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Finansów 123 19-04-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Finansów 117 15-04-2016 18-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Finansów 119 15-04-2016 10-11-2016
Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów UC54 14-04-2016 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Minister Finansów 107 13-04-2016 30-05-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 114 13-04-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego Minister Finansów 102 12-04-2016 17-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Finansów 121 12-04-2016 28-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UC46 11-04-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania Minister Finansów 100 11-04-2016 10-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu Minister Finansów 84 06-04-2016 14-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji Minister Finansów 75 31-03-2016 25-09-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów 93 30-03-2016 20-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przesyłek pocztowych Minister Finansów 89 25-03-2016 06-07-2016
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Finansów 88 25-03-2016 06-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 90 24-03-2016 23-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 87 24-03-2016 25-05-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 16.147 22-03-2016 09-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.78 18-03-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych Minister Finansów 9.68 17-03-2016 15-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Finansów 13.50 17-03-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UC48 15-03-2016 19-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC45 08-03-2016 25-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.67 26-02-2016 04-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA15 25-02-2016 13-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD10 25-02-2016 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów 9.66 15-02-2016 11-04-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RD60 11-02-2016 07-04-2016
Projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej Minister Finansów UD35 11-02-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach Minister Finansów 12.38 10-02-2016 19-04-2016
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.31 10-02-2016 04-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.65 09-02-2016 11-04-2016
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 02-02-2016 25-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 13.48 01-02-2016 29-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Finansów UD32 26-01-2016 30-04-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego Minister Finansów 17.47 26-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.20 25-01-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych Minister Finansów 13.49 21-01-2016 16-02-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów 21-01-2016 19-02-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów 21-01-2016 19-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu rolniczego Gwarancji w ramach rynku owoców i warzyw Minister Finansów 19.14 19-01-2016 29-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazania Agencji Rynku rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu rolniczego Gwarancji w ramach rynku owoców i warzyw Minister Finansów 19.13 19-01-2016 29-06-2016
Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD17 18-01-2016 09-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.64 15-01-2016 04-03-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.48 07-01-2016 02-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA9 29-12-2015 02-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Minister Finansów 12.37 28-12-2015 15-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Minister Finansów 7.40 23-12-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Finansów 9.63 21-12-2015 22-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.29 21-12-2015 09-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 7.39 03-12-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7.35 03-12-2015 05-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej, w zakresie w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17.44 26-11-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Finansów 11.54. 25-11-2015 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Finansów 13.38 24-11-2015 19-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. Minister Finansów 10.54 24-11-2015 24-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 2.28 20-11-2015 08-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie umowy FATCA Minister Finansów 13.45 18-11-2015 25-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń Minister Finansów 13.35 18-11-2015 10-11-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 11.52 17-11-2015 21-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.45 16-11-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych Minister Finansów 13.42 16-11-2015 29-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 10.66 12-11-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.76 10-11-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Minister Finansów 10.77 10-11-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Minister Finansów 13.37 10-11-2015 19-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 13.31 10-11-2015 29-01-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny Minister Finansów 13.29 10-11-2015 29-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 13.30 09-11-2015 29-01-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami Minister Finansów 13.27 09-11-2015 04-12-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych Minister Finansów 13.28 09-11-2015 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.50 09-11-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Minister Finansów 10.57 09-11-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych Minister Finansów 13.36 06-11-2015 19-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 13.34 06-11-2015 29-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli amerykańskich rachunków raportowanych Minister Finansów 13.46 05-11-2015 07-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów Minister Finansów 13.33 05-11-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 13.32 05-11-2015 29-01-2016
w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w umowie FATCA Minister Finansów 13.44 05-11-2015 07-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego Minister Finansów 13.39 05-11-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach Minister Finansów 13.40 05-11-2015 18-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa Minister Finansów 13.43 05-11-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów 11.53 02-11-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.51 02-11-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.60 02-11-2015 15-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.75 30-10-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.63 30-10-2015 29-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Finansów 10.70 29-10-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Finansów 10.59 29-10-2015 24-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej Minister Finansów 10.72 28-10-2015 19-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.38 28-10-2015 04-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.61 28-10-2015 15-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Minister Finansów 10.67 27-10-2015 19-01-2016
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Minister Finansów 10.65 27-10-2015 15-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.74 27-10-2015 18-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego Minister Finansów 10.58 27-10-2015 24-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.64 27-10-2015 29-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym Minister Finansów 10.62 27-10-2015 30-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju Minister Finansów 10.73 27-10-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 7.36 27-10-2015 27-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Finansów 10,71 26-10-2015 18-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.68 26-10-2015 29-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.69 23-10-2015 23-12-2015
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.27 22-10-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.60 20-10-2015 09-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej Minister Finansów 9.62 19-10-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 7.37 16-10-2015 30-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu Minister Finansów 9.59 16-10-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.56 16-10-2015 02-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w 2015 r. Minister Finansów 22.7 14-10-2015 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 20.10 13-10-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów 20.07 13-10-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.58 12-10-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.55 12-10-2015 01-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 20.9 09-10-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 20.8 09-10-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.54 09-10-2015 02-12-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej Minister Finansów 19.11 05-10-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów 9.49 01-10-2015 31-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej Minister Finansów 9.57 01-10-2015 26-01-2016
Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania Minister Finansów UC166 30-09-2015 01-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 20.6 29-09-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Minister Finansów 20.5 29-09-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników Minister Finansów 11.48 25-09-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 9.53 24-09-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.52 17-09-2015 01-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej” Minister Finansów 9.51 15-09-2015 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.26 09-09-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.56 03-09-2015 30-09-2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.49 02-09-2015 16-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.47. 01-09-2015 11-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7.33 24-08-2015 13-10-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów 19.12 21-08-2015 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego Minister Finansów 12.36 20-08-2015 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa Minister Finansów 5.13 20-08-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Minister Finansów 12.35 18-08-2015 14-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Finansów 10.50 14-08-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.51 14-08-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.53 14-08-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Minister Finansów 15.14 12-08-2015 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Minister Finansów 15.15 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Minister Finansów 15.13 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich Minister Finansów 15.16 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.12 12-08-2015 29-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 15.17 12-08-2015 14-01-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZC43 11-08-2015 24-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.50 06-08-2015 29-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.24 06-08-2015 01-10-2015
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD - 472 05-08-2015 31-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.26 05-08-2015 12-10-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Minister Finansów 24.5 27-07-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Minister Finansów 11.46 27-07-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot Minister Administracji i Cyfryzacji 151 24-07-2015 16-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego Minister Finansów 5.12 24-07-2015 16-03-2016
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Finansów 2.25 24-07-2015 13-08-2015
Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej Minister Finansów ZA35 23-07-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych/Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych Minister Finansów 9.33 21-07-2015 27-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.38 08-07-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia Minister Finansów 12.34 03-07-2015 23-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.41 18-06-2015 12-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 Minister Finansów 22.6 18-06-2015 17-11-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia Minister Finansów 19.10 18-06-2015 18-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Minister Finansów 23.1 16-06-2015 13-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.42 15-06-2015 12-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 13.25 12-06-2015 12-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom" Minister Finansów 12.33 10-06-2015 12-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.52 10-06-2015 29-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.40 01-06-2015 26-06-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego Minister Finansów 13.24 27-05-2015 14-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych Minister Finansów 17.39 21-05-2015 07-10-2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.49 19-05-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.48 19-05-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 11.43 15-05-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Minister Finansów 21.8 13-05-2015 18-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Minister Finansów 21.7 13-05-2015 18-07-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin Minister Finansów 12.32 12-05-2015 03-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych Minister Finansów 12.31 12-05-2015 03-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej Minister Finansów 11.44 11-05-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Minister Finansów 12.30 11-05-2015 03-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.32 06-05-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.41 06-05-2015 25-01-2016
Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.40 06-05-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Minister Finansów RD427 05-05-2015 15-01-2016
Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.33 05-05-2015 30-06-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym Minister Finansów 11.42 04-05-2015 30-06-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Minister Finansów 11.45 04-05-2015 21-01-2016
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Finansów 19.9 04-05-2015 18-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC167 28-04-2015 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych oraz izb celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 7.34 27-04-2015 18-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państw Minister Finansów 17.30 24-04-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.36 23-04-2015 14-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.36 23-04-2015 10-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie Minister Finansów 12.29 20-04-2015 12-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.26 20-04-2015 24-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.46 17-04-2015 02-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Minister Finansów 12.28 16-04-2015 03-08-2015
Projekt z 10 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Minister Finansów 24.4 15-04-2015 19-06-2015
Projekt z 10 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier Minister Finansów 24.3 15-04-2015 19-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.20 15-04-2015 02-07-2015
Projekt z 7 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.47 14-04-2015 15-05-2015
Projekt z 10 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe Minister Finansów 24.2 14-04-2015 19-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego Minister Finansów 1.19 10-04-2015 02-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych Minister Finansów 1.26 10-04-2015 24-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Minister Finansów 1.25 10-04-2015 25-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego Minister Finansów 12.25 09-04-2015 10-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku Minister Finansów 21.6 08-04-2015 11-01-2016
• projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17.37 08-04-2015 30-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.35 08-04-2015 23-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.33 07-04-2015 19-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Minister Finansów 17.31 07-04-2015 19-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 17.32 07-04-2015 19-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.34 07-04-2015 19-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.45 i 9.47 03-04-2015 19-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Finansów 12.27 01-04-2015 17-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Finansów 5.11 31-03-2015 17-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach Minister Finansów 12.26 30-03-2015 29-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA56 26-03-2015 04-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD207 25-03-2015 24-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 2.21 23-03-2015 01-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Finansów 5.10 20-03-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Minister Finansów 7.31 19-03-2015 09-07-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Finansów 17.29 06-03-2015 15-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 2.22 04-03-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku Minister Finansów 12.21 02-03-2015 25-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.48 25-02-2015 01-07-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.46 20-02-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.44 20-02-2015 22-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.18 18-02-2015 09-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.28 16-02-2015 03-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.44 13-02-2015 05-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.43 13-02-2015 05-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Minister Finansów 12.24 12-02-2015 10-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego Minister Finansów 12.22 12-02-2015 10-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tutułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych Minister Finansów 12.23 11-02-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków Minister Finansów 17.27 11-02-2015 27-04-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.41 11-02-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.40 10-02-2015 21-01-2016
Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Minister Finansów UD192 06-02-2015 25-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych oraz izb celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 7.25 05-02-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez organy Służby Celnej kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Finansów 7.26 03-02-2015 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Finansów RB2 29-01-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania czynności monitorowania oraz rodzaju i wzorów dokumentów stosowanych w toku monitorowania Minister Finansów 7.19 28-01-2015 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej Minister Finansów 7.29 28-01-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej Minister Finansów 7.30 28-01-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 7.28 28-01-2015 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe Minister Finansów RD411 22-01-2015 11-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.42 07-01-2015 12-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.41 07-01-2015 12-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 13.22 02-01-2015 12-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Minister Finansów 13.21 02-01-2015 25-06-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego Minister Finansów 1.24 19-12-2014 23-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe Minister Finansów 9.32 09-12-2014 03-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego Minister Finansów RD396 08-12-2014 12-05-2015
Projekt z 1 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.35 05-12-2014 24-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.39 04-12-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.40 04-12-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa Minister Finansów 13.23 03-12-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności Minister Finansów 9.38 01-12-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej Minister Finansów 10.43 01-12-2014 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Minister Finansów 10.42 01-12-2014 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.36 28-11-2014 17-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.37 28-11-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe Minister Finansów 10.39 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego Minister Finansów 10.38 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Finansów 10.37 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.35 26-11-2014 17-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Finansów 5.8 – II Półrocze 2014 24-11-2014 25-01-2016
Projekt ustawy o administracji podatkowej Minister Finansów UD178 18-11-2014 02-09-2015
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.5 14-11-2014 08-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.17 10-11-2014 14-01-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.25 10-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Finansów 17.23 10-11-2014 07-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym Minister Finansów 18.3 07-11-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 Minister Finansów 22.5 07-11-2014 12-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Finansów 9.34 06-11-2014 11-12-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym Minister Finansów 18.2 03-11-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej Minister Finansów 11.39 30-10-2014 26-01-2015
Projekt Ministra Finansów w sprawie zwrotu podaktu od towarów i usług niektórym podmiotom Minister Finansów 11.38 30-10-2014 26-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 Minister Finansów 9.30 30-10-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.29 30-10-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej Minister Finansów 17.24 29-10-2014 07-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.20 27-10-2014 26-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 9.31 23-10-2014 09-12-2014
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających Minister Finansów 1.18 22-10-2014 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014 Minister Finansów brak numeru 16-10-2014 17-11-2015
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD380 15-10-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.16 08-10-2014 06-11-2014
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną Minister Finansów RC57 07-10-2014 10-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC125 03-10-2014 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 9.27 02-10-2014 18-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.25 29-09-2014 09-12-2014
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów zmieniajacy rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.23 25-09-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajacy rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Finansów 7.24 25-09-2014 30-01-2015
Projekt z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego Minister Finansów 11.37 18-09-2014 13-11-2014
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD179 16-09-2014 23-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy Minister Finansów UD186 15-09-2014 07-12-2017
Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Minister Finansów . 10-09-2014 09-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych Minister Finansów 12.13 10-09-2014 05-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UA48 08-09-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Minister Finansów 15.10 08-09-2014 21-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.26 02-09-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych Minister Finansów 15.11 14-08-2014 21-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Minister Finansów 15.9 14-08-2014 21-04-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD 101 11-08-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.28 31-07-2014 13-11-2014
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Minister Finansów 19.7 31-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.36 31-07-2014 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7/18 31-07-2014 03-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.32 29-07-2014 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 10.31 29-07-2014 13-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD154 17-07-2014 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego Minister Finansów 311-60 11-07-2014 11-07-2014
Założenia do projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Minister Finansów ZD2 08-07-2014 08-07-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Minister Finansów 19.6 07-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 20.4 07-07-2014 06-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB29 27-06-2014 18-09-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów ZD99 27-06-2014 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.19 16-06-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.18 16-06-2014 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Finansów 13.17 16-06-2014 20-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Minister Finansów 13.16 16-06-2014 20-05-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UB25 10-06-2014 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.24 10-06-2014 29-09-2014
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych Minister Finansów UD139 09-06-2014 04-02-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.34 02-06-2014 26-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku Minister Finansów 9.22 21-05-2014 25-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości Minister Finansów 1.15 16-05-2014 02-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD138 16-05-2014 26-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 20.3 16-05-2014 11-09-2014
Projekt rozporządzenia Minista Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów 20.2 16-05-2014 11-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.21 15-05-2014 29-07-2014
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów 7,22 15-05-2014 30-01-2015
Projekt rozporzadzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Minister Finansów 11.35 15-05-2014 30-06-2014
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.4 13-05-2014 08-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.32 12-05-2014 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego Minister Finansów 1.13 24-04-2014 13-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych Minister Finansów 1.11 17-04-2014 13-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 1.12 16-04-2014 13-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UC119 16-04-2014 02-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.23 15-04-2014 22-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Minister Finansów 15.8 14-04-2014 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Minister Finansów 1.14 11-04-2014 16-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia Minister Finansów 1.9 11-04-2014 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów RD304 10-04-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych Minister Finansów 1.8 09-04-2014 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia Minister Finansów 1.16 25-03-2014 21-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Minister Finansów 1.10 25-03-2014 20-10-2014
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD246 17-03-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika Minister Finansów 11.32 13-03-2014 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.15 06-03-2014 01-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD101 20-02-2014 13-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów 1.17 19-02-2014 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Minister Finansów 11.31 19-02-2014 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 17.22 18-02-2014 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.30 17-02-2014 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu oraz kryteriów, sposobu i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Minister Administracji i Cyfryzacji 90 17-02-2014 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.20 14-02-2014 14-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów 1.17 13-02-2014 27-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającącego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Minister Finansów 12.12 31-01-2014 30-05-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.20 31-01-2014 02-02-2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej Minister Finansów brak numeru 28-01-2014 18-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD143 20-01-2014 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych Minister Finansów 12.19. 15-01-2014 15-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów 11.28 10-01-2014 12-02-2014
Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 16.70 03-01-2014 03-02-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów 11.29 31-12-2013 21-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC111 23-12-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta Minister Finansów 4.1. 19-12-2013 26-06-2014
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Minister Finansów opracowany poza programem 10-12-2013 20-01-2014
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Minister Finansów RD279 10-12-2013 03-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich Minister Finansów 5.7 06-12-2013 13-01-2014
Projekt z 25 listopada 2013 ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD118 29-11-2013 04-07-2014
rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia Minister Finansów 19.4 25-11-2013 03-03-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podaktu od towarów i usług w imporcie Minister Finansów brak 25-11-2013 29-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Minister Finansów 19.5 22-11-2013 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.11 21-11-2013 20-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.29 19-11-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.14 18-11-2013 30-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju Minister Finansów 11.27 15-11-2013 27-01-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Minister Finansów 1656 15-11-2013 11-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.3 31-10-2013 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 9.19 24-10-2013 12-12-2013
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013. Minister Finansów 22-10-2013 22-10-2013 27-12-2013
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.3 22-10-2013 08-04-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.24 21-10-2013 29-01-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla ktorych obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Finansów 11.26 11-10-2013 04-02-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.25 11-10-2013 31-01-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.22 11-10-2013 29-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.16 08-10-2013 09-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia Minister Finansów 11.23 07-10-2013 28-01-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur Minister Finansów 11.21 27-09-2013 30-06-2014
Projekt z dnia 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD129 18-09-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6.09.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Minister Finansów 10.28 18-09-2013 25-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy Minister Finansów 10.27 17-09-2013 05-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji Minister Finansów 13.13 06-09-2013 18-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Minister Finansów 12.11 04-09-2013 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań - Ławica Minister Finansów 12.17 04-09-2013 03-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.13 30-08-2013 13-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Minister Finansów UD124 29-08-2013 06-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD126 28-08-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami Minister Finansów 10.26 26-08-2013 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe Minister Finansów 9.18 23-08-2013 13-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 9.17 23-08-2013 13-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB19 21-08-2013 27-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC98 19-08-2013 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie Minister Finansów 13.12 16-08-2013 18-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD127 13-08-2013 27-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 1025 09-08-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 1024 09-08-2013 07-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD104 02-08-2013 17-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UD94 26-07-2013 08-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.7 25-07-2013 23-09-2013
projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług Minister Finansów UD79 17-07-2013 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.15 11-07-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.14 10-07-2013 08-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.1 09-07-2013 08-01-2014
Projekt ustawy o zmienie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD103 04-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Minister Finansów brak 19-06-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym Minister Finansów brak 19-06-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.12 17-06-2013 13-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.7 14-06-2013 23-06-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów ZC7 07-06-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego Minister Finansów 7.17 06-06-2013 10-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego Minister Finansów 7.16 06-06-2013 10-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granice tych wartości lub środków Minister Finansów 7.11 04-06-2013 09-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.18 24-05-2013 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.17 24-05-2013 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.17 24-05-2013 29-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.19 24-05-2013 29-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów brak 23-05-2013 04-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów Minister Finansów 12.4 23-05-2013 08-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Finansów 11.14 21-05-2013 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego Minister Finansów 21.2 20-05-2013 30-07-2013
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej Minister Finansów 3.3 10-05-2013 17-06-2015
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych Minister Finansów 3.4 10-05-2013 17-06-2015
Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 Minister Finansów 2.8 07-05-2013 06-08-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD65 06-05-2013 26-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CFC) Minister Finansów UD97 02-05-2013 16-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.10 30-04-2013 17-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Minister Finansów 9.11 19-04-2013 06-08-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol Minister Finansów brak 12-04-2013 25-11-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz Minister Finansów brak 12-04-2013 03-04-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań - Ławica Minister Finansów brak 12-04-2013 03-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów 7.15 12-04-2013 04-12-2013
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach Minister Finansów 0 05-04-2013 03-04-2014
Projekt z dnia 4.03.2013r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących Minister Finansów 11.7, 11.8, 11.9, 11.9a 05-03-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 11.16 01-03-2013 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów brak 01-03-2013 31-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego Minister Finansów brak 01-03-2013 31-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD80 01-03-2013 30-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów brak 01-03-2013 28-01-2014
ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UA30 28-02-2013 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku Minister Finansów brak 28-02-2013 28-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Minister Finansów 9.10 28-02-2013 07-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów 9.9 28-02-2013 07-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy Minister Finansów 5.5 27-02-2013 18-07-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku do towarów i usług Minister Finansów brak 26-02-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Finansów 5.6 26-02-2013 25-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Minister Finansów brak 22-02-2013 03-04-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów brak 14-02-2013 28-06-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących oraz warunków, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas Minister Finansów 11.9 12-02-2013 30-01-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie terminu zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy rejesetrującej oraz wzorów tych dokumentów Minister Finansów 11.8 12-02-2013 19-03-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków użytkowania kas przez podatników Minister Finansów 11.7 12-02-2013 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.1 07-02-2013 07-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Minister Finansów 9.7 06-02-2013 02-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Minister Finansów 9.6 06-02-2013 02-08-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej Minister Finansów UC73 05-02-2013 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 05-02-2013 05-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących Minister Finansów 11.9 01-02-2013 30-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji i Edukacji Ekonomiczno-Społecznej oraz Ochrony Finansów Publicznych Minister Finansów RD200 23-01-2013 10-06-2013
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 20.1 22-01-2013 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Minister Finansów 3.1 04-01-2013 24-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.3 04-01-2013 25-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.2 04-01-2013 25-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 2.7 28-12-2012 02-01-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych Minister Finansów brak 21-12-2012 14-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającgo rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.7 21-12-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewdidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe Minister Finansów 10.18 20-12-2012 27-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe Minister Finansów 10.18 13-12-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.16 13-12-2012 07-01-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów brak 10-12-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów 07122012 07-12-2012 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.10 06-12-2012 11-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.13 06-12-2012 12-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Minister Finansów 10.12 06-12-2012 12-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.11 06-12-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Minister Finansów 2.6 05-12-2012 06-02-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów brak 27-11-2012 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów brak 26-11-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów brak 26-11-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów - 26-11-2012 24-01-2013
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania. Minister Finansów 22112012 22-11-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.6 22-11-2012 02-01-2013
Projekt założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 21-11-2012
Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 27-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin Minister Finansów nie ujęty 19-11-2012 22-02-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Minister Finansów 19.1 09-11-2012 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012. Minister Finansów Bez numeru 31-10-2012 18-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UA23 29-10-2012 26-09-2013
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów UB9 22-10-2012 19-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.8 19-10-2012 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Minister Finansów 11.1 12-10-2012 28-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.1 12-10-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania Minister Finansów 12.2 04-10-2012 20-06-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom celnym uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Finansów 65 03-10-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: grudzień 2012 r. 26-09-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2012 r. 20-09-2012 18-12-2012
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD48 19-09-2012 08-11-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD45 11-09-2012 10-01-2013
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia Minister Finansów 19.3 05-09-2012 03-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 2.5 04-09-2012 14-09-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2012 Minister Finansów 19.1 28-08-2012 03-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (także wersja z 12 lutego 2013 r. oraz z 14 maja 2013 r. skierowana na KSE) Minister Finansów UD44 27-08-2012 09-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.5 24-08-2012 20-12-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Minister Finansów tryb odrębny 23-08-2012 25-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.1 07-08-2012 27-12-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej RD45 31-07-2012 14-05-2013
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD148 31-07-2012 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.10 26-07-2012 23-01-2013
projekt rozporządzenia Ministra Fiansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Minister Finansów brak 29-06-2012 20-06-2013
Projekt z dnia 21 maja 2012 r. rozporządzenia Ministra Fiansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Minister Finansów nie 29-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Minister Finansów nie 23-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Minister Finansów nie 23-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Minister Finansów Brak 23-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Minister Finansów 52/2011 23-05-2012 30-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.4 05-04-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 6; Termin realizacji grudzień 2011 r. 21-03-2012 30-01-2013
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne Minister Finansów UB1 14-03-2012 20-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów UA2 28-02-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań lub stwarzają poważne zagrożenie Minister Finansów 12.1 na I półrocze 2012 r. 19-01-2012 20-06-2013
Projekt z dnia 19 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 20-12-2011 03-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 13-12-2011 03-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-12-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18, półrocze: II, rok: 2011 07-11-2011 30-01-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami Minister Pracy i Polityki Społecznej 07-10-2011 28-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Finansów 15 21-09-2011 16-04-2013
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej Minister Pracy i Polityki Społecznej 13-04-2011 27-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie