sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 84
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Minister Rozwoju UD155 07-11-2016 19-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień Minister Rozwoju 56 17-10-2016 10-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju RD132 13-10-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju RD131 03-10-2016 13-06-2017
Projekt rozrządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW Minister Rozwoju 49 30-09-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka Minister Rozwoju 54 20-09-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju 53 20-09-2016 27-10-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych Minister Rozwoju 52 13-09-2016 27-10-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych Minister Rozwoju 51 13-09-2016 27-10-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych Minister Rozwoju 50 13-09-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w zakresie wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju 81 01-09-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 Minister Rozwoju 50 30-08-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Minister Rozwoju 46 30-08-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące Minister Rozwoju 40 18-08-2016 29-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie Minister Rozwoju 42 18-08-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju 44 17-08-2016 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli Minister Rozwoju 43 17-08-2016 23-05-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla zabawek Minister Rozwoju 47 15-08-2016 24-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20 Minister Rozwoju 48 09-08-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Minister Rozwoju 80 05-08-2016 19-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju 45 26-07-2016 29-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Minister Rozwoju UC70 20-07-2016 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego Minister Rozwoju 30 18-07-2016 23-09-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Minister Rozwoju RD103 12-07-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Minister Rozwoju UD96 11-07-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD92 07-07-2016 23-05-2017
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Minister Rozwoju ZD5 07-07-2016 23-10-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Minister Rozwoju UD91 06-07-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD33 05-07-2016 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego Minister Rozwoju 41 05-07-2016 16-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych Minister Rozwoju 52 29-06-2016 10-10-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych Minister Rozwoju 47 29-06-2016 05-12-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej Minister Rozwoju ZD4 24-06-2016 23-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Rozwoju 33 22-06-2016 20-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ Minister Rozwoju 21 17-06-2016 07-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Minister Rozwoju 27 16-06-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju 58 14-06-2016 06-09-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych Minister Rozwoju RD82 13-06-2016 20-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Minister Rozwoju 29 13-06-2016 03-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Minister Rozwoju 14 08-06-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. Minister Rozwoju 26 07-06-2016 07-09-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju 21 07-06-2016 28-09-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju 20 07-06-2016 11-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów Minister Rozwoju 25 06-06-2016 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat Minister Rozwoju 24 06-06-2016 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015 Minister Rozwoju 6 04-06-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin Minister Rozwoju 19 01-06-2016 09-09-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Minister Rozwoju 45 01-06-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych Minister Rozwoju 46 01-06-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych Minister Rozwoju 23 25-05-2016 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego Minister Rozwoju 22 25-05-2016 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Minister Rozwoju 16 23-05-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Minister Rozwoju 18 20-05-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych Minister Rozwoju 19 20-05-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego Minister Rozwoju 17 16-05-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji Minister Rozwoju 20 16-05-2016 28-06-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej Minister Rozwoju 51 11-05-2016 25-11-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego Minister Rozwoju 53 11-05-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego Minister Rozwoju 55 11-05-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego Minister Rozwoju 54 11-05-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską Minister Rozwoju 56 11-05-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 Minister Rozwoju 10 29-04-2016 05-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Minister Rozwoju 9 29-04-2016 07-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Minister Rozwoju 7 28-04-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych Minister Rozwoju 15 25-04-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju 11 22-04-2016 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych Minister Rozwoju 12 21-04-2016 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych Minister Rozwoju 8 20-04-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych Minister Rozwoju 13 19-04-2016 13-06-2016
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Minister Rozwoju UC 56 01-04-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw Minister Rozwoju UC 58 24-03-2016 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Minister Rozwoju 5 23-03-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 Minister Rozwoju 4 23-03-2016 04-08-2016
Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych Minister Rozwoju ZC 7 17-03-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju 3 15-03-2016 12-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju 2 14-03-2016 11-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju 1 04-03-2016 28-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów Minister Rozwoju 18.1.15 16-02-2016 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju 633 04-02-2016 04-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UC44 20-01-2016 10-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju uchylający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Minister Rozwoju 55.2.15 15-01-2016 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju RD 37 08-01-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych Minister Rozwoju xx 05-01-2016 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG Minister Rozwoju xx 05-01-2016 28-01-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie