poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 525
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 451 18-09-2018 18-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 445 12-09-2018 12-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 455 23-08-2018 14-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narpdowej w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi. Minister Obrony Narodowej 454 21-08-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych. Minister Obrony Narodowej 453 21-08-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Minister Obrony Narodowej 452 20-08-2018 20-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa. Minister Obrony Narodowej 450 23-07-2018 23-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej Oczekuje na wpis do wykazu 06-07-2018 21-09-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Minister Obrony Narodowej RD391 03-07-2018 12-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Minister Obrony Narodowej 446 02-07-2018 12-09-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne Minister Obrony Narodowej 180 26-06-2018 26-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 448 26-06-2018 26-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 449 26-06-2018 26-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 447 26-06-2018 31-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony Minister Obrony Narodowej RD375 13-06-2018 17-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD11 11-06-2018 27-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 444 16-05-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów Minister Obrony Narodowej RD177 16-05-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 443 08-05-2018 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Minister Obrony Narodowej RD368 26-04-2018 10-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 441 19-04-2018 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 440 17-04-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej 439 17-04-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego Minister Obrony Narodowej 438 16-04-2018 02-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin Minister Obrony Narodowej 437 12-04-2018 19-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego Minister Obrony Narodowej 436 11-04-2018 02-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 435 05-04-2018 05-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT Minister Obrony Narodowej 434 27-03-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD322 29-12-2017 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Minister Obrony Narodowej 433 29-12-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i trybu czasowego umożliwienia przejścia przez strefę zamkniętą Minister Obrony Narodowej 411 29-12-2017 29-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 432 21-12-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 431 20-12-2017 26-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze Minister Obrony Narodowej 430 20-12-2017 16-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 429 20-12-2017 11-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 428 13-12-2017 13-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Minister Obrony Narodowej RD315 12-12-2017 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich Minister Obrony Narodowej 427 12-12-2017 12-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 426 12-12-2017 23-03-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej RD313 11-12-2017 13-04-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia Minister Obrony Narodowej 146 15-11-2017 03-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 425 13-11-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 419 13-11-2017 01-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Minister Obrony Narodowej 423 13-11-2017 13-11-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 424 10-11-2017 09-01-2018
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej 422 06-11-2017 13-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych Minister Obrony Narodowej 421 06-11-2017 04-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD297 06-11-2017 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie Minister Obrony Narodowej 416 06-11-2017 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 415 06-11-2017 11-07-2018
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 420 06-11-2017 29-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD293 25-10-2017 25-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych Minister Obrony Narodowej 418 25-10-2017 10-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej Minister Obrony Narodowej 417 13-10-2017 04-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych Minister Obrony Narodowej 414 13-10-2017 11-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD296 19-09-2017 12-04-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa Minister Infrastruktury i Budownictwa UD291 12-09-2017 02-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 413 07-09-2017 29-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej RD273 01-09-2017 24-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 407 01-09-2017 07-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania granic morskich portów wojennych. Minister Obrony Narodowej 412 28-08-2017 09-04-2018
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymywać świadczenia Minister Obrony Narodowej 16-08-2017 01-12-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD260 02-08-2017 09-04-2018
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 409 27-07-2017 23-01-2018
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Minister Obrony Narodowej 405 27-07-2017 30-10-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 404 27-07-2017 23-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń Minister Obrony Narodowej 408 24-07-2017 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych z aptek zakładowych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej 406 17-07-2017 27-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister Obrony Narodowej UD270 13-07-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD267 10-07-2017 11-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. Minister Obrony Narodowej 344 28-06-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 402 28-06-2017 14-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców Minister Obrony Narodowej 403 26-06-2017 26-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD276 26-06-2017 11-12-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Minister Obrony Narodowej 389 01-06-2017 11-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Minister Obrony Narodowej 389 31-05-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Obrony Narodowej 383 31-05-2017 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD214 31-05-2017 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Minister Obrony Narodowej 400 30-05-2017 19-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Minister Obrony Narodowej 21-04-2017 17-07-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 388 19-04-2017 16-08-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Minister Obrony Narodowej 387 19-04-2017 31-10-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 386 19-04-2017 21-06-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 385 19-04-2017 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie Minister Obrony Narodowej 384 19-04-2017 30-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD230 19-04-2017 19-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 382 29-03-2017 13-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 381 27-03-2017 27-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz sposobu ich wykonywania Minister Obrony Narodowej 380 24-03-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r. Minister Obrony Narodowej RD203 21-03-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 379 14-03-2017 25-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 376 20-02-2017 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 378 20-02-2017 13-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie Minister Obrony Narodowej 377 20-02-2017 12-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 375 10-02-2017 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Minister Obrony Narodowej 358 10-02-2017 27-04-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie izb zatrzymań Minister Obrony Narodowej 372 18-01-2017 20-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 374 18-01-2017 03-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postępowania w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 371 10-01-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji Minister Obrony Narodowej 373 09-01-2017 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej 366 09-01-2017 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Minister Obrony Narodowej 370 09-01-2017 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń Minister Obrony Narodowej 367 05-01-2017 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD168 03-01-2017 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD166 03-01-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 369 03-01-2017 27-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Minister Obrony Narodowej 368 03-01-2017 01-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD176 03-01-2017 24-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia Minister Obrony Narodowej 360 28-12-2016 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 365 28-12-2016 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 361 28-12-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 347 28-12-2016 11-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami Minister Obrony Narodowej 363 28-12-2016 19-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego Minister Obrony Narodowej 362 28-12-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową Minister Obrony Narodowej 346 28-12-2016 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 364 28-12-2016 28-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 47 23-12-2016 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 357 12-12-2016 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 359 07-12-2016 02-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej 356 07-12-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz trybu pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej 355 07-12-2016 21-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej Minister Obrony Narodowej RD146 02-12-2016 31-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego Minister Obrony Narodowej 353 02-12-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego Minister Obrony Narodowej 353 30-11-2016 19-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 354 29-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 352 25-11-2016 19-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 351 14-11-2016 04-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Minister Obrony Narodowej 350 14-11-2016 14-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej UD159 07-11-2016 07-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD138 07-11-2016 31-01-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej 349 02-11-2016 22-12-2016
Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki Minister Obrony Narodowej UD79 17-10-2016 25-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 348 17-10-2016 05-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości. Minister Obrony Narodowej 341 10-10-2016 28-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką. Minister Obrony Narodowej 342 10-10-2016 28-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 345 10-10-2016 13-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD14 30-09-2016 02-05-2018
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD119 12-09-2016 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Minister Obrony Narodowej 343 07-09-2016 22-11-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD121 29-08-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2017 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD120 29-08-2016 11-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych Minister Obrony Narodowej RD119 29-08-2016 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk Minister Obrony Narodowej 338 11-08-2016 12-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. Minister Obrony Narodowej 339 11-08-2016 17-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Minister Obrony Narodowej UD109 11-08-2016 03-01-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 340 05-08-2016 05-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 337 29-07-2016 25-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 336 29-07-2016 13-01-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD110 14-07-2016 02-02-2017
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych Minister Obrony Narodowej 335 14-07-2016 14-07-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej Minister Obrony Narodowej 334 14-07-2016 14-07-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych Minister Obrony Narodowej 333 14-07-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 331 04-07-2016 17-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym Minister Obrony Narodowej 330 29-06-2016 21-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej Minister Obrony Narodowej 329 29-06-2016 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 332 29-06-2016 12-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze Minister Obrony Narodowej 328 15-06-2016 20-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Expost 327 15-06-2016 18-10-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy Minister Obrony Narodowej RD85 14-06-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 325 09-06-2016 03-08-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane Minister Obrony Narodowej 326 06-06-2016 14-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie Minister Obrony Narodowej 324 06-06-2016 04-10-2016
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD89 30-05-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 323 24-05-2016 05-07-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach wraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Minister Obrony Narodowej 322 02-05-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Minister Obrony Narodowej UD65 25-04-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia Minister Obrony Narodowej UD56 14-04-2016 30-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 320 14-04-2016 12-05-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. Minister Obrony Narodowej RD80 14-04-2016 11-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 321 13-04-2016 22-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Obrony Narodowej 319 30-03-2016 20-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD70 25-03-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Minister Obrony Narodowej 03-03-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielania urlopu aklimatyzacyjnego i kierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne. Minister Obrony Narodowej 313 25-02-2016 09-05-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 318 23-02-2016 04-03-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców. Minister Obrony Narodowej 316 15-02-2016 15-02-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Minister Obrony Narodowej 317 15-02-2016 16-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Minister Obrony Narodowej 315 12-02-2016 23-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej 314 11-02-2016 15-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 312 10-02-2016 19-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Minister Obrony Narodowej 310 09-02-2016 09-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 311 03-02-2016 15-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Minister Obrony Narodowej 309 29-01-2016 05-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD32 31-12-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części Minister Obrony Narodowej 308 30-12-2015 02-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego Minister Obrony Narodowej 307 18-12-2015 19-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej. Minister Obrony Narodowej 306 18-12-2015 30-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych Minister Finansów 13.47 08-12-2015 22-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia żołnierzy zawodowych. Minister Obrony Narodowej 304 02-12-2015 14-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 305 02-12-2015 14-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 302 16-11-2015 30-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych Minister Obrony Narodowej 303 10-11-2015 31-12-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD517 10-11-2015 13-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 301 09-11-2015 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 300 09-11-2015 11-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 299 02-11-2015 10-11-2015
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 298 22-10-2015 03-02-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 295 22-10-2015 11-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych. Minister Obrony Narodowej 297 21-10-2015 21-10-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień Minister Obrony Narodowej RD501 20-10-2015 22-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych Minister Obrony Narodowej RD503 20-10-2015 22-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 296 20-10-2015 14-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 294 08-10-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 291 02-10-2015 03-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie standardów postępowania w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej 293 30-09-2015 20-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej 292 30-09-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD487 22-09-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej 290 22-09-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej Minister Obrony Narodowej 289 21-09-2015 26-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 281 17-09-2015 22-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 284 14-09-2015 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu, terminu oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 288 11-09-2015 22-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów dokumentów dotyczących przydziału kwater albo innych lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 287 11-09-2015 21-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 286 11-09-2015 01-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej 285 11-09-2015 08-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego Minister Obrony Narodowej 283 11-09-2015 28-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 282 08-09-2015 01-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej 280 03-09-2015 21-09-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD481 03-09-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej 279 26-08-2015 08-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 278 26-08-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych od pełnienia służby poza granicami państwa oraz wynagrodzenia i innych należności pieniężnych oraz świadczeń otrzymywanych przez pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. Minister Obrony Narodowej RD479 26-08-2015 31-03-2016
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister Obrony Narodowej UD226 12-08-2015 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu Minister Obrony Narodowej 277 04-08-2015 04-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 273 04-08-2015 05-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych. Minister Obrony Narodowej 276 29-07-2015 11-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych. Minister Obrony Narodowej 275 22-07-2015 22-07-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej ZD122 21-07-2015 08-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczania organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi Minister Obrony Narodowej 274 08-07-2015 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD455 08-07-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych użytkowanych w sposób szczególny, Minister Obrony Narodowej 272 19-06-2015 13-07-2015
Projekt rozporządzenia MON w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych Minister Obrony Narodowej 271 11-06-2015 11-06-2015
Projekt rozporządzenia MON w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa Minister Obrony Narodowej 270 11-06-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie Minister Obrony Narodowej 265 27-05-2015 08-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych Minister Obrony Narodowej RD444 19-05-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Obrony Narodowej RD442 19-05-2015 12-11-2015
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Minister Obrony Narodowej 268 07-05-2015 24-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD436 07-05-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 269 05-05-2015 22-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Minister Obrony Narodowej 267 29-04-2015 16-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie Minister Obrony Narodowej 266 28-04-2015 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę Minister Obrony Narodowej 264 21-04-2015 16-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin Minister Obrony Narodowej 263 13-04-2015 17-06-2015
Projekt rozporządzenia MON w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji Minister Obrony Narodowej 256 09-04-2015 08-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w sprawie gotowości obronnej państwa Minister Obrony Narodowej RD429 08-04-2015 04-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 262 01-04-2015 08-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej 261 31-03-2015 04-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej Minister Obrony Narodowej 260 31-03-2015 30-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcje Sanitarną Minister Obrony Narodowej 259 31-03-2015 04-05-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom odbywającym czynną służbę wojskową Minister Obrony Narodowej RD422 25-03-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych Minister Obrony Narodowej 258 24-03-2015 24-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 257 13-03-2015 17-04-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe Minister Obrony Narodowej RD417 05-02-2015 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej 255 05-02-2015 24-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Minister Obrony Narodowej 254 03-02-2015 16-07-2015
Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD404 29-01-2015 01-08-2016
Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego Minister Obrony Narodowej RD414 29-01-2015 22-06-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Minister Obrony Narodowej RD405 20-01-2015 01-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Minister Obrony Narodowej 253 16-01-2015 02-09-2015
Projek rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 252 12-01-2015 11-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz zwrotu kosztów nabycia tych kwalifikacji Minister Obrony Narodowej 251 07-01-2015 23-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Minister Obrony Narodowej 250 07-01-2015 07-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów kryzysowych Minister Obrony Narodowej 249 07-01-2015 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD401 23-12-2014 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy Minister Obrony Narodowej 247 23-12-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określania wzorów kart powołania i ich przeznaczenia Minister Obrony Narodowej 248 22-12-2014 03-09-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r.do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD402 18-12-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych Minister Obrony Narodowej 246 18-12-2014 03-02-2015
Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej UD155 18-12-2014 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Minister Obrony Narodowej 245 09-12-2014 20-02-2015
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności opłaty mieszkaniowe Minister Obrony Narodowej 244 05-12-2014 18-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 242 04-12-2014 27-01-2015
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 243 04-12-2014 10-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 241 27-11-2014 07-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych Minister Obrony Narodowej RD391 25-11-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 240 25-11-2014 27-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 239 21-11-2014 19-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze słuzba wojskową wskutek wypadku lub choroby Minister Obrony Narodowej 238 21-11-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej Minister Obrony Narodowej 237 21-11-2014 15-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UA51 19-11-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne RP kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej 236 17-11-2014 09-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 230 14-11-2014 21-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 235 14-11-2014 14-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 234 14-11-2014 14-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych Minister Obrony Narodowej 229 14-11-2014 16-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony Minister Obrony Narodowej RD387 14-11-2014 13-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 231 14-11-2014 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych Minister Obrony Narodowej 232 13-11-2014 27-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 233 13-11-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 225 10-11-2014 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 224 10-11-2014 24-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej Minister Obrony Narodowej 223 10-11-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania Minister Obrony Narodowej 228 07-11-2014 15-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej 226 07-11-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym Minister Obrony Narodowej 227 07-11-2014 02-12-2014
Projekt rozporządzenia MON sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Minister Obrony Narodowej 222 06-11-2014 29-01-2015
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Minister Obrony Narodowej 221 06-11-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 220 16-10-2014 07-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Minister Obrony Narodowej 219 06-10-2014 14-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 206 02-10-2014 06-11-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 153 29-09-2014 23-01-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia i oceny konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa. Minister Obrony Narodowej RD373 15-09-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 218 12-09-2014 10-02-2015
Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Minister Obrony Narodowej UD183 12-09-2014 26-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze Minister Obrony Narodowej UD 183 01-09-2014 01-09-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej ZD104 29-08-2014 15-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej 178 25-08-2014 03-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego Minister Obrony Narodowej RD 369 22-08-2014 09-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego Minister Obrony Narodowej RD369 21-08-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 217 14-08-2014 09-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego Minister Obrony Narodowej RD357 12-08-2014 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 216 08-08-2014 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju Minister Obrony Narodowej RD356 08-08-2014 25-11-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obronności państwa Minister Obrony Narodowej RD355 08-08-2014 15-12-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru oświadczenia o braku okoliczności do wyłączenia od czynności postępowania o zawarcie umowy offsetowej lub związanych z wykonaniem umowy offsetowej Minister Obrony Narodowej 145 08-08-2014 02-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD354 08-08-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 215 04-08-2014 09-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze. Minister Obrony Narodowej 212 30-07-2014 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze. Minister Obrony Narodowej 214 30-07-2014 30-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Minister Obrony Narodowej 213 30-07-2014 13-11-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg Minister Obrony Narodowej 210 24-07-2014 16-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 211 24-07-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza graniami państwa Minister Obrony Narodowej RD343 10-07-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 209 25-06-2014 27-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Minister Obrony Narodowej 208 20-06-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg Minister Obrony Narodowej 207 18-06-2014 13-03-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej ZD102 06-06-2014 21-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Minister Obrony Narodowej 205 30-05-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia RM w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Minister Obrony Narodowej RD333 30-05-2014 25-11-2014
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Minister Obrony Narodowej RD334 30-05-2014 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Minister Obrony Narodowej RD333 29-05-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporzadzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Minister Obrony Narodowej 204 21-05-2014 21-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 203 12-05-2014 30-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych Minister Obrony Narodowej 201 12-05-2014 01-09-2014
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin Minister Obrony Narodowej 202 07-05-2014 30-09-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami kraju Minister Obrony Narodowej RD326 28-04-2014 18-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk Minister Obrony Narodowej 200 10-04-2014 19-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 196 03-04-2014 05-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 197 03-04-2014 05-11-2014
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 194 02-04-2014 01-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym Minister Obrony Narodowej 198 01-04-2014 19-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 199 01-04-2014 01-09-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD316 25-03-2014 11-08-2014
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa Minister Obrony Narodowej 193 19-03-2014 19-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 195 19-03-2014 05-05-2014
Projekt rozporządzenia MON w sprawie w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę Minister Obrony Narodowej 192 13-03-2014 18-06-2014
Projekt rozporządzenia MON w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Obrony Narodowej 191 13-03-2014 22-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 190 10-03-2014 05-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie izb zatrzymań Minister Obrony Narodowej 189 10-03-2014 03-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nauki żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 188 07-03-2014 14-07-2014
Projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia w życie tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne. Minister Obrony Narodowej 171 05-03-2014 05-03-2014
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie programów uzupełniających dla określonej specjalizacji Minister Obrony Narodowej 34 03-03-2014 22-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych Minister Obrony Narodowej 70 26-02-2014 14-05-2014
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Obrony Narodowej 187 24-02-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów. Minister Gospodarki 53.1.12 19-02-2014 05-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodraki w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierac informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów Minister Gospodarki 53.1.12 19-02-2014 05-06-2014
projekt rozporządzenia MG w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie Minister Gospodarki 32.2.12 18-02-2014 02-09-2014
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych Minister Gospodarki 33.2.13 18-02-2014 15-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie krajowego zezwolenia generalnego Minister Gospodarki 29.2.13 18-02-2014 15-05-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej RD295 31-12-2013 18-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD179 31-12-2013 19-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zadań, wzorcowego programu oraz form organizacyjnych zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu Minister Obrony Narodowej RD184 31-12-2013 21-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia Minister Obrony Narodowej RD182 31-12-2013 18-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego Minister Obrony Narodowej RD183 31-12-2013 05-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD181 31-12-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD180 31-12-2013 30-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD178 30-12-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą Minister Obrony Narodowej RD177 30-12-2013 14-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 186 27-12-2013 07-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe Minister Obrony Narodowej 185 27-12-2013 16-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Minister Obrony Narodowej RD176 13-12-2013 16-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane Minister Obrony Narodowej RD175 13-12-2013 07-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Minister Obrony Narodowej RD174 13-12-2013 09-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne Minister Obrony Narodowej RD173 13-12-2013 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Minister Obrony Narodowej RD172 13-12-2013 13-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne Minister Obrony Narodowej RD171 12-12-2013 20-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD90 10-12-2013 10-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej UD90 10-12-2013 13-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika Minister Obrony Narodowej RD169 05-12-2013 05-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza w weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana Minister Obrony Narodowej RD162 05-12-2013 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej RD170 05-12-2013 05-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej RD163 05-12-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia MON w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej RD163 04-12-2013 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej RD163 04-12-2013 18-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej RD163 04-12-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej RD163 04-12-2013 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych Minister Obrony Narodowej RD163 04-12-2013 04-12-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych Minister Obrony Narodowej RD166 29-11-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej RD164 29-11-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej RD168 29-11-2013 16-04-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD165 29-11-2013 27-12-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej Minister Obrony Narodowej RD167 29-11-2013 16-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy Minister Obrony Narodowej RD161 26-11-2013 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie MON w sprawie określenia innych znaków używanych w siłach zbrojnych RP Minister Obrony Narodowej RD159 18-11-2013 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny Minister Obrony Narodowej RD160 18-11-2013 16-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej RD158 18-11-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie postepowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy SKW Minister Obrony Narodowej RD157 18-11-2013 18-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD156 18-11-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia MON w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich RP Minister Obrony Narodowej RD155 18-11-2013 12-12-2013
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej RD154 18-11-2013 12-12-2013
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD148 18-11-2013 18-11-2013
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości Minister Obrony Narodowej RD141 18-11-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia MSW, MON i MAC zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD150 18-11-2013 28-11-2013
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu Minister Obrony Narodowej RD268 30-10-2013 15-01-2014
projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzanych przez wojska obce Minister Obrony Narodowej RD153 30-10-2013 14-11-2013
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nim infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego Minister Obrony Narodowej RD256 30-10-2013 23-03-2015
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania MON funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego Minister Obrony Narodowej RD257 30-10-2013 30-10-2013
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju Minister Obrony Narodowej RD260 30-10-2013 24-02-2014
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym Minister Obrony Narodowej RD259 30-10-2013 18-02-2014
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD258 30-10-2013 24-02-2014
projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej RD143 30-10-2013 22-11-2013
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej RD151 24-10-2013 03-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej RD152 17-10-2013 28-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji Minister Obrony Narodowej 128 17-10-2013 14-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego Minister Obrony Narodowej 71 17-10-2013 14-05-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego nierozrządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za Zasługi dla obronności kraju"oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia Minister Obrony Narodowej RD43 17-10-2013 12-11-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego Minister Obrony Narodowej RD255 11-10-2013 18-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Minister Obrony Narodowej RD144 09-10-2013 25-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD140 09-10-2013 25-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej RD147 09-10-2013 05-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Minister Obrony Narodowej RD142 09-10-2013 03-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej Minister Obrony Narodowej RD149 09-10-2013 14-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD134 09-10-2013 06-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów Minister Obrony Narodowej RD133 09-10-2013 29-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD145 09-10-2013 13-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych Minister Obrony Narodowej RD146 09-10-2013 13-11-2013
projekt założeń projektu ustawy o połączeniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej ZD86 07-10-2013 18-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD137 02-10-2013 17-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu Minister Obrony Narodowej RD139 02-10-2013 02-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu prowadzenia przeglądów i inspekcji , a także ich rodzajów Minister Obrony Narodowej RD138 02-10-2013 06-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich Minister Obrony Narodowej RD136 02-10-2013 28-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych Minister Obrony Narodowej RD135 02-10-2013 02-10-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD247 26-09-2013 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Minister Obrony Narodowej RD132 23-09-2013 14-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej Minister Obrony Narodowej RD130 23-09-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji RD241 20-09-2013 15-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD131 18-09-2013 11-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB20 12-09-2013 12-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie Minister Obrony Narodowej RD129 20-08-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej RD125 20-08-2013 14-10-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa Minister Obrony Narodowej RD235 30-07-2013 30-10-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewychodzących w skład Sił Zbrojnych Minister Obrony Narodowej RD234 30-07-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne resortu obrony narodowej służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Minister Obrony Narodowej RD127 25-07-2013 24-09-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz niektórych innych ustaw. Minister Obrony Narodowej ZD29 15-07-2013 28-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania , uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Minister Obrony Narodowej RD126 11-07-2013 19-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD124 11-07-2013 06-08-2013
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej Minister Obrony Narodowej RD61 07-06-2013 29-11-2013
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu Minister Obrony Narodowej RD36 06-06-2013 27-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Minister Obrony Narodowej RD123 23-05-2013 13-12-2013
Rozporządzeni Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej Minister Obrony Narodowej RD121 16-05-2013 15-07-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD122 13-05-2013 23-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Minister Obrony Narodowej RD119 17-04-2013 08-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie danych dotyczących usług pocztowych, używanej do tego celu infrastruktury, zasobów ludzkich, środków transportowych i wyposażenia do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa wraz z towarzyszącymi pismami Minister Administracji i Cyfryzacji 37 09-04-2013 26-03-2014
Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbę Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD117 03-04-2013 17-04-2013
Projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD118 15-02-2013 03-10-2013
Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniajacy rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Minister Obrony Narodowej RD119 15-02-2013 17-04-2013
Projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego Minister Obrony Narodowej RD116 15-02-2013 17-04-2013
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej ZB4 15-02-2013 18-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD77 07-02-2013 26-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej UD76 07-02-2013 04-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD75 05-02-2013 13-05-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa Minister Obrony Narodowej RD198 02-01-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2013 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD185 28-12-2012 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe Minister Obrony Narodowej 69 21-12-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych Minister Obrony Narodowej 137 04-12-2012 09-04-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej,zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Minister Obrony Narodowej RD183 30-11-2012 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 115 29-11-2012 03-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii wojskowej. Minister Obrony Narodowej 111 19-11-2012 06-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 112 13-11-2012 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 108 13-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie oraz wyekwipowanie Minister Obrony Narodowej 113 13-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 114 13-11-2012 14-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych Minister Gospodarki 69.1.12 05-11-2012 15-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Minister Obrony Narodowej 32 02-11-2012 28-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Minister Obrony Narodowej 31 02-11-2012 06-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Obrony Narodowej 109 28-09-2012 19-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb zatrzymań Minister Obrony Narodowej 110 25-09-2012 15-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Obrony Narodowej 107 25-09-2012 12-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 104 24-09-2012 29-11-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD153 19-09-2012 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej Minister Obrony Narodowej 39 11-09-2012 27-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi Minister Obrony Narodowej 38 11-09-2012 08-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych Minister Obrony Narodowej 96 07-09-2012 14-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 103 09-08-2012 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej 102 14-06-2012 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu Minister Obrony Narodowej 101 12-06-2012 21-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD99 09-05-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD98 09-05-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD19 30-03-2012 29-04-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Minister Obrony Narodowej RD44 28-03-2012 11-12-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Minister Obrony Narodowej RD35 16-03-2012 08-07-2015
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej RD18 16-03-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej RD93 15-03-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej RD104 08-03-2012 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania Minister Obrony Narodowej 73 29-02-2012 21-01-2014
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Minister Obrony Narodowej RD89 27-02-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia Minister Obrony Narodowej RD43 16-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana Minister Obrony Narodowej RD52 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wydawania, wymiany lub zwrotu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD59 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu i szczegółowych warunków otrzymywania przez weteranów poszkodowanych świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa i sposobu oraz trybu finansowania ponoszonych kosztów tych świaczeń Minister Obrony Narodowej RD56 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika Minister Obrony Narodowej RD57 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD58 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Orbony narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez ŻW czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejecia przedmiotów przestępstawa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Minister Obrony Narodowej RD24 13-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Minister Obrony Narodowej RD28 13-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, zasad wręczania i noszenia odznaki "Za Rany i Kontuzje" Minister Obrony Narodowej RD53 13-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy Minister Obrony Narodowej RD54 13-02-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych Minister Obrony Narodowej RD76 31-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 10 31-01-2012 14-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych a także właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD48 26-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolnościi do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD47 26-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi Minister Obrony Narodowej RD29 24-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczególowych wymagań dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wzoru certyfikatu akredytacji OiB oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w zakresie udzielenia akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym Minister Obrony Narodowej RD30 24-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD20 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD65 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu Minister Obrony Narodowej 51 23-01-2012 21-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu udzielania i zakresu pomocy psychologicznej Minister Obrony Narodowej RD42 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Minister Obrony Narodowej RD12 19-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przydzielenia jednostek zmilitaryzowanych Minister Obrony Narodowej RD37 05-09-2011 11-12-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Minister Obrony Narodowej RD3 11-08-2011 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD4 04-08-2011 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu Minister Obrony Narodowej RD4 03-08-2011 08-02-2013
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Minister Obrony Narodowej RD78 03-08-2011 11-12-2013
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD32 24-06-2011 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD79 09-06-2011 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym Minister Obrony Narodowej RD259 20-05-2011 11-12-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie