środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 740
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd Minister Zdrowia MZ 696 16-10-2018 16-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ 672 16-10-2018 16-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 444 10-10-2018 10-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej Minister Zdrowia MZ 691 10-10-2018 10-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania Minister Zdrowia MZ 698 09-10-2018 09-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń Minister Zdrowia MZ 695 08-10-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia MZ 610 04-10-2018 04-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek Minister Zdrowia MZ 674 03-10-2018 03-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Minister Zdrowia MZ 645 01-10-2018 04-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody Minister Zdrowia MZ 647 01-10-2018 01-10-2018
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Minister Zdrowia MZ 662 28-09-2018 28-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Minister Zdrowia MZ 676 25-09-2018 05-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 692 21-09-2018 28-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie Minister Zdrowia MZ 675 21-09-2018 21-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 684 21-09-2018 21-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego Minister Zdrowia MZ 648 20-09-2018 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Minister Zdrowia MZ 644 18-09-2018 04-10-2018
Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych Minister Zdrowia UD436 14-09-2018 14-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 688 14-09-2018 14-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ 679 12-09-2018 12-09-2018
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Minister Zdrowia MZ 669 04-09-2018 04-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę Minister Zdrowia MZ 670 04-09-2018 04-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek Minister Zdrowia MZ 661 31-08-2018 15-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku rozpoczęcie badania klinicznego Minister Zdrowia MZ 646 29-08-2018 11-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Zdrowia PRM 200 28-08-2018 03-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej Minister Zdrowia MZ 664 27-08-2018 27-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia MZ 653 24-08-2018 24-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Minister Zdrowia MZ 668 24-08-2018 24-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Minister Zdrowia MZ 639 23-08-2018 05-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy Minister Zdrowia MZ 328 22-08-2018 22-08-2018
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 671 21-08-2018 24-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia Minister Zdrowia MZ 665 21-08-2018 05-10-2018
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej Minister Zdrowia UD 420 17-08-2018 15-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” Minister Zdrowia MZ 655 13-08-2018 16-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów Minister Zdrowia MZ 640 10-08-2018 28-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii ambulatoryjnej Minister Zdrowia MZ 643 10-08-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi Minister Zdrowia MZ 650 06-08-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego Minister Zdrowia MZ 649 06-08-2018 03-10-2018
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Minister Zdrowia UD 388 02-08-2018 06-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia MZ 651 02-08-2018 16-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia MZ 652 02-08-2018 16-10-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Zdrowia RD 399 27-07-2018 27-07-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 660 27-07-2018 29-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 659 27-07-2018 29-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania Minister Zdrowia MZ 658 27-07-2018 10-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 368 23-07-2018 23-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia MZ 657 18-07-2018 21-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji Minister Zdrowia MZ 608 13-07-2018 13-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Minister Zdrowia UD 401 13-07-2018 13-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego Minister Zdrowia 641 05-07-2018 09-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego Minister Zdrowia MZ 642 02-07-2018 11-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia MZ 637 02-07-2018 02-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Minister Zdrowia MZ 635 28-06-2018 11-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 638 25-06-2018 02-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki Minister Zdrowia MZ 617 19-06-2018 16-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Minister Zdrowia MZ 620 14-06-2018 06-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 636 12-06-2018 16-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ 633 08-06-2018 11-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ 634 06-06-2018 27-06-2018
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ) Minister Zdrowia UD 389 05-06-2018 05-06-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizowania, przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej Minister Zdrowia MZ 624 04-06-2018 17-08-2018
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 391 04-06-2018 10-10-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Minister Zdrowia MZ 625 30-05-2018 11-09-2018
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Minister Zdrowia UD 378 30-05-2018 18-07-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 631 28-05-2018 01-06-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. Minister Zdrowia MZ 611 28-05-2018 24-08-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia MZ 604 24-05-2018 29-06-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 629 23-05-2018 13-07-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 630 23-05-2018 13-07-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych Minister Zdrowia MZ 321 21-05-2018 24-09-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności Minister Zdrowia MZ 581 18-05-2018 24-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności Minister Zdrowia MZ 562 18-05-2018 22-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu Minister Zdrowia MZ591 16-05-2018 22-05-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci Minister Zdrowia MZ623 14-05-2018 04-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD383 08-05-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 624 30-04-2018 12-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Minister Zdrowia UD 373 27-04-2018 25-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych Minister Zdrowia MZ 616 26-04-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji Minister Zdrowia MZ 566 24-04-2018 16-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac Minister Zdrowia MZ 613 23-04-2018 15-06-2018
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami Minister Zdrowia UD 349 19-04-2018 23-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia UC120 17-04-2018 25-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej Minister Zdrowia MZ 597 16-04-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ 596 16-04-2018 16-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 607 13-04-2018 13-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Minister Zdrowia MZ 615 10-04-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ 614 05-04-2018 17-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej Minister Zdrowia MZ 621 04-04-2018 16-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych Minister Zdrowia MZ 570 26-03-2018 12-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 618 23-03-2018 12-07-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta Minister Zdrowia UD 364 19-03-2018 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Minister Zdrowia MZ 580 12-03-2018 12-03-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept Minister Zdrowia MZ313 08-03-2018 24-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych Minister Zdrowia MZ 579 01-03-2018 12-06-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego Minister Zdrowia 167 28-02-2018 07-05-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania Minister Zdrowia 168 28-02-2018 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania Minister Zdrowia MZ 612 27-02-2018 27-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego Minister Zdrowia MZ 609 20-02-2018 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej Minister Zdrowia MZ 606 16-02-2018 19-02-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty Minister Zdrowia UD348 14-02-2018 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Minister Zdrowia MZ 585 01-02-2018 17-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Minister Zdrowia MZ 284 29-01-2018 12-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Minister Zdrowia MZ 584 29-01-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie Minister Zdrowia MZ 594 11-01-2018 26-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ 173 10-01-2018 28-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 602 08-01-2018 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 600 29-12-2017 25-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ 601 29-12-2017 28-03-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 598 19-12-2017 19-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ 599 19-12-2017 19-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia Minister Zdrowia MZ 595 15-12-2017 19-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów Minister Zdrowia MZ 567 13-12-2017 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Minister Zdrowia MZ 569 11-12-2017 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 592 08-12-2017 12-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Minister Zdrowia MZ 578 05-12-2017 18-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 590 01-12-2017 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ589 29-11-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 587 24-11-2017 29-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Zdrowia UD302 24-11-2017 11-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” Minister Zdrowia MZ 583 24-11-2017 17-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Minister Zdrowia MZ 586 23-11-2017 29-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Minister Zdrowia UD310 20-11-2017 27-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 582 15-11-2017 29-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium Minister Zdrowia MZ 577 06-11-2017 19-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych Minister Zdrowia MZ 568 03-11-2017 29-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą Minister Zdrowia RD296 03-11-2017 09-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD90 30-10-2017 18-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UA36 25-10-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi Minister Zdrowia MZ 574 23-10-2017 04-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności Minister Zdrowia MZ 305 20-10-2017 16-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia MZ572 18-10-2017 27-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne Minister Zdrowia MZ 571 17-10-2017 19-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej Minister Zdrowia MZ 557 13-10-2017 09-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 573 10-10-2017 31-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 576 09-10-2017 03-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia Minister Zdrowia MZ 575 09-10-2017 29-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 554 06-10-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste Minister Zdrowia MZ 552 05-10-2017 06-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Minister Zdrowia MZ 559 02-10-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych Minister Zdrowia MZ 564 29-09-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Minister Zdrowia MZ 564 28-09-2017 31-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Minister Zdrowia MZ 561 27-09-2017 23-11-2017
Projekt założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Minister Zdrowia ZA 4 26-09-2017 25-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu Minister Zdrowia MZ 563 19-09-2017 20-11-2017
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia UD289 11-09-2017 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Minister Zdrowia MZ522 11-09-2017 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń Minister Zdrowia MZ 477 08-09-2017 08-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy Minister Zdrowia MZ 549 01-09-2017 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Minister Zdrowia MZ 551 29-08-2017 31-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem Minister Zdrowia MZ 461 17-08-2017 12-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ 322 16-08-2017 17-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 546 11-08-2017 28-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 555 10-08-2017 25-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 553 08-08-2017 29-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 556 08-08-2017 30-10-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie Minister Zdrowia RD256 04-08-2017 04-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego Minister Zdrowia MZ 323 04-08-2017 08-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD224 04-08-2017 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Minister Zdrowia MZ 402 25-07-2017 10-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej Minister Zdrowia MZ 548 24-07-2017 06-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii Minister Zdrowia MZ 547 24-07-2017 09-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Minister Zdrowia MZ 545 24-07-2017 15-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Minister Zdrowia MZ 145 21-07-2017 19-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 269 17-07-2017 01-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności Minister Zdrowia MZ 541 11-07-2017 08-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Minister Zdrowia MZ 550 07-07-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Minister Zdrowia MZ 315 06-07-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Minister Zdrowia MZ 482 05-07-2017 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach Minister Zdrowia MZ 321 03-07-2017 04-12-2017
Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Minister Zdrowia UD258 30-06-2017 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania Minister Zdrowia Nr w wykazie prac Prezesa Rady Ministrów 26-06-2017 13-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuca Minister Zdrowia MZ 465 19-06-2017 10-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Minister Zdrowia MZ 542 13-06-2017 04-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 239 13-06-2017 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Minister Zdrowia MZ324 07-06-2017 03-10-2017
Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym wybranymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności Minister Zdrowia MZ 526 07-06-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ522 01-06-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. Minister Zdrowia MZ538 30-05-2017 01-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty Minister Zdrowia MZ 330 18-05-2017 27-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia MZ 525 18-05-2017 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów Minister Zdrowia MZ 533 16-05-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Minister Zdrowia MZ500 15-05-2017 08-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów Minister Zdrowia MZ 540 12-05-2017 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 530 12-05-2017 27-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 537 11-05-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 534 11-05-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy Minister Zdrowia MZ 535 08-05-2017 27-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania Minister Zdrowia MZ 536 08-05-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ532 08-05-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Minister Zdrowia MZ 531 06-04-2017 15-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ 529 05-04-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ 424 05-04-2017 22-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego Minister Zdrowia MZ 428 05-04-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ 422 05-04-2017 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 423 05-04-2017 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Minister Zdrowia MZ 520 03-04-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Minister Zdrowia MZ 523 03-04-2017 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Minister Zdrowia MZ 510 30-03-2017 29-08-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego Minister Zdrowia MZ 524 30-03-2017 04-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności Minister Zdrowia MZ 157 24-03-2017 05-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Minister Zdrowia MZ511 21-03-2017 30-05-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych Minister Zdrowia MZ 472 20-03-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej Minister Zdrowia MZ 121 16-03-2017 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ119 14-03-2017 25-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia MZ 114 13-03-2017 11-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Minister Zdrowia MZ 117 07-03-2017 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ505 06-03-2017 04-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ 113 03-03-2017 06-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych Minister Zdrowia MZ 325 02-03-2017 24-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Minister Zdrowia MZ 512 02-03-2017 14-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Minister Zdrowia MZ 496 01-03-2017 25-07-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Minister Zdrowia MZ 118 17-02-2017 11-04-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych Minister Zdrowia MZ 331 17-02-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich Minister Zdrowia MZ115 08-02-2017 09-05-2017
Projekt ustawy o produktach kosmetycznych Minister Zdrowia UC51 02-02-2017 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Zdrowia MZ509 02-02-2017 10-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia MZ443 26-01-2017 26-04-2017
Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta Minister Zdrowia ZD7 20-01-2017 20-01-2017
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD194 16-01-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii Minister Zdrowia MZ497 16-01-2017 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister Zdrowia MZ 492 10-01-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sposobu i trybu przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego Minister Zdrowia MZ 332 09-01-2017 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Minister Zdrowia MZ 484 05-01-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych Minister Zdrowia MZ 339 05-01-2017 27-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych Minister Zdrowia MZ 508 02-01-2017 02-01-2017
Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej Minister Zdrowia UD160 30-12-2016 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD175 30-12-2016 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego Minister Zdrowia MZ335 28-12-2016 09-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 506 21-12-2016 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Minister Zdrowia MZ 507 21-12-2016 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Minister Zdrowia MZ 138 21-12-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych Minister Zdrowia MZ 403 21-12-2016 24-04-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Minister Zdrowia MZ 462 21-12-2016 24-08-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii Minister Zdrowia MZ 495 19-12-2016 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 499 16-12-2016 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty Minister Zdrowia MZ 480 08-12-2016 07-02-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 115 06-12-2016 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Minister Zdrowia MZ465 02-12-2016 10-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 151 29-11-2016 11-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Minister Zdrowia MZ 498 28-11-2016 24-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 Minister Zdrowia MZ 485 28-11-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych Minister Zdrowia MZ 470 25-11-2016 10-03-2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek Minister Zdrowia MZ 458 16-11-2016 09-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem Minister Zdrowia MZ 488 14-11-2016 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ494 10-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 491 10-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Minister Zdrowia MZ 493 10-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia MZ431 10-11-2016 27-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani Minister Zdrowia UD164 10-11-2016 21-02-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych Minister Zdrowia MZ 489 09-11-2016 06-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Minister Zdrowia MZ 490 04-11-2016 29-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych Minister Zdrowia MZ 460 02-11-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego Minister Zdrowia MZ487 31-10-2016 23-12-2016
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Minister Zdrowia MZ468 28-10-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych Minister Zdrowia MZ 304 26-10-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia MZ 486 21-10-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych Minister Zdrowia MZ310 17-10-2016 25-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD29 14-10-2016 09-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD149 14-10-2016 02-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania Minister Zdrowia MZ453 14-10-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży Minister Zdrowia MZ457 05-10-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie Minister Zdrowia MZ123 03-10-2016 04-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UB11 29-09-2016 12-10-2017
Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Minister Zdrowia UA26 29-09-2016 11-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD140 29-09-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD116 27-09-2016 26-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD57 27-09-2016 12-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Minister Zdrowia RD108 26-09-2016 17-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD125 23-09-2016 25-10-2016
Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej Minister Zdrowia ZD6 23-09-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy Minister Zdrowia MZ464 21-09-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty Minister Zdrowia MZ336 16-09-2016 05-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ454 15-09-2016 13-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” Minister Zdrowia MZ337 14-09-2016 05-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ479 07-09-2016 09-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ481 02-09-2016 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania odrze Minister Zdrowia MZ238 26-08-2016 07-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Minister Zdrowia UD93 26-08-2016 09-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ476 25-08-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę Minister Zdrowia MZ451 24-08-2016 18-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników Minister Zdrowia MZ452 24-08-2016 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników Minister Zdrowia MZ 440 22-08-2016 09-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Minister Zdrowia MZ475 18-08-2016 22-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników Minister Zdrowia MZ459 18-08-2016 17-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD82 09-08-2016 30-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów Minister Zdrowia MZ338 08-08-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym Minister Zdrowia MZ401 08-08-2016 29-12-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci Minister Zdrowia MZ471 03-08-2016 27-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów Minister Zdrowia MZ334 02-08-2016 06-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego Minister Zdrowia MZ456 02-08-2016 05-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów Minister Zdrowia MZ439 01-08-2016 20-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia UC73 29-07-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia Minister Zdrowia MZ474 28-07-2016 20-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ172 25-07-2016 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Minister Zdrowia MZ446 25-07-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ444 22-07-2016 07-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD81 20-07-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Minister Zdrowia MZ314 15-07-2016 16-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Minister Zdrowia MZ65 14-07-2016 06-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ467 14-07-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów Minister Zdrowia MZ455 06-07-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) Minister Zdrowia MZ449 04-07-2016 23-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Minister Zdrowia MZ438 01-07-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Minister Zdrowia MZ 446 30-06-2016 27-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister Zdrowia MZ429 29-06-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia MZ307 22-06-2016 25-07-2016
Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ436 21-06-2016 04-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży Minister Zdrowia MZ421 20-06-2016 19-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia Minister Zdrowia MZ408 17-06-2016 17-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD70 15-06-2016 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. Minister Zdrowia MZ437 10-06-2016 16-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia MZ445 10-06-2016 03-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ448 08-06-2016 10-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia UD45 08-06-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ419 04-06-2016 09-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD77 02-06-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia MZ405 20-05-2016 26-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości Minister Zdrowia MZ432 20-05-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia MZ425 17-05-2016 24-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UA22 16-05-2016 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Minister Zdrowia MZ433 13-05-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych Minister Zdrowia MZ309 13-05-2016 23-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania Minister Zdrowia MZ217 10-05-2016 03-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ185 09-05-2016 10-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Zdrowia UC62 25-04-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia MZ122 22-04-2016 30-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Minister Zdrowia MZ435 22-04-2016 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia MZ409 14-04-2016 12-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia Minister Zdrowia MZ426 13-04-2016 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego Minister Zdrowia MZ416 08-04-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznawania praktyki odbytej przez technika farmaceutycznego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej Minister Zdrowia MZ415 08-04-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ421 07-04-2016 30-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz o uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Minister Zdrowia UD44 05-04-2016 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej Minister Zdrowia MZ417 04-04-2016 22-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA12 01-04-2016 02-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA18 25-03-2016 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Minister Zdrowia MZ420 11-03-2016 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia MZ69 26-02-2016 30-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Minister Zdrowia MZ418 25-02-2016 03-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD1 16-02-2016 25-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ413 12-02-2016 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RD62 11-02-2016 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ85 05-02-2016 28-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego Minister Zdrowia MZ316 01-02-2016 06-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ414 29-01-2016 25-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi Minister Zdrowia MZ297 20-01-2016 01-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw Minister Zdrowia MZ186 18-01-2016 01-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 Minister Zdrowia MZ318 14-01-2016 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Minister Zdrowia MZ245 31-12-2015 25-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Minister Zdrowia MZ291 29-12-2015 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów Minister Zdrowia MZ280 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży Minister Zdrowia MZ277 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów Minister Zdrowia MZ 279 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków Minister Zdrowia MZ275 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego Minister Zdrowia MZ278 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych Minister Zdrowia MZ276 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji Minister Zdrowia MZ281 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Minister Zdrowia MZ282 28-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister Zdrowia MZ407 23-12-2015 05-02-2016
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej Minister Zdrowia ZA1 22-12-2015 01-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno- technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Minister Zdrowia MZ300 18-12-2015 20-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA1 18-12-2015 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego Minister Zdrowia MZ316 09-12-2015 06-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Minister Zdrowia MZ308 04-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych Minister Zdrowia MZ296 02-12-2015 25-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji Minister Zdrowia MZ295 02-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych Minister Zdrowia MZ294 02-12-2015 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych Minister Zdrowia MZ293 02-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Minister Zdrowia MZ292 02-12-2015 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 Minister Zdrowia RD506 16-11-2015 10-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Minister Zdrowia MZ400 12-11-2015 05-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń Minister Zdrowia MZ285 10-11-2015 25-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych Minister Zdrowia MZ289 09-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń Minister Zdrowia MZ274 09-11-2015 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci Minister Zdrowia MZ290 09-11-2015 05-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Minister Zdrowia MZ212 05-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną Minister Zdrowia MZ329 05-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Minister Zdrowia MZ230 05-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku Minister Zdrowia MZ268 05-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński Minister Zdrowia RD497 03-11-2015 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec Minister Zdrowia RD498 03-11-2015 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn oraz sołectwom: Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn Minister Zdrowia RD496 03-11-2015 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej Minister Zdrowia MZ260 30-10-2015 18-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii Minister Zdrowia RD511 29-10-2015 29-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Minister Zdrowia MZ262 27-10-2015 27-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Minister Zdrowia MZ263 27-10-2015 27-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu Minister Zdrowia MZ287 27-10-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych Minister Zdrowia MZ286 27-10-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie Minister Zdrowia MZ67 27-10-2015 05-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Minister Zdrowia MZ165 12-10-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych Minister Zdrowia MZ261 12-10-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku Minister Zdrowia MZ267 08-10-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności Minister Zdrowia MZ256 07-10-2015 10-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ283 06-10-2015 25-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych Minister Zdrowia MZ241 05-10-2015 30-11-2015
Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD8 02-10-2015 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji Minister Zdrowia MZ265 02-10-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” Minister Zdrowia MZ271 28-09-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków Minister Zdrowia MZ270 28-09-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centrum Onkologii − Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Minister Zdrowia RD486 28-09-2015 21-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii Minister Zdrowia MZ256 24-09-2015 07-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania Minister Zdrowia MZ149 22-09-2015 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia MZ272 17-09-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą Minister Zdrowia MZ228 16-09-2015 16-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ264 16-09-2015 21-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Minister Zdrowia MZ120 16-09-2015 17-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego Minister Zdrowia MZ254 08-09-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Minister Zdrowia MZ269 03-09-2015 05-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD147 01-09-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo–ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych Minister Zdrowia MZ253 31-08-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ266 27-08-2015 05-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków Minister Zdrowia MZ259 26-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych Minister Zdrowia MZ207 21-08-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 Minister Zdrowia MZ233 19-08-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków Minister Zdrowia MZ255 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków Minister Zdrowia MZ248 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji Minister Zdrowia MZ258 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków Minister Zdrowia MZ249 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków Minister Zdrowia MZ251 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń Minister Zdrowia MZ250 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji Minister Zdrowia MZ252 17-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ234 12-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ218 06-08-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych Minister Zdrowia MZ210 05-08-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ182 27-07-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia MZ246 20-07-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Minister Zdrowia MZ247 15-07-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ18 15-07-2015 19-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie połączenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Minister Zdrowia MZ232 15-07-2015 15-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD211 13-07-2015 01-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia UC177 13-07-2015 14-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ244 10-07-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań, umożliwiających ustalenie czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną Minister Zdrowia MZ236 02-07-2015 17-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia MZ235 01-07-2015 17-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia MZ243 30-06-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną Minister Zdrowia MZ119 29-06-2015 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Minister Zdrowia MZ169 26-06-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych Minister Zdrowia MZ168 26-06-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ242 25-06-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia MZ198A 22-06-2015 10-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Minister Zdrowia MZ216 19-06-2015 25-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego Minister Zdrowia MZ239 03-06-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ240 03-06-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ237 03-06-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ227 03-06-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Minister Zdrowia MZ221 02-06-2015 20-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD209 02-06-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r. Minister Zdrowia MZ225 18-05-2015 03-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Minister Zdrowia MZ224 13-05-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne Minister Zdrowia MZ219 12-05-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach Minister Zdrowia MZ26 08-05-2015 05-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych Minister Zdrowia MZ226 08-05-2015 30-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie Minister Zdrowia MZ220 08-05-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Zdrowia MZ132 06-05-2015 22-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia MZ229 21-04-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich Minister Zdrowia MZ222 14-04-2015 15-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej Minister Zdrowia MZ125 31-03-2015 01-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Minister Zdrowia MZ214 31-03-2015 03-08-2015
Projekt ustawy o zdrowiu publicznym Minister Zdrowia ZD11 28-03-2015 26-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ210 16-03-2015 15-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji Minister Zdrowia MZ206 10-03-2015 25-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Minister Zdrowia MZ211 23-02-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ209 20-02-2015 15-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli Minister Zdrowia MZ88 20-02-2015 05-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli Minister Zdrowia MZ114 20-02-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych Minister Zdrowia MZ190 19-02-2015 24-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ199 19-02-2015 25-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Minister Zdrowia MZ127 18-02-2015 03-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Minister Zdrowia MZ213 16-02-2015 10-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Minister Zdrowia MZ126 30-01-2015 10-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ112 30-01-2015 18-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych Minister Zdrowia MZ207 29-01-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych Minister Zdrowia MZ210 29-01-2015 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Minister Zdrowia MZ192 27-01-2015 09-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Minister Zdrowia MZ29 14-01-2015 26-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Minister Zdrowia 29 13-01-2015 13-01-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym Minister Zdrowia . 29-12-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe Minister Zdrowia MZ187 23-12-2014 24-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców Minister Zdrowia MZ174 22-12-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny Minister Zdrowia MZ58 22-12-2014 19-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ211 19-12-2014 23-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Minister Zdrowia MZ205 19-12-2014 02-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje Minister Zdrowia MZ170 17-12-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych Minister Zdrowia MZ107 16-12-2014 29-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Minister Zdrowia MZ198 16-12-2014 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ163 16-12-2014 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych Minister Zdrowia MZ166 16-12-2014 18-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych Minister Zdrowia MZ159 09-12-2014 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana Minister Zdrowia MZ158 09-12-2014 23-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ162 05-12-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Minister Zdrowia MZ193 05-12-2014 18-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi Minister Zdrowia MZ197 05-12-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej, lub wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Minister Zdrowia MZ164 05-12-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych Minister Zdrowia MZ166 05-12-2014 18-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych Minister Zdrowia MZ179 01-12-2014 02-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Minister Zdrowia MZ204 28-11-2014 27-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy Minister Zdrowia MZ183 28-11-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ202 28-11-2014 11-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu Minister Zdrowia MZ201 28-11-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Minister Zdrowia MZ191 27-11-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia Minister Zdrowia MZ203 27-11-2014 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia MZ208 27-11-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister Zdrowia MZ180 21-11-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie Minister Zdrowia RA5 14-11-2014 01-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ129 13-11-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej Minister Sprawiedliwości A105 07-11-2014 31-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ171 31-10-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów Minister Zdrowia MZ177 30-10-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Finansów bez numeru 24-10-2014 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sparwie nadania statut Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister Zdrowia 152 21-10-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sparwie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji Minister Zdrowia MZ176 21-10-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sparwie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Minister Zdrowia MZ175 21-10-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych infromacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia MZ124 20-10-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego Minister Zdrowia MZ178 17-10-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania Minister Zdrowia MZ200 15-10-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających Minister Zdrowia MZ155 12-09-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Minister Zdrowia MZ153 10-09-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Zdrowia MZ152 10-09-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Minister Zdrowia MZ151 10-09-2014 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD177 04-09-2014 09-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia Minister Zdrowia MZ189 01-09-2014 15-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej Minister Zdrowia MZ161 26-08-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ126 25-08-2014 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 – 2014 Minister Zdrowia UD182 25-08-2014 15-12-2014
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób i ułomności, na którego podstawie wydaje się orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym albo funkcjonariusza tej służby Centralne Biuro Antykorupcyjne 148 25-08-2014 24-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych Minister Zdrowia MZ122 22-08-2014 01-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD147 20-08-2014 14-11-2014
Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Minister Zdrowia UC79 18-08-2014 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ134 12-08-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ135 12-08-2014 20-11-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Minister Zdrowia ZD10 04-08-2014 06-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia Minister Zdrowia MZ167 04-08-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Minister Zdrowia MZ81 29-07-2014 25-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Minister Zdrowia MZ100 25-07-2014 15-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Minister Zdrowia MZ156 25-07-2014 15-01-2015
Projekt ustawy o leczeniu niepłodności Minister Zdrowia UC115 16-07-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych Minister Zdrowia MZ109 16-07-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sparwie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich Minister Zdrowia MZ129 14-07-2014 19-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów Minister Zdrowia MZ150 30-06-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie Minister Zdrowia MZ103 26-06-2014 23-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. Minister Zdrowia MZ148 23-06-2014 30-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplememtów diety Minister Zdrowia MZ140 10-06-2014 30-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Minister Zdrowia MZ101a 04-06-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ85 30-05-2014 25-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia MZ154 28-05-2014 30-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko - dentystyczny Minister Zdrowia MZ144 26-05-2014 19-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ147 16-05-2014 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej Minister Zdrowia MZ146 11-04-2014 29-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Minister Zdrowia MZ128 09-04-2014 19-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Minister Zdrowia MZ136 08-04-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia MZ138 08-04-2014 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ133 07-04-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ134 07-04-2014 14-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Minister Zdrowia MZ142 07-04-2014 12-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia MZ141 07-04-2014 30-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Minister Zdrowia UD151 07-04-2014 25-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA43 07-04-2014 25-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UA42 07-04-2014 08-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" Minister Zdrowia MZ121 04-04-2014 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w banku tkanek i komórek Minister Zdrowia MZ126 28-03-2014 19-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Minister Zdrowia MZ104 24-03-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej Minister Zdrowia MZ55 19-03-2014 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ131 04-03-2014 15-05-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn i sołectwom Bagieńsko-Zatoka, Bynowo, Kamieńczyk, Malinnik, Tarda, Wielimowo, Winiec i Wólka Majdańska położonym na obszarze gminy Miłomłyn Minister Zdrowia RM99 21-02-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Minister Zdrowia MZ96 12-02-2014 28-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD13 04-02-2014 23-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ115 27-01-2014 19-02-2014
Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia do uzupełnienia 21-01-2014 04-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Minister Zdrowia MZ100 17-01-2014 15-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd Minister Zdrowia MZ93 07-01-2014 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Minister Zdrowia MZ125 07-01-2014 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego Minister Zdrowia MZ117 07-01-2014 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Minister Zdrowia MZ116 07-01-2014 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Minister Zdrowia MZ56 31-12-2013 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Minister Zdrowia MZ57 31-12-2013 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Minister Zdrowia MZ 110 29-11-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie Minister Zdrowia MZ111 28-11-2013 13-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Minister Zdrowia UC103 26-11-2013 09-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ99 22-11-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych Minister Zdrowia MZ 30 15-11-2013 15-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. Minister Zdrowia MZ98 14-11-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia MZ99 12-11-2013 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru o wydanie pozwolenia na import równoległy, szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia oraz rodzaju i sposobu dokonywania zmian w pozwoleniu na import równoległy Minister Zdrowia MZ97 08-11-2013 24-06-2014
Projekt założeń do projekty ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia ZD70 07-11-2013 14-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Minister Zdrowia poza Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów 07-11-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork Minister Zdrowia RD251 06-11-2013 12-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu na obszarze gminy Ozorków Minister Zdrowia RD250 06-11-2013 12-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia MZ 98 30-10-2013 29-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłat za tę analizę Minister Zdrowia MZ19 29-10-2013 06-12-2013
Projekt ustawy o produktach biobójczych Minister Zdrowia UC100 25-10-2013 25-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ87 24-10-2013 22-01-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia ZD73 24-10-2013 08-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ101 22-10-2013 29-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ96 22-10-2013 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji Minister Zdrowia MZ51 21-10-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia MZ110 17-10-2013 24-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Minister Zdrowia MZ108 15-10-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Minister Zdrowia MZ20 10-10-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ95 10-10-2013 29-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Minister Zdrowia MZ102 10-10-2013 29-05-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UC105 07-10-2013 26-05-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD130 19-09-2013 16-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia MZ105 09-09-2013 11-03-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD113 30-08-2013 29-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Minister Zdrowia UD116 26-07-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki Minister Zdrowia MZ95 16-07-2013 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Minister Zdrowia MZ45 12-07-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień Minister Zdrowia MZ48 12-07-2013 12-11-2013
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ64 10-07-2013 13-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD109 09-07-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Minister Zdrowia MZ 47 08-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Minister Zdrowia MZ53 08-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia MZ54 08-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia MZ98 05-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Minister Zdrowia MZ49 05-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę Minister Zdrowia MZ19 04-07-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych Minister Zdrowia MZ75 02-07-2013 05-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć Minister Zdrowia MZ91 02-07-2013 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 Minister Zdrowia MZ86 24-06-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu Minister Zdrowia 80 19-06-2013 09-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Minister Zdrowia MZ-97 17-06-2013 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin Minister Zdrowia MZ78 14-06-2013 05-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Minister Zdrowia MZ77 14-06-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie Minister Zdrowia MZ 79 14-06-2013 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" Minister Zdrowia MZ100 14-06-2013 11-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego Minister Zdrowia nie znajduje się w Programie prac legislacyjnych 22-05-2013 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych Minister Zdrowia MZ71 21-05-2013 22-01-2014
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD96 15-05-2013 24-01-2018
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw Minister Zdrowia ZD68 30-04-2013 12-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 44 29-04-2013 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego Minister Zdrowia 52 26-04-2013 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 64 18-04-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 63 18-04-2013 09-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Minister Zdrowia 42 18-04-2013 30-07-2013
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UC87 18-04-2013 09-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji Minister Zdrowia nie znajduje się w Programie prac legislacyjnych 17-04-2013 19-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji zastawek Aortalnych POL-TAVI Minister Zdrowia 37 16-04-2013 28-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów Minister Zdrowia 38 12-04-2013 27-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych Minister Zdrowia MZ36 10-04-2013 30-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 Minister Zdrowia nr 92 27-03-2013 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami Minister Zdrowia 55 28-02-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej Minister Zdrowia MZ 31 25-02-2013 05-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty Minister Zdrowia 90 15-02-2013 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Minister Zdrowia 72 15-02-2013 01-07-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej) Minister Zdrowia ZC29 11-02-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Minister Zdrowia Projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ 24-01-2013 17-05-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia Projekt procedowany poza Programem Prac Legislacyjnych Ministra 18-01-2013 08-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia - 11-01-2013 11-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych Minister Zdrowia 33 09-01-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączać do wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych Minister Zdrowia 121 07-01-2013 28-01-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków Minister Zdrowia RD174 19-12-2012 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Minister Zdrowia 78 14-12-2012 07-11-2013
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych Minister Zdrowia 79 14-12-2012 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia 112 05-12-2012 03-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia Projekt procedowany poza programem legislacyjnym 05-12-2012 10-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Minister Zdrowia procedowany poza Programem Prac Legislacyjnych Ministra Zdrowia 04-12-2012 24-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Minister Zdrowia 51 29-11-2012 31-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach Minister Zdrowia 12 „POZOSTAŁE PROJEKTY” – PROGRAM PRAC RADY MINISTRÓW 2012 R. 27-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia 85 21-11-2012 02-01-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Zdrowia do uzupełnienia 20-11-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia 102 16-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach Minister Zdrowia 97 15-11-2012 02-01-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 93 15-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania Minister Zdrowia 100 08-11-2012 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych Minister Zdrowia 99 08-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 23-10-2012 02-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Minister Zdrowia 91 22-10-2012 04-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego Minister Zdrowia 120 19-10-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 119 19-10-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Zdrowia RD169 19-10-2012 12-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Minister Zdrowia 54 19-10-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej Minister Zdrowia 92 15-10-2012 24-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy Minister Zdrowia 37 10-10-2012 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 04-10-2012 20-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Minister Zdrowia 14 03-10-2012 30-07-2013
Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Minister Zdrowia 109 26-09-2012 26-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska Minister Zdrowia 12 21-09-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom ogranów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Zdrowia 51 20-09-2012 05-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru Minister Zdrowia 117 20-09-2012 11-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 Minister Zdrowia UD42 20-09-2012 29-12-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Zdrowia 51 19-09-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń Minister Zdrowia MZ15 17-09-2012 10-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 14-09-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Minister Zdrowia 91 30-08-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia 82 13-08-2012 02-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Minister Zdrowia UC64 07-08-2012 28-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Minister Zdrowia 119 31-07-2012 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Zdrowia 41 16-07-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia 137 13-07-2012 07-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego Minister Zdrowia 96 28-06-2012 15-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 61 21-06-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Minister Zdrowia 138 15-06-2012 29-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiza i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Minister Zdrowia 22 14-06-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Minister Zdrowia 90 05-06-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 129 31-05-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 88 23-05-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Minister Zdrowia 113 23-05-2012 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Minister Zdrowia 120 21-05-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 32 15-05-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków Minister Zdrowia 85 04-05-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego Minister Zdrowia 28 02-05-2012 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 34 02-05-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Minister Zdrowia 23 02-05-2012 17-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 24 02-05-2012 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 133 26-04-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia 134 26-04-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej Minister Zdrowia 132 12-04-2012 23-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych Minister Zdrowia 133 12-04-2012 22-11-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt z 4 kwietnia 2012 r.) Minister Pracy i Polityki Społecznej Nie dotyczy 06-04-2012 04-04-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu oraz zasad funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr 16 26-03-2012 11-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które moga byc traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych Minister Zdrowia 109 23-03-2012 22-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych Minister Zdrowia 137 22-03-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Minister Zdrowia 125 16-03-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Minister Zdrowia 92 15-03-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia 54 29-02-2012 11-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Zdrowia 123 28-02-2012 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń Minister Zdrowia 127 28-02-2012 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych Minister Zdrowia 123 24-02-2012 30-01-2014
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Minister Pracy i Polityki Społecznej 25 20-02-2012 11-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia Minister Zdrowia 124 20-02-2012 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych Minister Zdrowia 128 20-02-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 130 26-01-2012 10-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia Minister Zdrowia 134 25-01-2012 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców Minister Zdrowia 120 25-01-2012 26-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej Minister Zdrowia 03-01-2012 15-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających Minister Zdrowia 03-01-2012 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organiźmie nieletniego oraz procedur dokumentowania badań oraz sposobów weryfikacji wyników testu Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Minister Zdrowia 92 20-12-2011 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia 14 19-12-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami Minister Zdrowia 21-11-2011 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia 21-11-2011 12-11-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego Minister Zdrowia 18-11-2011 17-05-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej 1/XII/2011 14-10-2011 24-06-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia Minister Pracy i Polityki Społecznej 5/XII/2011 13-10-2011 11-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych Minister Zdrowia 07-10-2011 14-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym Minister Zdrowia 135 14-09-2011 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Minister Zdrowia 140 18-08-2011 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury Minister Zdrowia 143 11-08-2011 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych Minister Zdrowia 12-07-2011 15-05-2014
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego Minister Zdrowia 09-03-2011 09-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie