środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1023
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Minister Sprawiedliwości A372 16-11-2018 16-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji komorniczej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości A358 15-11-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B409 15-11-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości B421 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków Minister Sprawiedliwości B420 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego Minister Sprawiedliwości B419 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości B418 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych Minister Sprawiedliwości A348 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy Minister Sprawiedliwości A364 08-11-2018 08-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego Minister Sprawiedliwości A363 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli kancelarii komornika sądowego oraz określenia formularzy protokołu wyników kontroli i sprawozdania z wyników nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości A349 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 373 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Minister Sprawiedliwości B410 06-11-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 370 05-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Minister Sprawiedliwości A367 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych Minister Sprawiedliwości A369 31-10-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także sposobu i trybu ich niszczenia Minister Sprawiedliwości A350 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych Minister Sprawiedliwości A355 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych Minister Sprawiedliwości A354 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego Minister Sprawiedliwości A368 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych Minister Sprawiedliwości A345 25-10-2018 19-11-2018
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Minister Sprawiedliwości RD424 24-10-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego Minister Sprawiedliwości A346 18-10-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu uzgadniania i zatwierdzenia ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej Minister Sprawiedliwości A359 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości A356 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym Minister Sprawiedliwości A347 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej Minister Sprawiedliwości A361 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą Minister Sprawiedliwości A360 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą Minister Sprawiedliwości A357 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą Minister Sprawiedliwości A353 17-10-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Minister Sprawiedliwości A371 17-10-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 414 12-10-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów Minister Sprawiedliwości B 415 12-10-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości B 417 10-10-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika Minister Sprawiedliwości A342 10-10-2018 23-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym Minister Sprawiedliwości A362 08-10-2018 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy Minister Sprawiedliwości A365 08-10-2018 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 404 05-10-2018 05-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika Minister Sprawiedliwości A338 02-10-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika Minister Sprawiedliwości A343 26-09-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika Minister Sprawiedliwości A340 26-09-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu Minister Sprawiedliwości A341 26-09-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji Minister Sprawiedliwości B 411 21-09-2018 20-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym Minister Sprawiedliwości A339 20-09-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 416 19-09-2018 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 396 18-09-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 336 18-09-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze Minister Sprawiedliwości B 400 07-09-2018 07-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 408 07-09-2018 07-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej Minister Sprawiedliwości A 344 07-09-2018 07-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 407 06-09-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 405 06-09-2018 11-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 403 22-08-2018 14-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego Minister Sprawiedliwości A337 10-08-2018 24-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej Minister Sprawiedliwości B 406 09-08-2018 11-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w trakcie uczestniczenia albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia Minister Sprawiedliwości A 335 08-08-2018 08-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby Minister Sprawiedliwości B 393 08-08-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego Minister Sprawiedliwości B390 07-08-2018 25-10-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego Minister Sprawiedliwości A351 03-08-2018 09-10-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Minister Sprawiedliwości A 352 03-08-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów Minister Sprawiedliwości B 399 01-08-2018 25-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 395 30-07-2018 23-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości RD 402 30-07-2018 11-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Minister Sprawiedliwości A 319 26-07-2018 07-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B402 25-07-2018 14-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin Minister Sprawiedliwości A 328 19-07-2018 19-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby Minister Sprawiedliwości A 334 19-07-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby Minister Sprawiedliwości B 394 18-07-2018 18-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B 401 16-07-2018 03-08-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B398 10-07-2018 18-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD392 02-07-2018 16-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Minister Sprawiedliwości B383 25-06-2018 25-09-2018
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B386 25-06-2018 28-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B392 20-06-2018 06-08-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. Minister Sprawiedliwości B397 18-06-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin Minister Sprawiedliwości A 327 11-06-2018 16-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin Minister Sprawiedliwości A 326 11-06-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego Minister Sprawiedliwości A 330 11-06-2018 04-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD374 05-06-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 387 04-06-2018 05-09-2018
projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw Minister Sprawiedliwości UD74 28-05-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne Minister Sprawiedliwości A 329 28-05-2018 02-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD357 25-05-2018 19-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B391 24-05-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki Minister Sprawiedliwości A 332 23-05-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 333 23-05-2018 27-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej Minister Sprawiedliwości A 331 23-05-2018 21-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD180 21-05-2018 03-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka Minister Sprawiedliwości B 379 02-05-2018 14-09-2018
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego Minister Sprawiedliwości B 381 30-04-2018 10-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów Minister Sprawiedliwości B380 27-04-2018 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B389 19-04-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Minister Sprawiedliwości B315 19-04-2018 19-04-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B382 04-04-2018 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości A 323 03-04-2018 03-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 371 30-03-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych Minister Sprawiedliwości A 325 30-03-2018 30-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych Minister Sprawiedliwości A 324 30-03-2018 10-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Minister Sprawiedliwości B 385 23-03-2018 23-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 384 21-03-2018 29-03-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 Minister Sprawiedliwości 172 20-03-2018 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 378 08-03-2018 02-07-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunków organizacyjno-technicznych ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania, a także trybu informowania Ministra Sprawiedliwości i innych podmiotów o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium Minister Sprawiedliwości A-304 07-03-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B373 02-03-2018 18-05-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek Minister Sprawiedliwości A 322 28-02-2018 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B 376 28-02-2018 26-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B377 15-02-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej Minister Sprawiedliwości B 358 13-02-2018 12-03-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Minister Sprawiedliwości B359 12-02-2018 14-05-2018
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości B-368 12-02-2018 12-03-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru Minister Sprawiedliwości A-318 12-02-2018 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B375 09-02-2018 12-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 374 08-02-2018 19-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD344 07-02-2018 12-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości A 320 07-02-2018 28-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu Minister Sprawiedliwości B362 30-01-2018 17-09-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Minister Sprawiedliwości B361 30-01-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości B369 30-01-2018 15-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie Minister Sprawiedliwości UD268 30-01-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych Minister Sprawiedliwości A 314 30-01-2018 17-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów Minister Sprawiedliwości A-308 29-01-2018 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk Minister Sprawiedliwości A 312 25-01-2018 28-02-2018
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej Minister Sprawiedliwości B-356 24-01-2018 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską Minister Sprawiedliwości B 351 23-01-2018 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi Minister Sprawiedliwości B372 16-01-2018 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Minister Sprawiedliwości UD324 11-01-2018 12-10-2018
projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC104 04-01-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia egzaminu referendarskiego Minister Sprawiedliwości A 310 27-12-2017 25-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego Minister Sprawiedliwości B 365 20-12-2017 19-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony Minister Sprawiedliwości 298 18-12-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego Minister Sprawiedliwości 301 18-12-2017 18-12-2017
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego Minister Sprawiedliwości 300 18-12-2017 09-02-2018
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B350 15-12-2017 15-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości A 309 08-12-2017 12-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów Minister Sprawiedliwości B 357 07-12-2017 10-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości A 311 07-12-2017 18-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Minister Sprawiedliwości B 370 07-12-2017 18-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej Minister Sprawiedliwości B367 06-12-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Sprawiedliwości A316 28-11-2017 27-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD309 28-11-2017 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości B 293 22-11-2017 23-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości B 293 22-11-2017 23-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk Minister Sprawiedliwości A 313 16-11-2017 26-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości A 317 09-11-2017 19-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości A 315 06-11-2017 07-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B 355 06-11-2017 27-11-2017
projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Minister Sprawiedliwości UD316 31-10-2017 18-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Minister Sprawiedliwości B 354 30-10-2017 23-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości B 285 24-10-2017 03-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości B 347 17-10-2017 20-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B353 13-10-2017 03-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych Minister Sprawiedliwości A 307 11-10-2017 02-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD303 06-10-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UB13 05-10-2017 02-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości B348 27-09-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości B 343 15-09-2017 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości B 343 15-09-2017 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego Minister Sprawiedliwości A 305 13-09-2017 07-11-2017
projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Minister Sprawiedliwości UC96 07-09-2017 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Minister Sprawiedliwości B352 06-09-2017 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowym i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 337 30-08-2017 21-11-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości RD 254 30-08-2017 09-03-2018
projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej Minister Sprawiedliwości UC93 25-08-2017 01-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów Minister Sprawiedliwości B342 24-08-2017 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji Minister Sprawiedliwości B349 16-08-2017 26-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości A306 07-08-2017 14-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora Minister Sprawiedliwości A303 03-08-2017 08-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty Minister Sprawiedliwości A302 24-07-2017 11-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Minister Sprawiedliwości B339 24-07-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości B344 24-07-2017 12-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD249 21-07-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Minister Sprawiedliwości UD245 06-07-2017 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym Minister Sprawiedliwości B 340 29-06-2017 12-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Minister Sprawiedliwości RD234 28-06-2017 05-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B346 28-06-2017 26-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B345 28-06-2017 26-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD207 28-06-2017 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B 334 27-06-2017 16-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B335 27-06-2017 07-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości UD206 27-06-2017 30-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Minister Sprawiedliwości B338 26-06-2017 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane Minister Sprawiedliwości B326 26-06-2017 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B341 20-06-2017 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 336 19-06-2017 22-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD260 12-06-2017 27-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UD248 12-06-2017 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej Minister Sprawiedliwości A296 12-06-2017 24-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD260 09-06-2017 20-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji Minister Sprawiedliwości B320 09-06-2017 25-09-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych Minister Sprawiedliwości B324 06-06-2017 06-12-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Minister Sprawiedliwości B325 06-06-2017 06-12-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu Minister Sprawiedliwości B323 06-06-2017 06-12-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie Minister Sprawiedliwości B322 06-06-2017 06-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości B333 05-06-2017 14-07-2017
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B329 24-05-2017 02-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa Minister Sprawiedliwości B 307 18-05-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B327 11-05-2017 05-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem sp. z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A 294 05-05-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Minister Sprawiedliwości A295 26-04-2017 14-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 332 21-04-2017 12-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy Minister Sprawiedliwości A292 18-04-2017 08-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych Minister Sprawiedliwości B321 18-04-2017 08-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Minister Sprawiedliwości B 317 14-04-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości B331 14-04-2017 30-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Minister Sprawiedliwości A 293 13-04-2017 09-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów Minister Sprawiedliwości B318 13-04-2017 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B 330 12-04-2017 12-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 316 15-03-2017 30-08-2017
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Minister Sprawiedliwości UC92 13-03-2017 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD152 20-02-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi Minister Sprawiedliwości B319 15-02-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A291 14-02-2017 13-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów uprawionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom Minister Sprawiedliwości A290 13-02-2017 16-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości A 268 09-02-2017 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy Minister Sprawiedliwości B314 08-02-2017 13-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości B313 30-01-2017 30-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD117 27-01-2017 25-09-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom Minister Sprawiedliwości RD170 25-01-2017 10-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD192 25-01-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości RD 178 16-01-2017 19-05-2017
Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD123 12-01-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za udzielanie informacji o rachunku bankowym dłużnika Minister Sprawiedliwości A 289 12-01-2017 12-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości B304 29-12-2016 17-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości UD 165 23-12-2016 17-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD115 23-12-2016 19-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w rozprawach sądowych Minister Sprawiedliwości 288 22-12-2016 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 310 20-12-2016 19-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B312 12-12-2016 15-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD145 08-12-2016 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości A 284 08-12-2016 29-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej Minister Sprawiedliwości B311 08-12-2016 14-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania Minister Sprawiedliwości A211 07-12-2016 16-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności Minister Sprawiedliwości A212 07-12-2016 09-01-2017
Projekt ustawy o kosztach komorniczych Minister Sprawiedliwości UD162 07-12-2016 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego. Minister Sprawiedliwości A 286 07-12-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości A287 02-12-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A283 02-12-2016 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A281 30-11-2016 19-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 309 29-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B 300 29-11-2016 29-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 302 29-11-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Sprawiedliwości A 285 28-11-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu, formy i trybu współdziałania z podmiotami w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem Minister Sprawiedliwości 96 28-11-2016 19-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Minister Sprawiedliwości UD 140 25-11-2016 13-03-2017
Projekt ustawy o komornikach sądowych Minister Sprawiedliwości UD146 24-11-2016 31-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B308 23-11-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Minister Sprawiedliwości UD 171 22-11-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury Minister Sprawiedliwości B306 17-11-2016 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B305 17-11-2016 02-03-2017
Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Minister Sprawiedliwości UC78 15-11-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa Minister Sprawiedliwości A251 10-11-2016 26-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD153 08-11-2016 28-11-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości B269 08-11-2016 11-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne Minister Sprawiedliwości B303 08-11-2016 12-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA27 03-11-2016 24-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B301 31-10-2016 05-01-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD104 27-10-2016 30-06-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia Minister Sprawiedliwości B 299 26-10-2016 03-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną Minister Sprawiedliwości B 298 26-10-2016 03-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską Minister Sprawiedliwości B 297 26-10-2016 03-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką Minister Sprawiedliwości B 296 26-10-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika Minister Sprawiedliwości A279 25-10-2016 12-07-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 Minister Sprawiedliwości 88 17-10-2016 09-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UD 147 17-10-2016 20-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego Minister Sprawiedliwości A 282 13-10-2016 26-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 148 11-10-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości B273 05-10-2016 19-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji Minister Sprawiedliwości B294 30-09-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego Minister Sprawiedliwości B 212 28-09-2016 30-11-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych Minister Sprawiedliwości A280 23-09-2016 13-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków, trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym do celów statystycznych oraz badań naukowych Minister Sprawiedliwości A278 23-09-2016 13-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości A241 22-09-2016 07-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 130 22-09-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A275 19-09-2016 16-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD129 16-09-2016 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków Minister Sprawiedliwości A276 16-09-2016 16-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy Minister Sprawiedliwości B290 12-09-2016 11-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków Minister Sprawiedliwości A276 09-09-2016 16-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne Minister Sprawiedliwości A243 08-09-2016 17-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A275 08-09-2016 19-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A 274 08-09-2016 17-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne Minister Sprawiedliwości A 269 26-08-2016 16-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B 277 25-08-2016 26-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania zadań na egzamin notarialny Minister Sprawiedliwości B 282 25-08-2016 26-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B 278 25-08-2016 26-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy Minister Sprawiedliwości B 279 25-08-2016 26-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania zadań na egzamin adwokacki Minister Sprawiedliwości B280 25-08-2016 26-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania zadań na egzamin radcowski Minister Sprawiedliwości B 281 25-08-2016 26-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości B295 23-08-2016 06-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd Minister Sprawiedliwości A 277 22-08-2016 13-09-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD106 22-08-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi Minister Sprawiedliwości A246 22-08-2016 02-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 291 12-08-2016 05-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 292 12-08-2016 05-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych Minister Sprawiedliwości A 255 11-08-2016 16-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych Minister Sprawiedliwości A 256 11-08-2016 16-09-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Minister Sprawiedliwości UB8 09-08-2016 12-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie Minister Sprawiedliwości A234 09-08-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości B 285 02-08-2016 03-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości B 288 02-08-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Minister Sprawiedliwości B234 01-08-2016 30-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego Minister Sprawiedliwości A 271 29-07-2016 18-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD107 29-07-2016 02-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie Minister Sprawiedliwości B 289 29-07-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Sprawiedliwości RD 104 27-07-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości A231 27-07-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika Minister Sprawiedliwości A229 27-07-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek Minister Sprawiedliwości A262 26-07-2016 06-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC57 15-07-2016 03-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi Minister Sprawiedliwości A235 15-07-2016 14-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UB7 14-07-2016 12-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz niektórych czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym Minister Sprawiedliwości A226 12-07-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Minister Sprawiedliwości B274 12-07-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Minister Sprawiedliwości A244 12-07-2016 29-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz trybu i warunków jej przyznawania Minister Sprawiedliwości A248 08-07-2016 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych Minister Sprawiedliwości A250 08-07-2016 29-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora Minister Sprawiedliwości A253 08-07-2016 29-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora Minister Sprawiedliwości A254 08-07-2016 28-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 283 08-07-2016 08-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia Minister Sprawiedliwości B235 08-07-2016 29-11-2016
projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 Minister Sprawiedliwości 05-07-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postepowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B287 05-07-2016 25-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego Minister Sprawiedliwości B270 01-07-2016 19-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B286 01-07-2016 13-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości UD89 22-06-2016 09-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD88 22-06-2016 09-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu Minister Sprawiedliwości B 251 22-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Minister Sprawiedliwości B 252 22-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych Minister Sprawiedliwości B 254 22-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie Minister Sprawiedliwości B 253 22-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym Minister Sprawiedliwości B284 22-06-2016 08-11-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenia w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 261 20-06-2016 17-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych Minister Sprawiedliwości B 267 15-06-2016 13-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Minister Sprawiedliwości B 268 15-06-2016 13-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację Minister Sprawiedliwości B 266 15-06-2016 13-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń Minister Sprawiedliwości B 265 15-06-2016 13-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej Minister Sprawiedliwości B264 15-06-2016 13-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości B263 15-06-2016 13-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnionych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze Minister Sprawiedliwości B262 15-06-2016 14-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B 257 15-06-2016 12-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości B 256 15-06-2016 12-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości B 255 15-06-2016 12-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A 265 14-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A 264 14-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego Minister Sprawiedliwości A 267 14-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości A 266 14-06-2016 11-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie Minister Sprawiedliwości A247 10-06-2016 19-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa Minister Sprawiedliwości A270 08-06-2016 04-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy Minister Sprawiedliwości B272 08-06-2016 21-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego Minister Sprawiedliwości B 275 07-06-2016 16-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Minister Sprawiedliwości B271 07-06-2016 10-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Minister Sprawiedliwości B276 06-06-2016 07-07-2016
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów Minister Sprawiedliwości A252 03-06-2016 19-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Minister Sprawiedliwości A 263 02-06-2016 12-08-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC39 31-05-2016 18-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych Minister Sprawiedliwości A249 17-05-2016 18-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B258 10-05-2016 07-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom Minister Sprawiedliwości A227 10-05-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego Minister Sprawiedliwości B 248 10-05-2016 29-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A 237 06-05-2016 29-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD73 05-05-2016 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Minister Sprawiedliwości B 260 05-05-2016 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Minister Sprawiedliwości A245 05-05-2016 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń Minister Sprawiedliwości B 236 04-05-2016 23-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpiecz Minister Sprawiedliwości B259 28-04-2016 02-09-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UD63 27-04-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej Minister Sprawiedliwości A230 27-04-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora, w tym stałego mediatora, w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A222 25-04-2016 30-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości wniosek o wpis do wykazu został złożony 12.04.2016 r. 20-04-2016 09-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 250 19-04-2016 28-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości B 246 15-04-2016 14-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości Minister Sprawiedliwości A232 13-04-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości A228 13-04-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości Minister Sprawiedliwości A233 13-04-2016 15-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B247 11-04-2016 24-05-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B249 11-04-2016 24-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B 250 08-04-2016 04-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A261 05-04-2016 20-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A260 05-04-2016 20-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A259 05-04-2016 20-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu o wykroczenie Minister Sprawiedliwości A258 05-04-2016 20-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A257 05-04-2016 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC55 25-03-2016 25-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych Minister Sprawiedliwości A236 21-03-2016 16-08-2016
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych Minister Sprawiedliwości A142 21-03-2016 04-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych Minister Sprawiedliwości B240 18-03-2016 01-04-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych Minister Sprawiedliwości B239 18-03-2016 31-03-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych Minister Sprawiedliwości B238 18-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B244 18-03-2016 11-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postepowaniu cywilnym. Minister Sprawiedliwości B243 18-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych Minister Sprawiedliwości B242 18-03-2016 30-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości B241 18-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości B245 18-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości B237 18-03-2016 01-04-2016
projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Minister Sprawiedliwości ZC6 17-03-2016 25-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości A242 09-03-2016 02-03-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości B227 01-03-2016 17-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Minister Sprawiedliwości 01-03-2016 05-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości B229 23-02-2016 23-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości A240 22-02-2016 02-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego Minister Sprawiedliwości A225 16-02-2016 17-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości A180 11-02-2016 06-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości A238 08-02-2016 25-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury Minister Sprawiedliwości A239 08-02-2016 25-05-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości RD39 29-01-2016 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Minister Sprawiedliwości A214 13-01-2016 15-06-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 11-01-2016 27-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości 07-01-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Minister Sprawiedliwości 23-12-2015 22-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Minister Sprawiedliwości UA4 18-12-2015 07-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty Minister Sprawiedliwości B225 15-12-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B215 04-12-2015 03-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B228 04-12-2015 08-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B 226 02-12-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie Minister Sprawiedliwości A218 02-12-2015 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków funkcyjnych przysługujących asesorom sądowym Minister Sprawiedliwości A219 01-12-2015 04-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości A217 01-12-2015 30-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników zespołów i specjalistów Minister Sprawiedliwości A215 01-12-2015 17-03-2017
Projekt rozporządzenia MS w sprawie wyznaczania patronów praktyk, zakresu ich obowiązków oraz warunków sprawowania patronatu nad aplikantami Minister Sprawiedliwości A177 01-12-2015 02-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów Minister Sprawiedliwości A221 01-12-2015 22-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej Minister Sprawiedliwości A183 01-12-2015 23-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości A181 01-12-2015 23-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów Minister Sprawiedliwości A207 25-11-2015 30-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie Minister Sprawiedliwości A224 25-11-2015 08-01-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy Minister Sprawiedliwości RD512 20-11-2015 12-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego. Minister Sprawiedliwości A216 20-11-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej Minister Sprawiedliwości B216 17-11-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komornicznej Minister Sprawiedliwości B218 17-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B224 16-11-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B222 16-11-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości B223 16-11-2015 11-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesorskie Minister Sprawiedliwości A209 13-11-2015 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A220 13-11-2015 08-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie Minister Sprawiedliwości A210 12-11-2015 29-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie Minister Sprawiedliwości A208 09-11-2015 17-03-2017
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Minister Sprawiedliwości A213 05-11-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego Minister Sprawiedliwości A195 05-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Minister Sprawiedliwości A193 04-11-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału Minister Sprawiedliwości A191 04-11-2015 15-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru spisu zlikwidowanych składników masy upadłości Minister Sprawiedliwości A190 04-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności Minister Sprawiedliwości A188 04-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności syndyka, wzoru sprawozdania rachunkowego syndyka i wzoru sprawozdania ostatecznego syndyka Minister Sprawiedliwości A187 04-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego Minister Sprawiedliwości A 206 04-11-2015 09-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 221 04-11-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 220 04-11-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedziby i nazwy Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Minister Sprawiedliwości 219 04-11-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału Minister Sprawiedliwości A192 02-11-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności Minister Sprawiedliwości A189 02-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu Minister Sprawiedliwości A186 02-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych Minister Sprawiedliwości A185 02-11-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu sanacyjnym Minister Sprawiedliwości A184 02-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy Minister Sprawiedliwości A203 02-11-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin Minister Sprawiedliwości A202 02-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej Minister Sprawiedliwości A201 02-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego Minister Sprawiedliwości A200 02-11-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego Minister Sprawiedliwości A199 02-11-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A198 02-11-2015 03-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A197 02-11-2015 03-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A196 02-11-2015 03-02-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Minister Sprawiedliwości RD505 30-10-2015 20-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów Minister Sprawiedliwości A205 30-10-2015 28-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości A204 30-10-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości A194 23-10-2015 30-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania Minister Sprawiedliwości 213 22-10-2015 31-03-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych Minister Sprawiedliwości A 173 21-10-2015 10-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości A148 30-09-2015 08-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B208 23-09-2015 15-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej Minister Sprawiedliwości A 223 17-09-2015 18-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską Minister Sprawiedliwości A174 14-09-2015 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Minister Sprawiedliwości B211 10-09-2015 25-11-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej Minister Sprawiedliwości A179 10-09-2015 08-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Minister Sprawiedliwości B 209 09-09-2015 31-12-2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A132 04-09-2015 15-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B199 03-09-2015 25-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, zawartości protokołu ze spisu majątku ruchomego oraz szczegółowego trybu i sposobu zastosowania niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem Minister Sprawiedliwości A171 02-09-2015 18-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B198 01-09-2015 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B197 01-09-2015 29-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości B200 27-08-2015 20-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B201 27-08-2015 20-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B202 27-08-2015 20-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości A149 27-08-2015 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości . B196 26-08-2015 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Minister Sprawiedliwości A168 25-08-2015 08-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości B190 24-08-2015 11-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości B189 24-08-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego Minister Sprawiedliwości A178 21-08-2015 24-03-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów praktyk Minister Sprawiedliwości A172 19-08-2015 03-11-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora Minister Sprawiedliwości A182 17-08-2015 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru Minister Sprawiedliwości A170 12-08-2015 13-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu Minister Sprawiedliwości 207 12-08-2015 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Minister Sprawiedliwości 206 12-08-2015 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych Minister Sprawiedliwości 205 12-08-2015 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu Minister Sprawiedliwości 204 12-08-2015 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie Minister Sprawiedliwości 203 12-08-2015 18-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości A176 07-08-2015 25-08-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B191 31-07-2015 20-08-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Minister Sprawiedliwości B 192 31-07-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Sprawiedliwości B193 31-07-2015 09-11-2015
Projekt rozporządzenia MS w sprawie sposobu i trybu opracowania harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości A175 27-07-2015 14-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości A127 16-07-2015 12-05-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych Minister Sprawiedliwości A129 10-07-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Minister Sprawiedliwości B195 08-07-2015 17-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Minister Sprawiedliwości B194 08-07-2015 17-08-2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy Minister Sprawiedliwości RD453 08-07-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru Minister Sprawiedliwości A163 03-07-2015 25-09-2015
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwględnieniem formy wpisu aktu i sposobu ich przekazywania Minister Sprawiedliwości 169 A 01-07-2015 28-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A146 25-06-2015 25-05-2016
Projekt rozporządzenia MS w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Minister Sprawiedliwości A167 24-06-2015 01-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek taksy notarialnej Minister Sprawiedliwości A 166 12-06-2015 29-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe Minister Sprawiedliwości A128 08-06-2015 05-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy Minister Sprawiedliwości A123 03-06-2015 08-06-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Minister Sprawiedliwości RD438 26-05-2015 02-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A126 22-05-2015 05-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie Minister Sprawiedliwości B185 22-05-2015 27-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie Minister Sprawiedliwości B185 22-05-2015 22-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej Minister Sprawiedliwości A134 22-05-2015 21-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej Minister Sprawiedliwości A133 21-05-2015 21-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego Krajowej Radzie Notarialnej prowadzenie listy notariuszy oraz zastępców notarialnych Minister Sprawiedliwości A 130 20-05-2015 17-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającemu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych prowadzenie listy naczelników urzędów skarbowych, osób pełniących obowiązki naczelnika urzędu skarbowego oraz zastępców naczelników urzędów skarbowych Minister Sprawiedliwości A 131 20-05-2015 17-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Minister Sprawiedliwości B 187 11-05-2015 28-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A141 08-05-2015 02-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków Minister Sprawiedliwości A140 08-05-2015 02-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Minister Sprawiedliwości A158 08-05-2015 16-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC165 05-05-2015 25-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A136 04-05-2015 02-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Minister Sprawiedliwości A157 04-05-2015 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A156 04-05-2015 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A155 04-05-2015 01-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania Minister Sprawiedliwości A154 04-05-2015 05-04-2016
Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie określania organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom Minister Sprawiedliwości A124 04-05-2015 18-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji Minister Sprawiedliwości A161 04-05-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub kosztów procesu Minister Sprawiedliwości A153 04-05-2015 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A152 04-05-2015 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i szczegółowego zakresu informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczących stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego oraz sposobu postępowania w celu jej uzyskania Minister Sprawiedliwości A135 04-05-2015 13-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A151 04-05-2015 05-04-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości WPL MS A165 04-05-2015 22-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości WPL MS A164 04-05-2015 07-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A150 04-05-2015 05-04-2016
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A162 30-04-2015 02-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości A159 30-04-2015 27-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych Minister Sprawiedliwości A160 30-04-2015 16-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B188 30-04-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Minister Sprawiedliwości A137 30-04-2015 26-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów Minister Sprawiedliwości A138 30-04-2015 26-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego Minister Sprawiedliwości A147 24-04-2015 27-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości A139 23-04-2015 28-05-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Minister Sprawiedliwości RD423 21-04-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów Minister Sprawiedliwości A125 13-04-2015 16-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur Minister Sprawiedliwości A143 10-04-2015 18-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka Minister Sprawiedliwości A144 08-04-2015 21-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości A-39 08-04-2015 03-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym Minister Sprawiedliwości A122 03-04-2015 02-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B186 02-04-2015 01-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A145 02-04-2015 02-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B 182 13-03-2015 04-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A119 17-02-2015 15-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Minister Sprawiedliwości B 183 11-02-2015 07-12-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC 156 05-02-2015 08-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu Minister Sprawiedliwości A95 28-01-2015 18-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych Minister Sprawiedliwości A121 26-01-2015 07-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych Minister Sprawiedliwości A100 16-01-2015 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości B180 23-12-2014 13-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B181 23-12-2014 13-04-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Minister Sprawiedliwości ZD116 17-12-2014 21-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A111 15-12-2014 20-01-2015
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Minister Sprawiedliwości U50 15-12-2014 16-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A108 12-12-2014 20-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A107 12-12-2014 20-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A110 12-12-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości A120 12-12-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A106 12-12-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości A109 11-12-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Minister Sprawiedliwości B165 09-12-2014 24-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Minister Sprawiedliwości B164 09-12-2014 08-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzinego w europejskim nakazie ochrony Minister Sprawiedliwości A118 05-12-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony Minister Sprawiedliwości A117 05-12-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu Minister Sprawiedliwości A112 05-12-2014 12-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny Minister Sprawiedliwości B169 21-11-2014 17-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B168 21-11-2014 17-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości B166 21-11-2014 17-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmianiającego rozporzadzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B167 21-11-2014 17-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B178 21-11-2014 26-11-2015
Projekt ustawy o biegłych sądowych Minister Sprawiedliwości UA44 18-11-2014 24-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych Minister Sprawiedliwości RA4 18-11-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B177 18-11-2014 05-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego Minister Sprawiedliwości A99 18-11-2014 12-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin Minister Sprawiedliwości B153 14-11-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacka i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B160 10-11-2014 30-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstepny na aplikacje adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B160 10-11-2014 12-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości B159 10-11-2014 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki Minister Sprawiedliwości B161 10-11-2014 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski Minister Sprawiedliwości B162 10-11-2014 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości B158 10-11-2014 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości B154 10-11-2014 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości B155 10-11-2014 20-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości B156 10-11-2014 30-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości B157 10-11-2014 30-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej Minister Sprawiedliwości A105 07-11-2014 31-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień Minister Sprawiedliwości B163 06-11-2014 12-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A101 06-11-2014 08-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego Minister Sprawiedliwości B152 05-11-2014 18-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy Minister Sprawiedliwości B151 05-11-2014 18-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy z postępownaiu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu/ Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapis obrazu i dźwięku z rozprawy Minister Sprawiedliwości A104 04-11-2014 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków technicznych służących d9o utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postepownaiu w sprawach o wykroczenia/ Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku Minister Sprawiedliwości A103 04-11-2014 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości A97 31-10-2014 24-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości A102 24-10-2014 05-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B175 24-10-2014 24-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B176 24-10-2014 19-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B173 24-10-2014 18-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B174 24-10-2014 24-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości B171 23-10-2014 04-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B170 23-10-2014 04-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B172 23-10-2014 04-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia Minister Sprawiedliwości B144 22-10-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych Minister Sprawiedliwości B145 10-09-2014 05-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. Minister Sprawiedliwości A94 05-09-2014 04-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości A92 05-09-2014 13-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej Minister Sprawiedliwości B146 01-09-2014 17-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości A93 29-08-2014 01-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości A90 29-08-2014 02-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości B148 28-08-2014 17-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B150 28-08-2014 17-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B149 25-08-2014 17-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA45 14-08-2014 20-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B147 08-08-2014 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego Minister Sprawiedliwości B147 08-08-2014 06-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B147 08-08-2014 06-11-2014
Projekt rozporządzenia MInistra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B147 08-08-2014 05-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości A89 08-08-2014 14-01-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZA2 30-07-2014 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta, sposobu dostępu do konta oraz podejmowania czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim Minister Sprawiedliwości A83 30-07-2014 29-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości A91 29-07-2014 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Minister Sprawiedliwości A87 29-07-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności Minister Sprawiedliwości A88 29-07-2014 24-11-2015
Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne Minister Sprawiedliwości UD159 18-07-2014 17-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A86 10-07-2014 04-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości UC129 24-06-2014 30-10-2014
projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości A70 30-05-2014 29-09-2014
projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości A70 30-05-2014 29-07-2014
projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZD96 28-05-2014 11-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedziby Prokuratury Rejonowej w Sopocie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości B143 26-05-2014 17-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego Minister Sprawiedliwości A81 22-05-2014 29-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości A47 12-05-2014 13-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych Minister Sprawiedliwości A84 09-05-2014 08-08-2014
Projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości UA41 09-05-2014 05-11-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZA27 17-04-2014 30-09-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Minister Sprawiedliwości B142 17-04-2014 19-11-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe Minister Sprawiedliwości A72 08-04-2014 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B 140 26-03-2014 06-05-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców Minister Sprawiedliwości A71 24-03-2014 26-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad nieletnimi/ Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi oraz kontrolowania obowiązków nałożonych na nieletniego lub rodziców albo opiekuna nieletniego Minister Sprawiedliwości A85 19-03-2014 08-07-2014
Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości UC118 18-03-2014 19-11-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B141 17-03-2014 08-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Minister Sprawiedliwości UD150 17-03-2014 08-08-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZD79 12-03-2014 23-11-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZD76 10-03-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości A80 06-03-2014 13-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań technicznych dotyczących wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczania w nim ogłoszeń i obwieszczeń Minister Sprawiedliwości A82 24-02-2014 26-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A79 14-02-2014 07-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania w wypadku jej zatrzymania Minister Sprawiedliwości A78 14-02-2014 07-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A77 14-02-2014 07-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A76 14-02-2014 07-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenia Minister Sprawiedliwości A75 14-02-2014 07-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości A74 14-02-2014 07-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie Minister Sprawiedliwości A73 14-02-2014 07-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich Minister Sprawiedliwości B139 12-02-2014 10-06-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań pisemnych na egzamin komorniczy Minister Sprawiedliwości A68 10-02-2014 01-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA36 28-01-2014 19-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD141 20-01-2014 09-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości UB18 03-01-2014 29-10-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Minister Sprawiedliwości ZD87 02-01-2014 12-02-2015
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B138 02-01-2014 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Minister Sprawiedliwości 134-B 23-12-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości B137 17-12-2013 15-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o notariacie Minister Sprawiedliwości UD131 16-12-2013 23-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (niniejszy projekt w zakresie zmian w części ogólnej k.k wykorzystuje rozwiązania projektu nowelizacji k.k opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa Karnego) Minister Sprawiedliwości UD108 16-12-2013 08-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Minister Sprawiedliwości B123 13-12-2013 04-02-2014
Rozporządzenie Ministra Sprawiediwości zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałem miejsce pełnienia służby Minister Sprawiedliwości B136 12-12-2013 10-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Minister Sprawiedliwości A69 11-12-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B131 29-11-2013 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie zespołu do spraw przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B130 29-11-2013 18-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA35 29-11-2013 05-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin Minister Sprawiedliwości B133 29-11-2013 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B124 28-11-2013 02-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego Minister Sprawiedliwości B125 28-11-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zmówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski Minister Sprawiedliwości A58 27-11-2013 07-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zmówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki Minister Sprawiedliwości 56 27-11-2013 29-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Minister Sprawiedliwości B123 27-11-2013 29-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny Minister Sprawiedliwości A63 26-11-2013 31-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalania siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 132 22-11-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy Minister Sprawiedliwości A65 19-11-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 127 13-11-2013 12-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 126 13-11-2013 12-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 128 13-11-2013 16-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego Minister Sprawiedliwości A50 06-11-2013 14-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 60 05-11-2013 12-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 59 05-11-2013 19-12-2013
Projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B129 04-11-2013 25-03-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 62 04-11-2013 17-06-2014
Projekt rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 61 04-11-2013 27-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski Minister Sprawiedliwości 57 30-10-2013 08-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki Minister Sprawiedliwości 55 30-10-2013 08-07-2014
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Minister Sprawiedliwości ZD85 29-10-2013 05-09-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZD77 28-10-2013 15-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów Minister Sprawiedliwości B119 18-10-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień oraz szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej Minister Sprawiedliwości A64 17-10-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej Minister Sprawiedliwości A51 16-10-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego Minister Sprawiedliwości A67 15-10-2013 21-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Minister Sprawiedliwości A66 15-10-2013 11-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i egzamin komorniczy Minister Sprawiedliwości A53 11-10-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawidliwości w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplilkację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego Minister Sprawiedliwości A52 11-10-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości B120 08-10-2013 19-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny Minister Sprawiedliwości A54 27-09-2013 06-05-2014
projekt ustawy o prawach konsumenta Minister Sprawiedliwości UC95 25-09-2013 24-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA28 11-09-2013 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości B105 10-09-2013 28-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Minister Sprawiedliwości A46 10-09-2013 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów i postepowania w tych sprawach Minister Sprawiedliwości B122 05-09-2013 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości dla której założona jest księga wieczysta Minister Sprawiedliwości B121 05-09-2013 25-06-2014
projekt rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosków o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych Minister Sprawiedliwości A42 05-09-2013 24-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Minister Sprawiedliwości A48 03-09-2013 10-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości A44 30-08-2013 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania Minister Sprawiedliwości B117 29-08-2013 19-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości B116 23-08-2013 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego Minister Sprawiedliwości A49 21-08-2013 24-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wynogrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A34 19-08-2013 24-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawidliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B109 14-08-2013 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzul wykonalności Minister Sprawiedliwości 108 14-08-2013 24-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym Minister Sprawiedliwości 108 14-08-2013 24-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w spraawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą pełnić pracownicy sądowi Minister Sprawiedliwości A43 13-08-2013 24-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste i obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości A45 13-08-2013 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego Minister Sprawiedliwości B111 07-08-2013 05-11-2015
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego Minister Sprawiedliwości A39 07-08-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B115 07-08-2013 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu asystenckiego Minister Sprawiedliwości A40 07-08-2013 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego Minister Sprawiedliwości A41 30-07-2013 18-09-2014
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne Minister Sprawiedliwości ZA15 29-07-2013 09-05-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości B114 23-07-2013 03-09-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości B113 23-07-2013 03-09-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZD78 18-07-2013 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych Minister Sprawiedliwości B112 16-07-2013 26-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B111 03-07-2013 14-01-2015
ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Minister Sprawiedliwości UA33 20-06-2013 31-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Minister Sprawiedliwości A38 10-06-2013 07-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zwiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Minister Sprawiedliwości A37 10-06-2013 23-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości B107 24-05-2013 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru Minister Sprawiedliwości B104 22-05-2013 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B102 10-05-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B101 10-05-2013 24-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Minister Sprawiedliwości B103 08-05-2013 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości B8 08-05-2013 06-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej / w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w celi zabezpieczającej oraz izbie izolacyjnej, a także form tej dokumentacji oraz warunków oraz organizacji umieszczania osób w celi zabezpieczającej oraz izbie izolacyjnej Minister Sprawiedliwości A36 07-05-2013 05-06-2013
Projekt ustawy o rzeczach znalezionych Minister Sprawiedliwości UB14 29-04-2013 12-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Sprawiedliwości 100 23-04-2013 19-11-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką Minister Sprawiedliwości B99 09-04-2013 02-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A32 03-04-2013 24-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości UD85 03-04-2013 24-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora Minister Sprawiedliwości A21 15-03-2013 03-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępownaiu karnym Minister Sprawiedliwości A33 28-02-2013 07-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości B93 26-02-2013 29-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Minister Sprawiedliwości B13 26-02-2013 29-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B39 26-02-2013 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości B94 26-02-2013 26-02-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Sprawiedliwości ZA12 26-02-2013 06-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Sprawiedliwości UA29 25-02-2013 24-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości UC85 19-02-2013 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Minister Sprawiedliwości B97 13-02-2013 01-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B98 06-02-2013 26-04-2013
Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób / zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD73 06-02-2013 15-10-2013
Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZC31 28-01-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Minister Sprawiedliwości 96 23-01-2013 01-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B20 18-01-2013 20-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tym rejestrze Minister Sprawiedliwości B92 07-01-2013 14-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Minister Sprawiedliwości UD64 19-12-2012 24-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów Minister Sprawiedliwości B95 17-12-2012 10-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UB5 14-12-2012 26-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury Minister Sprawiedliwości B86 14-12-2012 25-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Minister Sprawiedliwości B85 14-12-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży Minister Sprawiedliwości B74 06-12-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej Minister Sprawiedliwości B73 06-12-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego Minister Sprawiedliwości A8 29-11-2012 04-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD56 28-11-2012 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej Minister Sprawiedliwości B80 23-11-2012 18-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty rocznej za aplikację radcowską Minister Sprawiedliwości 90 23-11-2012 20-05-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości ZD58 22-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym prowadzenia ksiąg wieczystych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości A32 20-11-2012 22-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Minister Sprawiedliwości UA26 19-11-2012 18-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 89 16-11-2012 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedlwosci zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 88 16-11-2012 13-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC72 16-11-2012 06-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedlwości w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 87 16-11-2012 03-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym Minister Sprawiedliwości B81 15-11-2012 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym Minister Sprawiedliwości A13 14-11-2012 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B84 14-11-2012 12-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych Minister Sprawiedliwości 12 14-11-2012 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 77 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 76 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości 78 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości 75 07-11-2012 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości 75 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B91 07-11-2012 25-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 31 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego Minister Sprawiedliwości 28 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania Minister Sprawiedliwości 29 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych Minister Sprawiedliwości 30 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 85 06-11-2012 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Minister Sprawiedliwości 52 05-11-2012 23-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Minister Sprawiedliwości 51 05-11-2012 23-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B41 31-10-2012 29-11-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZA14 31-10-2012 11-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości B44 31-10-2012 04-01-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych oraz ustawy o prokuraturze Minister Sprawiedliwości ZD9 30-10-2012 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 79 30-10-2012 06-11-2014
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZA18 30-10-2012 12-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości 82 29-10-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Minister Sprawiedliwości 72 26-10-2012 13-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin Minister Sprawiedliwości B.83 24-10-2012 26-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 69 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 68 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 67 23-10-2012 23-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 66 23-10-2012 23-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 65 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 64 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 63 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 62 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 61 23-10-2012 14-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B21 19-10-2012 07-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Minister Sprawiedliwości B21 19-10-2012 19-10-2012
Projekt założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych Minister Sprawiedliwości ZA16 12-10-2012 18-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim Minister Sprawiedliwości 70 11-10-2012 13-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim Minister Sprawiedliwości 71 11-10-2012 13-05-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości 54 08-10-2012 24-03-2014
Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów rgulowanych / Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Minister Sprawiedliwości UA22 02-10-2012 22-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 60 21-09-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B24 20-09-2012 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży Minister Sprawiedliwości B9 19-09-2012 17-10-2012
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Minister Sprawiedliwości RD134 18-09-2012 24-06-2014
Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZC25 18-09-2012 16-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Minister Sprawiedliwości B35 12-09-2012 17-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Minister Sprawiedliwości UD49 10-09-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 59 WPL MS Pozostałe projekty rozporządzeń 04-09-2012 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 58 WPL MS Pozostałe projekty rozporządzeń 04-09-2012 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości RD154 03-09-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Minister Sprawiedliwości 52 30-08-2012 30-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym Minister Sprawiedliwości B53 23-08-2012 01-10-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przechowywania akt sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych Minister Sprawiedliwości 47 14-08-2012 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagradzania dyrektora sądu i zastępcy dyrektora Minister Sprawiedliwości 4 14-08-2012 18-09-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu a także wzoru zestawienia wystawianych zaświadczeń Minister Sprawiedliwości 45 14-08-2012 06-12-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych Minister Sprawiedliwości 57 09-08-2012 10-06-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 46 07-08-2012 23-07-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 45 07-08-2012 23-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia Minister Sprawiedliwości B47 26-07-2012 26-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA21 24-07-2012 04-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Minister Sprawiedliwości B55 20-07-2012 11-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną Minister Sprawiedliwości B34 17-07-2012 17-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości 12 11-07-2012 20-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych Minister Sprawiedliwości 50 11-07-2012 12-03-2013
Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze / Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze Minister Sprawiedliwości UA12 10-07-2012 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych oraz przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposobu i trybu wykonywania dozoru stosowanego w związku Minister Sprawiedliwości A15 09-07-2012 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A28 09-07-2012 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 40 28-06-2012 03-11-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości ZB5 27-06-2012 26-02-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Sprawiedliwości ZA13 25-06-2012 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B39 19-06-2012 09-11-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZA19 14-06-2012 12-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską Minister Sprawiedliwości 38 13-06-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski Minister Sprawiedliwości 37 13-06-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki Minister Sprawiedliwości 36 13-06-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków Minister Sprawiedliwości B42 12-06-2012 20-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Sprawiedliwości 11 11-06-2012 25-03-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego Minister Sprawiedliwości ZB2 11-06-2012 15-07-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Minister Sprawiedliwości ZA17 11-06-2012 30-10-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości ZA11 08-06-2012 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości B49 06-06-2012 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytan testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B48 06-06-2012 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości B47 06-06-2012 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości B46 06-06-2012 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin Minister Sprawiedliwości Projekt zostanie zamieszczony w WPL MS 01-06-2012 05-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 34 17-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości 33 17-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikacją adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 32 17-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Minister Sprawiedliwości RD128 17-05-2012 05-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych Minister Sprawiedliwości 31 17-05-2012 08-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 40 16-05-2012 15-06-2012
Projekt rzoporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 39 16-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 38 16-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie Minister Sprawiedliwości A37 16-05-2012 15-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 37 16-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 36 16-05-2012 15-06-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 35 16-05-2012 15-06-2012
Projekt założeń projektu ustawy o rzeczach znalezionych Minister Sprawiedliwości ZB3 16-05-2012 12-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej Minister Sprawiedliwości 72 27-04-2012 14-05-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Minister Sprawiedliwości ZA28 27-04-2012 26-07-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępownaia karnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości ZA22 24-04-2012 26-09-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze Minister Sprawiedliwości ZA26 19-04-2012 05-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków Minister Sprawiedliwości 71 16-04-2012 12-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 10 13-04-2012 29-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Minister Sprawiedliwości 69 12-04-2012 25-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru Minister Sprawiedliwości 30 11-04-2012 18-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości 29 11-04-2012 05-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej Minister Sprawiedliwości 28 11-04-2012 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości A24 11-04-2012 26-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Minister Sprawiedliwości B19 11-04-2012 26-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia Minister Sprawiedliwości 61 06-04-2012 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Minister Sprawiedliwości 22 02-04-2012 07-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 19 02-04-2012 26-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 18 02-04-2012 18-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 17 02-04-2012 05-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Minister Sprawiedliwości 9 28-03-2012 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym Minister Sprawiedliwości A32 27-03-2012 04-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Minister Sprawiedliwości UC34 23-03-2012 06-06-2014
Projekt założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym Minister Sprawiedliwości ZA29 23-03-2012 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 67 14-03-2012 14-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków Minister Sprawiedliwości 70 12-03-2012 12-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu Minister Sprawiedliwości 16 09-03-2012 24-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Minister Sprawiedliwości UA14 09-03-2012 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 11 09-03-2012 12-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości 6 02-03-2012 11-01-2013
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B41 - II kwartał 2012 01-03-2012 13-06-2014
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 5 29-02-2012 28-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa Minister Sprawiedliwości poza planem 29-02-2012 12-11-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 6 27-02-2012 15-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 5 27-02-2012 12-06-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A 41 - II kwartał 2012 27-02-2012 27-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie Minister Sprawiedliwości 2 27-02-2012 12-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 9 27-02-2012 18-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 9 27-02-2012 14-03-2012
Projekt rozporzązenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości B6 23-02-2012 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie Minister Sprawiedliwości 37 - Marzec 2012 r. 22-02-2012 12-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych oraz sposobu zastosowania tych kodów Minister Sprawiedliwości 51 - Kwiecień 2012 r. 20-02-2012 26-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości A11 16-02-2012 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej Minister Sprawiedliwości 65 16-02-2012 04-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień Minister Sprawiedliwości 54 - Kwiecień 2012 r. 15-02-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 67 15-02-2012 11-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną Minister Sprawiedliwości A42 09-02-2012 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 50 - I Kwartał 2012 r. 08-02-2012 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działajacymi na podstawie umów międzynarodowych Minister Sprawiedliwości 49 - I Kwartał 2012 r. 08-02-2012 15-11-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Minister Sprawiedliwości 7 - I kwartał 2012 07-02-2012 21-05-2013
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych Minister Sprawiedliwości 8 - I kwartał 2012 07-02-2012 21-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego Minister Sprawiedliwości 11 01-02-2012 28-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania Minister Sprawiedliwości A10 01-02-2012 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności Minister Sprawiedliwości A88 01-02-2012 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów Minister Sprawiedliwości 39 - marzec 2012 01-02-2012 27-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Minister Sprawiedliwości 30-01-2012 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów Minister Sprawiedliwości 19-01-2012 13-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego Minister Sprawiedliwości 16-01-2012 02-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego Minister Sprawiedliwości 11-01-2012 26-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia Minister Sprawiedliwości 05-01-2012 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organiźmie skazanego, ich dokumentowania oraz weryfikacji Minister Sprawiedliwości 04-01-2012 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień Minister Sprawiedliwości 79 - II Półrocze 2011 03-01-2012 06-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Minister Sprawiedliwości 91 - II Półrocze 2011 22-12-2011 24-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 05-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organiźmie nieletniego oraz procedur dokumentowania badań oraz sposobów weryfikacji wyników testu Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości 92 - II Półrocze 2011 21-12-2011 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach Minister Sprawiedliwości 19-12-2011 27-08-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubepieczeń społecznych Minister Sprawiedliwości 07-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B98 06-12-2011 03-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 99 06-12-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 100 06-12-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 06-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 06-12-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze Minister Sprawiedliwości C.7 06-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego Minister Sprawiedliwości C.4 06-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej Minister Sprawiedliwości C.8 05-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości C.5 05-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości 05-12-2011 11-01-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską Minister Sprawiedliwości 05-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości C.3 05-12-2011 21-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych za szkolenie Minister Sprawiedliwości 05-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką Minister Sprawiedliwości 05-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych Minister Sprawiedliwości 28-11-2011 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 28-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organiźmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 18-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku Minister Sprawiedliwości 63 - II półrocze 2011 16-11-2011 05-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu Minister Sprawiedliwości 62 - II Półrocze 2011 16-11-2011 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania Minister Sprawiedliwości 61 - II Półrocze 2011 16-11-2011 05-03-2013
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości Minister Sprawiedliwości 16-11-2011 21-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych Minister Sprawiedliwości 15-11-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej Minister Sprawiedliwości 15-11-2011 26-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego Minister Sprawiedliwości 65 - II Półrocze 2011 15-11-2011 26-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności Minister Sprawiedliwości 64 - II Półrocze 2011 15-11-2011 27-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego Minister Sprawiedliwości 15-11-2011 26-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Minister Sprawiedliwości 03-11-2011 06-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji Minister Sprawiedliwości 26-10-2011 08-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych Minister Sprawiedliwości 45 25-10-2011 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 13-10-2011 23-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 13-10-2011 30-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości 12-10-2011 08-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności Minister Sprawiedliwości 11-10-2011 19-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości C.2 04-10-2011 22-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości C.6 04-10-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stroju urzędowego sędziów Minister Sprawiedliwości 22-09-2011 20-02-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 19-09-2011 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości 15-09-2011 18-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funckjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 05-09-2011 17-02-2012
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości 138 - Wykaz dokumentów procedowanych bezterminowo 31-08-2011 23-10-2014
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości 53 25-08-2011 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Minister Sprawiedliwości 51 - II Półrocze 2011 22-08-2011 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym Minister Sprawiedliwości 52 - II Półrocze 2011 22-08-2011 12-09-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Minister Sprawiedliwości 75 04-08-2011 20-02-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Minister Sprawiedliwości 74 04-08-2011 20-02-2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości 03-08-2011 20-02-2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 03-08-2011 20-02-2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 03-08-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalistycznego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 02-08-2011 28-10-2014
Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Minister Sprawiedliwości 28-07-2011 04-11-2014
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych i zamkniętych urządzeń ewidencyjnych Minister Sprawiedliwości 27-07-2011 17-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości 27-07-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 48 27-07-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania Minister Sprawiedliwości 22-07-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych Minister Sprawiedliwości 81 22-07-2011 13-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Minister Sprawiedliwości 49 - 2011 18-07-2011 10-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora Minister Sprawiedliwości 14 - 2011 08-07-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości 07-07-2011 10-10-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych Minister Sprawiedliwości 06-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Sprawiedliwości 06-07-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 140-Wykaz dokumentów procedowanych bezterminowo 06-05-2011 23-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA16 08-04-2011 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości 36 - I Kwartał 2011 06-04-2011 08-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Minister Sprawiedliwości 41 09-03-2011 28-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Minister Sprawiedliwości 60 21-02-2011 01-10-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie