środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1386
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 770 21-11-2018 21-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 809 19-11-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 810 19-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 822 19-11-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 821 19-11-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Minister Finansów 816 19-11-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 783 16-11-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych sprawozdań unijnej instytucji płatniczej oraz dostawcy, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi płatnicze przez oddział lub za pośrednictwem agenta Minister Finansów 786 15-11-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową Minister Finansów 805 15-11-2018 15-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC130 15-11-2018 15-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących Minister Finansów 628 14-11-2018 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 804 13-11-2018 16-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa Minister Finansów Trwa procedura nadania numeru 09-11-2018 09-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UD423 07-11-2018 07-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Minister Finansów 789 07-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Minister Finansów 785 07-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin Minister Finansów RD437 06-11-2018 06-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 771 06-11-2018 16-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Minister Finansów UD430 31-10-2018 07-11-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy Minister Finansów 798 31-10-2018 16-11-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności Minister Finansów 762 31-10-2018 31-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 793 31-10-2018 19-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Minister Finansów 792 30-10-2018 06-11-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Minister Finansów 781 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Minister Finansów 732 26-10-2018 26-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku Minister Finansów 726 25-10-2018 25-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 765 25-10-2018 25-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 799 25-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Minister Finansów 794 22-10-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Finansów 788 18-10-2018 09-11-2018
Rozporządzenie zmieniającege rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej Minister Finansów 795 18-10-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 772 17-10-2018 05-11-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy Minister Finansów 766 17-10-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu Minister Finansów 769 17-10-2018 17-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej Minister Finansów 784 12-10-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 778 11-10-2018 30-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC141 10-10-2018 16-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 790 08-10-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 645 08-10-2018 20-11-2018
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 Minister Finansów UD443 28-09-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 780 28-09-2018 19-11-2018
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Minister Finansów UA39 28-09-2018 05-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD441 25-09-2018 20-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych Minister Finansów 657 25-09-2018 24-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe Minister Finansów 782 25-09-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu Minister Finansów 750 24-09-2018 22-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier Minister Finansów 776 21-09-2018 19-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 779 19-09-2018 11-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru Minister Finansów 741 10-09-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań z działalności brokerskiej Minister Finansów 744 10-09-2018 17-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 747 10-09-2018 10-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów Minister Finansów 746 07-09-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 763 07-09-2018 24-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 715 06-09-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Minister Finansów 743 06-09-2018 26-09-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej Minister Finansów 754 04-09-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełaniające Minister Finansów 745 04-09-2018 20-11-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym Minister Finansów UD427 03-09-2018 09-10-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 718 03-09-2018 15-10-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów Minister Finansów 735 31-08-2018 01-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów 709 31-08-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa Minister Finansów 742 31-08-2018 29-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów UD425 27-08-2018 29-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UC135 24-08-2018 12-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w ramach programu w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Minister Finansów 759 24-08-2018 22-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „Kreatywna Europa” (2014–2020) Minister Finansów 753 24-08-2018 19-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym Minister Finansów 734 24-08-2018 04-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Minister Finansów 737 22-08-2018 14-09-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej Minister Finansów 756 20-08-2018 08-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej Minister Finansów 757 20-08-2018 13-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego Minister Finansów 761 20-08-2018 09-10-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów Minister Finansów 736 17-08-2018 28-09-2018
Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika Minister Finansów UD421 16-08-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych Minister Finansów 738 16-08-2018 02-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 760 14-08-2018 13-09-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazania danych podlegających tej analizie Minister Finansów 602 14-08-2018 03-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Finansów 755 09-08-2018 23-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” Minister Finansów 725 07-08-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Minister Finansów 733 03-08-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych Minister Finansów 740 03-08-2018 06-11-2018
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD419 02-08-2018 06-11-2018
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika Minister Finansów UD415 27-07-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 729 26-07-2018 03-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Minister Finansów 739 25-07-2018 06-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawieszania wypłaty deponentom środków gwarantowanych w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku Minister Finansów 726 23-07-2018 25-10-2018
Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD409 20-07-2018 16-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej Minister Finansów 728 19-07-2018 25-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 687 18-07-2018 18-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD406 17-07-2018 01-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD405 16-07-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 730 16-07-2018 03-09-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 678 13-07-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego Minister Finansów 731 13-07-2018 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Finansów 201 13-07-2018 29-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Minister Finansów 689 11-07-2018 27-07-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 652 09-07-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych Minister Finansów RD 383 04-07-2018 04-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Minister Finansów 727 25-06-2018 08-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną Minister Finansów 665 22-06-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Finansów 724 21-06-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 720 20-06-2018 21-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego Minister Finansów RD392 20-06-2018 27-07-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej Minister Finansów 708 19-06-2018 13-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Minister Finansów UC125 15-06-2018 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych. Minister Finansów 690 14-06-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania Minister Finansów 11-06-2018 13-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków i trybu współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych Minister Finansów 705 07-06-2018 03-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych Minister Finansów 706 07-06-2018 03-09-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów Minister Finansów 716 04-06-2018 29-08-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów Minister Finansów 714 04-06-2018 01-08-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów Minister Finansów 564 04-06-2018 07-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji Minister Finansów 612 04-06-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 722 01-06-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Minister Finansów 723 01-06-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 721 01-06-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 697 30-05-2018 28-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Minister Finansów 680 30-05-2018 28-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych Minister Finansów 640 30-05-2018 12-07-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów Minister Finansów 563 29-05-2018 24-08-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Minister Finansów UC127 25-05-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyższej wartości minimalnej średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania Minister Finansów 685 25-05-2018 11-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 719 24-05-2018 11-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 717 24-05-2018 10-07-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 696 23-05-2018 22-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych Minister Finansów 703 21-05-2018 05-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD387 19-05-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Minister Finansów RD374 18-05-2018 27-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta Minister Finansów 698 14-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Minister Finansów 700 14-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 692 11-05-2018 03-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Finansów 707 11-05-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 675 10-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów 677 10-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 673 10-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 674 09-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 630 09-05-2018 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Minister Finansów 676 09-05-2018 31-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 704 07-05-2018 17-07-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 Minister Finansów 701 02-05-2018 20-06-2018
Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości Minister Finansów UD370 27-04-2018 12-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UC123 27-04-2018 06-11-2018
Projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa Minister Finansów UA38 27-04-2018 09-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Minister Finansów 695 25-04-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Minister Finansów 691 24-04-2018 12-07-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Minister Finansów 590 24-04-2018 18-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Finansów 670 20-04-2018 25-06-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej Minister Finansów 562 17-04-2018 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 702 16-04-2018 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Finansów 671 13-04-2018 10-07-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 681 13-04-2018 09-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Finansów 672 13-04-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących i wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 699 12-04-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji Minister Finansów 695 11-04-2018 21-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych Minister Finansów 694 11-04-2018 21-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD372 10-04-2018 17-07-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Finansów 688 10-04-2018 29-05-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Finansów Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów nr 664 09-04-2018 21-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UC122 09-04-2018 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 653 04-04-2018 17-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 603 29-03-2018 17-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 615 29-03-2018 11-07-2018
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów 644 29-03-2018 28-06-2018
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” Minister Finansów 626 28-03-2018 23-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów oświadczeń i zawiadomień dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Minister Finansów 649 27-03-2018 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów oświadczeń i zawiadomień dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów 650 27-03-2018 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich Minister Finansów 683 26-03-2018 25-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw w bankach istotnych Minister Finansów 684 26-03-2018 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne Minister Finansów 600 22-03-2018 18-07-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy Minister Finansów 686 22-03-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Minister Finansów 682 21-03-2018 11-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 661 19-03-2018 02-05-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej Minister Finansów 663 15-03-2018 18-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze Minister Finansów 588 14-03-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Finansów 660 14-03-2018 29-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 624 13-03-2018 12-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 679 06-03-2018 11-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 597 06-03-2018 28-06-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych Minister Finansów 642 06-03-2018 08-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 659 06-03-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 658 06-03-2018 28-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów 634 05-03-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych Minister Finansów 641 01-03-2018 12-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA37 27-02-2018 25-09-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 639 23-02-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej Minister Finansów 662 22-02-2018 16-03-2018
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD353 21-02-2018 22-05-2018
Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Minister Finansów UD321 15-02-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku Minister Finansów 635 15-02-2018 18-07-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Minister Finansów 648 14-02-2018 03-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej Minister Finansów 655 13-02-2018 09-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC110 12-02-2018 25-10-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej Minister Finansów RD336 12-02-2018 19-05-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową Minister Finansów 584 09-02-2018 19-03-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne Minister Finansów RD331 09-02-2018 17-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego2018 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 654 08-02-2018 01-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Finansów 623 08-02-2018 11-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 620 06-02-2018 06-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Minister Finansów 637 06-02-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Minister Finansów 636 06-02-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające Minister Finansów 638 06-02-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji Minister Finansów 646 06-02-2018 14-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych Minister Finansów 561 02-02-2018 01-03-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele Minister Finansów RD330 02-02-2018 19-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości Minister Finansów 586 02-02-2018 21-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego Minister Finansów 647 02-02-2018 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 557 01-02-2018 21-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 632 01-02-2018 13-09-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 579 30-01-2018 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery Minister Finansów 613 30-01-2018 17-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym Minister Finansów 625 26-01-2018 05-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 553 24-01-2018 13-03-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 629 22-01-2018 18-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Minister Finansów UC108 22-01-2018 10-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Finansów 643 19-01-2018 01-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka Minister Finansów 627 17-01-2018 17-07-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 271 15-09-2017 26-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej Minister Finansów 468 24-08-2017 27-06-2018
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów Minister Finansów 545 11-08-2017 28-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD263 21-06-2017 19-01-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD 204 01-06-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Minister Finansów 510 13-05-2017 27-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy Minister Finansów 501 24-04-2017 10-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Finansów 488 27-03-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł Minister Finansów 427 13-02-2017 03-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 330 13-02-2017 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 376 13-02-2017 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dla kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Finansów 435 10-02-2017 19-03-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Minister Finansów 431 06-02-2017 05-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Minister Finansów 432 06-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego Minister Finansów 314 03-02-2017 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Minister Finansów 02-02-2017 04-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo Minister Finansów 320 02-02-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 237 30-01-2017 20-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających Minister Finansów 328 30-01-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów 327 30-01-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej Minister Finansów 414 27-01-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów 398 26-01-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Minister Finansów 301 24-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych Minister Finansów 362 19-01-2017 19-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe Minister Finansów 347 18-01-2017 19-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego Minister Finansów 425 18-01-2017 16-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku Minister Finansów 422 18-01-2017 08-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funkcjonowania systemu płatności Minister Finansów 423 18-01-2017 16-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku Minister Finansów 369 11-01-2017 14-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 368 09-01-2017 08-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną Minister Finansów 367 09-01-2017 08-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Minister Finansów 399 05-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 356 04-01-2017 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 247 29-12-2016 16-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami Minister Finansów 251 29-12-2016 13-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 250 29-12-2016 14-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 250 29-12-2016 29-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 249 29-12-2016 14-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Minister Finansów 220 23-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej Minister Finansów 300 13-12-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej Minister Finansów 299 13-12-2016 17-01-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 264 15-11-2016 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania Minister Finansów 230 24-10-2016 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 223 24-10-2016 11-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej oraz tras wyprowadzania towarów poza ten obszar Minister Finansów 178 21-10-2016 17-11-2016
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów 227 21-10-2016 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 218 18-10-2016 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 146 18-10-2016 08-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Minister Finansów 211 18-10-2016 18-10-2016
ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Finansów 17-10-2016 30-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 14-10-2016 22-12-2016
Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Minister Finansów UD102 14-10-2016 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych Minister Finansów 224 12-10-2016 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Minister Finansów 225 10-10-2016 08-11-2016
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD55 07-10-2016 12-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 216 30-09-2016 25-10-2016
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 226 30-09-2016 20-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych w oparciu o ryzyko Minister Finansów 215 30-09-2016 22-11-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych Minister Finansów 209 30-09-2016 21-02-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 208 29-09-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Finansów 204 29-09-2016 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Minister Finansów 164 27-09-2016 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych Minister Finansów 219 27-09-2016 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego Minister Finansów 210 27-09-2016 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 214 26-09-2016 16-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA 21 23-09-2016 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych Minister Finansów 191 19-09-2016 21-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 212 14-09-2016 17-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 213 13-09-2016 18-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Minister Finansów 190 13-09-2016 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 205 12-09-2016 22-11-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów UD 121 07-09-2016 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 200 05-09-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 207 02-09-2016 11-10-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji Minister Finansów 202 02-09-2016 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Minister Finansów 182 01-09-2016 11-01-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców oraz wynagrodzeń członków Komisji Minister Finansów 79 01-09-2016 01-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Minister Finansów 206 01-09-2016 20-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 203 29-08-2016 15-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas Minister Finansów 195 29-08-2016 28-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków Minister Finansów 193 29-08-2016 28-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko Minister Finansów 196 25-08-2016 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Finansów 198 24-08-2016 12-01-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności Minister Finansów 192 23-08-2016 25-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dokonywania podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej Minister Finansów 194 23-08-2016 14-10-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy - Prawo bankowe Minister Finansów 16.138 19-08-2016 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, dokumentów, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe oraz wykazu dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe Minister Finansów 16.133 19-08-2016 06-03-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego Minister Finansów 16.132 19-08-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej Minister Finansów 199 19-08-2016 15-01-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Minister Finansów 183 16-08-2016 23-02-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Minister Finansów 185 16-08-2016 20-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji Minister Finansów 184 12-08-2016 29-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 176 12-08-2016 08-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 177 12-08-2016 12-10-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Minister Finansów 181 08-08-2016 13-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania Minister Finansów 175 08-08-2016 16-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie egzaminu aktuarialnego Minister Finansów 168 08-08-2016 29-12-2016
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych Minister Finansów 169 08-08-2016 29-12-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych Minister Finansów 142 05-08-2016 06-07-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Minister Finansów 16.125 05-08-2016 07-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 163 05-08-2016 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 162 05-08-2016 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 161 05-08-2016 05-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 171 04-08-2016 26-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zatwierdzania metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz jej udostępniania Minister Finansów 173 03-08-2016 29-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania Minister Finansów 172 03-08-2016 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu Minister Finansów 170 03-08-2016 14-10-2016
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 154 27-07-2016 14-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokości tej opłaty Minister Finansów 174 25-07-2016 26-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania Minister Finansów 165 25-07-2016 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Minister Finansów 167 22-07-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 85 20-07-2016 23-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Finansów 20-07-2016 11-07-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Minister Finansów 139 15-07-2016 19-12-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Minister Finansów 92 15-07-2016 31-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Finansów 166 14-07-2016 29-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania Minister Finansów 140 12-07-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 158 08-07-2016 01-09-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 141 07-07-2016 25-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI Minister Finansów 152 07-07-2016 16-11-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego Minister Finansów 160 07-07-2016 05-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Minister Finansów 159 07-07-2016 02-09-2016
projekt rozporządzenia w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego Minister Finansów 153 07-07-2016 21-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Finansów 99 07-07-2016 24-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 150 07-07-2016 14-07-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 91 07-07-2016 30-08-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samooceny przedsiebiorcy Minister Finansów 86 06-07-2016 26-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu wojskowego. Minister Finansów 101 05-07-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia Minister Finansów 106 05-07-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych Minister Finansów 110 01-07-2016 22-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru Minister Finansów 109 30-06-2016 24-08-2016
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Finansów 157 30-06-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów Minister Finansów 111 28-06-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych Minister Finansów 148 24-06-2016 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania dla procedury końcowego przeznaczenia Minister Finansów 112 24-06-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego, dokumentów, które należy do niego dołączyć Minister Finansów 144 24-06-2016 23-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 151 23-06-2016 29-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Finansów 145 23-06-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej Minister Finansów 156 22-06-2016 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej Minister Finansów 155 22-06-2016 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych Minister Finansów 103 22-06-2016 22-09-2016
Projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów Minister Finansów 113 21-06-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 149 16-06-2016 05-07-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania Minister Finansów 147 15-06-2016 14-07-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów 125 15-06-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym Minister Finansów 104 10-06-2016 23-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 143 09-06-2016 26-06-2017
Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Minister Finansów UC53 04-06-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Minister Finansów 9 03-06-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 10 25-05-2016 26-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB1 24-05-2016 12-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw Minister Finansów 24-05-2016 19-04-2018
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UC67 23-05-2016 15-01-2018
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Minister Finansów UC17 23-05-2016 24-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. Minister Finansów 137 18-05-2016 10-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Minister Finansów 122 18-05-2016 08-12-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 95 17-05-2016 22-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji Minister Finansów 1.41 16-05-2016 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Minister Finansów 11 16-05-2016 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej Minister Finansów 128 16-05-2016 28-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne Minister Finansów 1.39 13-05-2016 26-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków Minister Finansów 17.46 12-05-2016 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Finansów 136 12-05-2016 06-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.40 11-05-2016 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Finansów 105 10-05-2016 02-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 135 09-05-2016 05-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI Minister Finansów 129 06-05-2016 10-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI Minister Finansów 131 06-05-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych Minister Finansów 132 06-05-2016 30-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne Minister Finansów UD71 06-05-2016 15-01-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Minister Finansów 138 06-05-2016 23-06-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego Minister Finansów 74 06-05-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego Minister Finansów 73 06-05-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Finansów 94 05-05-2016 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planu naprawy banku Minister Finansów 127 29-04-2016 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów Minister Finansów 126 29-04-2016 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim Minister Finansów 16.142 29-04-2016 25-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych Minister Finansów 16.141 29-04-2016 24-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banki powiernicze Minister Finansów 16.140 29-04-2016 08-05-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczania naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego Minister Finansów 124 27-04-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Minister Finansów 16.146 22-04-2016 14-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe Minister Finansów 16.148 22-04-2016 19-05-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wykazu instrumentów finansowych Minister Finansów 116 22-04-2016 07-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC19 22-04-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz informatycznej bazy danych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Minister Finansów 118 20-04-2016 23-11-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 120 19-04-2016 16-01-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Finansów 123 19-04-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Finansów 117 15-04-2016 18-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Finansów 119 15-04-2016 10-11-2016
Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów UC54 14-04-2016 05-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 115 13-04-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Minister Finansów 107 13-04-2016 30-05-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 114 13-04-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Minister Finansów 96 13-04-2016 06-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego Minister Finansów 102 12-04-2016 17-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Finansów 121 12-04-2016 28-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UC46 11-04-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania Minister Finansów 100 11-04-2016 10-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu Minister Finansów 84 06-04-2016 14-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji Minister Finansów 75 31-03-2016 25-09-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 Minister Finansów 93 30-03-2016 20-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przesyłek pocztowych Minister Finansów 89 25-03-2016 06-07-2016
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Finansów 88 25-03-2016 06-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 90 24-03-2016 23-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 87 24-03-2016 25-05-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 16.147 22-03-2016 09-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.78 18-03-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych Minister Finansów 9.68 17-03-2016 15-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Finansów 13.50 17-03-2016 08-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UC48 15-03-2016 19-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC45 08-03-2016 25-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.67 26-02-2016 04-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA15 25-02-2016 13-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD10 25-02-2016 03-07-2017
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.32 24-02-2016 27-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia oraz wzoru rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację Minister Finansów 16.135 18-02-2016 05-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów 9.66 15-02-2016 11-04-2016
Projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej Minister Finansów UD35 11-02-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach Minister Finansów 12.38 10-02-2016 19-04-2016
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.31 10-02-2016 04-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.65 09-02-2016 11-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu składania i aktualizacji zgłoszeń holdingów oraz wzoru zgłoszenia holdingu Minister Finansów 16.139 08-02-2016 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów dołączonych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności Minister Finansów 16.131 08-02-2016 08-05-2017
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Finansów 02-02-2016 25-08-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 13.48 01-02-2016 29-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Finansów UD32 26-01-2016 30-04-2018
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego Minister Finansów 17.47 26-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.20 25-01-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych Minister Finansów 13.49 21-01-2016 16-02-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów 21-01-2016 19-02-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów 21-01-2016 19-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu rolniczego Gwarancji w ramach rynku owoców i warzyw Minister Finansów 19.14 19-01-2016 29-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazania Agencji Rynku rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu rolniczego Gwarancji w ramach rynku owoców i warzyw Minister Finansów 19.13 19-01-2016 29-06-2016
Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów UD17 18-01-2016 09-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.64 15-01-2016 04-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 16.145 14-01-2016 06-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD27 13-01-2016 25-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w bazach danych w zakresie statystyki ubezpieczeniowej Minister Finansów 16.111 13-01-2016 17-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów ekspozycji wyłączonych z limitów dużych ekspozycji Minister Finansów 16.144 12-01-2016 24-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013 Minister Finansów 16.143 12-01-2016 24-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, o której mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013 Minister Finansów 16.137 12-01-2016 17-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów ekspozycji wyłączonych z limitów dużych ekspozycji Minister Finansów 16.134 12-01-2016 28-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013 Minister Finansów 16.136 12-01-2016 24-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.48 07-01-2016 02-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.56 04-01-2016 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Minister Finansów 15.18 29-12-2015 06-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA9 29-12-2015 02-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich Minister Finansów 15.19 29-12-2015 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Minister Finansów 12.37 28-12-2015 15-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Minister Finansów 7.40 23-12-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Finansów 9.63 21-12-2015 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej Minister Finansów 1.43 21-12-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej Minister Finansów 1.44 21-12-2015 04-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.29 21-12-2015 09-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń Minister Finansów 16.110 15-12-2015 13-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych Minister Finansów 13.47 08-12-2015 22-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 7.39 03-12-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7.35 03-12-2015 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym Minister Finansów 16.130 01-12-2015 17-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających Minister Finansów 1.38 30-11-2015 15-12-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego Minister Finansów 16.129 27-11-2015 15-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej, w zakresie w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17.44 26-11-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności Minister Finansów 16.127 26-11-2015 12-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych Minister Finansów 16.128 26-11-2015 28-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych Minister Finansów 16.126 26-11-2015 04-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Finansów 11.54. 25-11-2015 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Finansów 13.38 24-11-2015 19-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. Minister Finansów 10.54 24-11-2015 24-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 2.28 20-11-2015 08-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie umowy FATCA Minister Finansów 13.45 18-11-2015 25-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń Minister Finansów 13.35 18-11-2015 10-11-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 11.52 17-11-2015 21-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.45 16-11-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych Minister Finansów 13.42 16-11-2015 29-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Finansów 10.66 12-11-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Minister Finansów 13.41 12-11-2015 15-11-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników izby skarbowej Minister Finansów 1.36 12-11-2015 15-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.76 10-11-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu obliczania wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy Minister Finansów 16.121 10-11-2015 02-02-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Minister Finansów 10.77 10-11-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Minister Finansów 13.37 10-11-2015 19-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 13.31 10-11-2015 29-01-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny Minister Finansów 13.29 10-11-2015 29-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Minister Finansów 13.30 09-11-2015 29-01-2016
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami Minister Finansów 13.27 09-11-2015 04-12-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych Minister Finansów 13.28 09-11-2015 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.50 09-11-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Minister Finansów 10.57 09-11-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych Minister Finansów 13.36 06-11-2015 19-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 13.34 06-11-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy Minister Finansów 16.122 05-11-2015 19-05-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej Minister Finansów 16.115 05-11-2015 13-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli amerykańskich rachunków raportowanych Minister Finansów 13.46 05-11-2015 07-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów Minister Finansów 13.33 05-11-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 13.32 05-11-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Minister Finansów 16.119 05-11-2015 06-07-2016
projekt rozporządzenia MF w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego Minister Finansów 16.114 05-11-2015 13-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Minister Finansów 16.116 05-11-2015 26-04-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego Minister Finansów 16.118 05-11-2015 16-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów Minister Finansów 16.117 05-11-2015 13-01-2016
w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w umowie FATCA Minister Finansów 13.44 05-11-2015 07-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego Minister Finansów 13.39 05-11-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach Minister Finansów 13.40 05-11-2015 18-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia Minister Finansów 1.42 05-11-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa Minister Finansów 13.43 05-11-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru Minister Finansów 16.113 04-11-2015 19-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Minister Finansów 16.124 03-11-2015 18-12-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów 11.53 02-11-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.51 02-11-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.60 02-11-2015 15-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.75 30-10-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości Minister Finansów 16.123 30-10-2015 10-05-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.63 30-10-2015 29-12-2015
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD229 29-10-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Finansów 10.70 29-10-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Finansów 10.59 29-10-2015 24-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej Minister Finansów 10.72 28-10-2015 19-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.38 28-10-2015 04-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.61 28-10-2015 15-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Minister Finansów 10.67 27-10-2015 19-01-2016
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Minister Finansów 10.65 27-10-2015 15-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Minister Finansów 16.112 27-10-2015 02-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.74 27-10-2015 18-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego Minister Finansów 10.58 27-10-2015 24-06-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.64 27-10-2015 29-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym Minister Finansów 10.62 27-10-2015 30-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju Minister Finansów 10.73 27-10-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 7.36 27-10-2015 27-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Finansów 10,71 26-10-2015 18-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.68 26-10-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Minister Finansów RD30 23-10-2015 15-02-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.69 23-10-2015 23-12-2015
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.27 22-10-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.60 20-10-2015 09-12-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Finansów 176 19-10-2015 15-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Finansów 16.107 19-10-2015 17-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej Minister Finansów 9.62 19-10-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 7.37 16-10-2015 30-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu Minister Finansów 9.59 16-10-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.56 16-10-2015 02-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Minister Finansów 1.27 16-10-2015 18-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 16.120 15-10-2015 05-11-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Minister Finansów 16.109 15-10-2015 28-02-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w 2015 r. Minister Finansów 22.7 14-10-2015 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 20.10 13-10-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów 20.07 13-10-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.58 12-10-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.55 12-10-2015 01-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 20.9 09-10-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 20.8 09-10-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.54 09-10-2015 02-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym Minister Finansów 16.105 08-10-2015 30-12-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej Minister Finansów 19.11 05-10-2015 11-01-2016
Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r. Minister Finansów UD212 05-10-2015 23-12-2015
Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 Minister Finansów ID228 02-10-2015 27-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów 9.49 01-10-2015 31-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej Minister Finansów 9.57 01-10-2015 26-01-2016
Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania Minister Finansów UC166 30-09-2015 01-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 20.6 29-09-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Minister Finansów 20.5 29-09-2015 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników Minister Finansów 11.48 25-09-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Minister Finansów 1.34 24-09-2015 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 9.53 24-09-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku Minister Finansów 1.37 23-09-2015 20-11-2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 10.55 21-09-2015 18-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 1.35 21-09-2015 18-02-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 1.32 17-09-2015 10-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Minister Finansów 1.29 17-09-2015 03-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.52 17-09-2015 01-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna Minister Finansów 15-09-2015 05-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej” Minister Finansów 9.51 15-09-2015 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.26 09-09-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej Minister Finansów 1.31 09-09-2015 31-12-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC176 07-09-2015 25-07-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier Minister Finansów 24.6 04-09-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.56 03-09-2015 30-09-2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.49 02-09-2015 16-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.47. 01-09-2015 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego Minister Finansów 1.28 28-08-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej Minister Finansów 1.30 27-08-2015 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej Minister Finansów 1.33 27-08-2015 22-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych Minister Finansów 16.102 25-08-2015 16-12-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7.33 24-08-2015 13-10-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów 19.12 21-08-2015 29-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobu przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności Minister Finansów 16.104 20-08-2015 01-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego Minister Finansów 12.36 20-08-2015 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa Minister Finansów 5.13 20-08-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami Minister Finansów 16.103 19-08-2015 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Minister Finansów 12.35 18-08-2015 14-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Finansów 10.50 14-08-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.51 14-08-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.53 14-08-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Minister Finansów 15.14 12-08-2015 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Minister Finansów 15.15 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Minister Finansów 15.13 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich Minister Finansów 15.16 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.12 12-08-2015 29-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 15.17 12-08-2015 14-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC18 12-08-2015 03-08-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZC43 11-08-2015 24-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.50 06-08-2015 29-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.24 06-08-2015 01-10-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Minister Finansów RD451 05-08-2015 06-07-2017
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD - 472 05-08-2015 31-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.26 05-08-2015 12-10-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 171 03-08-2015 12-11-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Minister Finansów 24.5 27-07-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Minister Finansów 11.46 27-07-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego Minister Finansów 5.12 24-07-2015 16-03-2016
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Finansów 2.25 24-07-2015 13-08-2015
Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej Minister Finansów ZA35 23-07-2015 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych/Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych Minister Finansów 9.33 21-07-2015 27-10-2015
Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego Minister Finansów 13.9 17-07-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie lokat aktywów funduszu emerytalnego w instrumenty pochodne Minister Finansów RD452 13-07-2015 22-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.38 08-07-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia Minister Finansów 12.34 03-07-2015 23-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.41 18-06-2015 12-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 Minister Finansów 22.6 18-06-2015 17-11-2015
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia Minister Finansów 19.10 18-06-2015 18-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Minister Finansów 23.1 16-06-2015 13-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.42 15-06-2015 12-08-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.43 15-06-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 13.25 12-06-2015 12-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom" Minister Finansów 12.33 10-06-2015 12-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.52 10-06-2015 29-06-2015
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Finansów 2.19 02-06-2015 16-07-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.40 01-06-2015 26-06-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Minister Finansów 160 29-05-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego Minister Finansów 13.24 27-05-2015 14-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych Minister Finansów 17.39 21-05-2015 07-10-2015
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.49 19-05-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.48 19-05-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 11.43 15-05-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Minister Finansów 21.8 13-05-2015 18-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Minister Finansów 21.7 13-05-2015 18-07-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin Minister Finansów 12.32 12-05-2015 03-08-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Minister Finansów 16.101 12-05-2015 22-12-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych Minister Finansów 12.31 12-05-2015 03-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej Minister Finansów 11.44 11-05-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Minister Finansów 12.30 11-05-2015 03-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.32 06-05-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.41 06-05-2015 25-01-2016
Projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.40 06-05-2015 26-01-2016
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Minister Finansów RD427 05-05-2015 15-01-2016
Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.33 05-05-2015 30-06-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym Minister Finansów 11.42 04-05-2015 30-06-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Minister Finansów 11.45 04-05-2015 21-01-2016
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Finansów 19.9 04-05-2015 18-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postepowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa Minister Finansów 12.18 30-04-2015 03-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC167 28-04-2015 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych oraz izb celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 7.34 27-04-2015 18-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państw Minister Finansów 17.30 24-04-2015 29-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.36 23-04-2015 14-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.36 23-04-2015 10-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie Minister Finansów 12.29 20-04-2015 12-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.26 20-04-2015 24-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.46 17-04-2015 02-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Minister Finansów 12.28 16-04-2015 03-08-2015
Projekt z 10 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Minister Finansów 24.4 15-04-2015 19-06-2015
Projekt z 10 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier Minister Finansów 24.3 15-04-2015 19-06-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.20 15-04-2015 02-07-2015
Projekt z 7 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.47 14-04-2015 15-05-2015
Projekt z 10 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe Minister Finansów 24.2 14-04-2015 19-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego Minister Finansów 1.19 10-04-2015 02-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych Minister Finansów 1.26 10-04-2015 24-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Minister Finansów 1.25 10-04-2015 25-08-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD 188 10-04-2015 08-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego Minister Finansów 12.25 09-04-2015 10-08-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku Minister Finansów 21.6 08-04-2015 11-01-2016
• projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17.37 08-04-2015 30-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.35 08-04-2015 23-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.33 07-04-2015 19-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Minister Finansów 17.31 07-04-2015 19-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 17.32 07-04-2015 19-05-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.34 07-04-2015 19-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.45 i 9.47 03-04-2015 19-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Finansów 12.27 01-04-2015 17-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Finansów 5.11 31-03-2015 17-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach Minister Finansów 12.26 30-03-2015 29-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów UA56 26-03-2015 04-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD207 25-03-2015 24-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 2.21 23-03-2015 01-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Finansów 5.10 20-03-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Minister Finansów 7.31 19-03-2015 09-07-2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wspierania reform na Ukrainie Minister Finansów 12-03-2015 02-06-2015
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej Minister Finansów UC153 11-03-2015 13-11-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP Minister Finansów 16.100 06-03-2015 28-08-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Finansów 17.29 06-03-2015 15-04-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier Minister Finansów 24.1 04-03-2015 22-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Minister Finansów 2.23 04-03-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 2.22 04-03-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku Minister Finansów 12.21 02-03-2015 25-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.48 25-02-2015 01-07-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.46 20-02-2015 25-01-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Finansów 10.45 20-02-2015 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy Minister Finansów 10.44 20-02-2015 22-04-2015
Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Finansów UC163 18-02-2015 25-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.18 18-02-2015 09-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.28 16-02-2015 03-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.44 13-02-2015 05-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.43 13-02-2015 05-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Minister Finansów 12.24 12-02-2015 10-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych Minister Finansów 7.27 12-02-2015 02-10-2015
Projekt założeń projektu ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych, która będzie zakładała również nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim Minister Finansów ZC40 12-02-2015 18-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego Minister Finansów 12.22 12-02-2015 10-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tutułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych Minister Finansów 12.23 11-02-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków Minister Finansów 17.27 11-02-2015 27-04-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.41 11-02-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.40 10-02-2015 21-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Minister Finansów UD157 09-02-2015 08-05-2018
Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Minister Finansów UD192 06-02-2015 25-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych oraz izb celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Finansów 7.25 05-02-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez organy Służby Celnej kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Finansów 7.26 03-02-2015 05-07-2016
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura Minister Finansów 16.99 29-01-2015 09-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Finansów RB2 29-01-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania czynności monitorowania oraz rodzaju i wzorów dokumentów stosowanych w toku monitorowania Minister Finansów 7.19 28-01-2015 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej Minister Finansów 7.29 28-01-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej Minister Finansów 7.30 28-01-2015 30-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 7.28 28-01-2015 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe Minister Finansów RD411 22-01-2015 11-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC114 21-01-2015 21-12-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC151 16-01-2015 21-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.42 07-01-2015 12-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.41 07-01-2015 12-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 13.22 02-01-2015 12-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Minister Finansów 13.21 02-01-2015 25-06-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego Minister Finansów 1.24 19-12-2014 23-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich Minister Finansów 5.9 09-12-2014 22-12-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego Minister Finansów 09-12-2014 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe Minister Finansów 9.32 09-12-2014 03-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego Minister Finansów RD396 08-12-2014 12-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku Minister Finansów 16.98 05-12-2014 24-03-2015
Projekt z 1 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.35 05-12-2014 24-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.39 04-12-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.40 04-12-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa Minister Finansów 13.23 03-12-2014 02-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności Minister Finansów 9.38 01-12-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej Minister Finansów 10.43 01-12-2014 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Minister Finansów 10.42 01-12-2014 13-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD173 28-11-2014 01-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.36 28-11-2014 17-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.37 28-11-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe Minister Finansów 10.39 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego Minister Finansów 10.38 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Finansów 10.37 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Finansów 10.36 28-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.35 26-11-2014 17-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Finansów 5.8 – II Półrocze 2014 24-11-2014 25-01-2016
Projekt ustawy o administracji podatkowej Minister Finansów UD178 18-11-2014 02-09-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie Minister Finansów 3.5 18-11-2014 17-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Minister Finansów UD172 14-11-2014 25-05-2015
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.5 14-11-2014 08-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.17 10-11-2014 14-01-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.25 10-11-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Finansów 17.23 10-11-2014 07-04-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym Minister Finansów 18.3 07-11-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 Minister Finansów 22.5 07-11-2014 12-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.20 06-11-2014 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Finansów 9.34 06-11-2014 11-12-2014
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.20 04-11-2014 04-11-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym Minister Finansów 18.2 03-11-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej Minister Finansów 11.39 30-10-2014 26-01-2015
Projekt Ministra Finansów w sprawie zwrotu podaktu od towarów i usług niektórym podmiotom Minister Finansów 11.38 30-10-2014 26-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 Minister Finansów 9.30 30-10-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.29 30-10-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej Minister Finansów 17.24 29-10-2014 07-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji Minister Finansów 16.97 28-10-2014 16-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń Minister Finansów 16.96 28-10-2014 16-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej Minister Finansów 16.95 28-10-2014 17-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej Minister Finansów 16.94 28-10-2014 17-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej Minister Finansów 16.93 28-10-2014 16-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej Minister Finansów 16.92 28-10-2014 16-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.20 27-10-2014 26-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Finansów bez numeru 24-10-2014 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 9.31 23-10-2014 09-12-2014
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających Minister Finansów 1.18 22-10-2014 27-01-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD26 21-10-2014 01-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014 Minister Finansów brak numeru 16-10-2014 17-11-2015
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD380 15-10-2014 30-01-2015
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 15-10-2014 12-12-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 16.52 10-10-2014 24-11-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.16 08-10-2014 06-11-2014
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną Minister Finansów RC57 07-10-2014 10-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy Minister Finansów 10.33 07-10-2014 30-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC125 03-10-2014 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 9.27 02-10-2014 18-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.25 29-09-2014 09-12-2014
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów zmieniajacy rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.23 25-09-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajacy rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Finansów 7.24 25-09-2014 30-01-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 16.53 22-09-2014 21-10-2014
Projekt z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego Minister Finansów 11.37 18-09-2014 13-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.34. 18-09-2014 12-02-2015
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD179 16-09-2014 23-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy Minister Finansów UD186 15-09-2014 07-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego Minister Finansów RD335 15-09-2014 20-03-2015
Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Minister Finansów . 10-09-2014 09-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych Minister Finansów 12.13 10-09-2014 05-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UA48 08-09-2014 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Minister Finansów 15.10 08-09-2014 21-04-2015
Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 Minister Finansów UD149 04-09-2014 13-02-2015
Założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 Minister Finansów UD149 04-09-2014 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.26 02-09-2014 01-12-2014
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD90 25-08-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych Minister Finansów 15.11 14-08-2014 21-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Minister Finansów 15.9 14-08-2014 21-04-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD 101 11-08-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 2.15 04-08-2014 29-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Minister Finansów 2.14 04-08-2014 08-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Finansów 22.3 01-08-2014 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym Minister Finansów 7.20 01-08-2014 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.28 31-07-2014 13-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji Minister Finansów 16.54 31-07-2014 26-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych Minister Finansów 16.56 31-07-2014 26-09-2014
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Minister Finansów 19.7 31-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.36 31-07-2014 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7/18 31-07-2014 03-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.32 29-07-2014 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 10.31 29-07-2014 13-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD154 17-07-2014 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych Minister Finansów 13.8 16-07-2014 26-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Minister Finansów 16.81 11-07-2014 05-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego Minister Finansów 311-60 11-07-2014 11-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji Minister Finansów 16.88 09-07-2014 18-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Minister Finansów 16.86 09-07-2014 14-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych Minister Finansów 16.84 09-07-2014 29-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej Minister Finansów 16.85 09-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów aktuarialnych Minister Finansów 16.87 09-07-2014 18-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Minister Finansów 16.89 09-07-2014 10-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych Minister Finansów 16.83 09-07-2014 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Minister Finansów 16.90 09-07-2014 04-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Minister Finansów UD144 08-07-2014 06-11-2015
Założenia do projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Minister Finansów ZD2 08-07-2014 08-07-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Minister Finansów 19.6 07-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 20.4 07-07-2014 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych Minister Finansów 16.82 04-07-2014 14-10-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z dzialalnością banków Minister Finansów 16.80 01-07-2014 11-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB29 27-06-2014 18-09-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów ZD99 27-06-2014 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 Minister Finansów realizowany poza Wykazem Prac 23-06-2014 14-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.19 16-06-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.18 16-06-2014 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Finansów 13.17 16-06-2014 20-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Minister Finansów 13.16 16-06-2014 20-05-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UB25 10-06-2014 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.24 10-06-2014 29-09-2014
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych Minister Finansów UD139 09-06-2014 04-02-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.34 02-06-2014 26-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 Minister Finansów 2.13 23-05-2014 15-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku Minister Finansów 9.22 21-05-2014 25-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości Minister Finansów 1.15 16-05-2014 02-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD138 16-05-2014 26-02-2015
Projekt ustawy o obligacjach Minister Finansów UD140 16-05-2014 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 20.3 16-05-2014 11-09-2014
Projekt rozporządzenia Minista Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów 20.2 16-05-2014 11-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.21 15-05-2014 29-07-2014
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów 7,22 15-05-2014 30-01-2015
Projekt rozporzadzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Minister Finansów 11.35 15-05-2014 30-06-2014
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.4 13-05-2014 08-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.32 12-05-2014 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego Minister Finansów 1.13 24-04-2014 13-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC102 23-04-2014 08-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych Minister Finansów 1.11 17-04-2014 13-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych Minister Finansów 1.12 16-04-2014 13-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UC119 16-04-2014 02-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.23 15-04-2014 22-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Minister Finansów 15.8 14-04-2014 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 16.78 11-04-2014 24-11-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Minister Finansów 1.14 11-04-2014 16-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia Minister Finansów 1.9 11-04-2014 26-01-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych Minister Finansów RD 11-04-2014 24-11-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów RD304 10-04-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych Minister Finansów 1.8 09-04-2014 06-02-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 14a-14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania Minister Finansów 16.51 31-03-2014 01-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego Minister Finansów 16.79 28-03-2014 08-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia Minister Finansów 1.16 25-03-2014 21-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Minister Finansów 1.10 25-03-2014 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych Minister Finansów RD308 21-03-2014 12-11-2015
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD246 17-03-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika Minister Finansów 11.32 13-03-2014 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów Minister Finansów 16.77 11-03-2014 29-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.15 06-03-2014 01-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.1 27-02-2014 06-07-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC109 27-02-2014 11-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy – Prawo bankowe Minister Finansów UC113 24-02-2014 04-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD101 20-02-2014 13-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów 1.17 19-02-2014 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Minister Finansów 11.31 19-02-2014 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 17.22 18-02-2014 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.30 17-02-2014 30-06-2014
Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Minister Finansów UD137 14-02-2014 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.20 14-02-2014 14-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów 1.17 13-02-2014 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego Minister Finansów 16.74 03-02-2014 22-05-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającącego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Minister Finansów 12.12 31-01-2014 30-05-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.20 31-01-2014 02-02-2015
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.21 31-01-2014 02-02-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Minister Finansów ZD89 29-01-2014 20-04-2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej Minister Finansów brak numeru 28-01-2014 18-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniających rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. Minister Finansów 12.13 21-01-2014 11-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD143 20-01-2014 30-06-2014
projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD91 17-01-2014 10-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych Minister Finansów 12.19. 15-01-2014 15-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura Minister Finansów 16.73 15-01-2014 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów 11.28 10-01-2014 12-02-2014
Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 16.70 03-01-2014 03-02-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów 11.29 31-12-2013 21-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC111 23-12-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta Minister Finansów 4.1. 19-12-2013 26-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 2.12 17-12-2013 17-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa Minister Finansów 16.60 12-12-2013 28-02-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Minister Finansów 12-12-2013 21-02-2014
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Minister Finansów opracowany poza programem 10-12-2013 20-01-2014
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Minister Finansów RD279 10-12-2013 03-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich Minister Finansów 5.7 06-12-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura Minister Finansów 16.71 02-12-2013 16-03-2015
Projekt z 25 listopada 2013 ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UD118 29-11-2013 04-07-2014
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Minister Finansów 28-11-2013 18-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych Minister Finansów . 27-11-2013 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Minister Finansów 2.11 27-11-2013 30-01-2014
rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia Minister Finansów 19.4 25-11-2013 03-03-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podaktu od towarów i usług w imporcie Minister Finansów brak 25-11-2013 29-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności Minister Finansów 22-11-2013 07-02-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Minister Finansów 19.5 22-11-2013 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.11 21-11-2013 20-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.29 19-11-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.14 18-11-2013 30-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju Minister Finansów 11.27 15-11-2013 27-01-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Minister Finansów 1656 15-11-2013 11-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.10 13-11-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.9 13-11-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 16.69 07-11-2013 28-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Minister Finansów 16.68 06-11-2013 04-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.3 31-10-2013 30-01-2015
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 28-10-2013 24-10-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumetów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniadza elektronicznego Minister Finansów 16.57 28-10-2013 12-03-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 16.65 25-10-2013 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 9.19 24-10-2013 12-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym Minister Finansów 16.66 24-10-2013 02-06-2014
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013. Minister Finansów 22-10-2013 22-10-2013 27-12-2013
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.3 22-10-2013 08-04-2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 11.24 21-10-2013 29-01-2014
projekt rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia Minister Finansów . 15-10-2013 21-11-2013
projekt rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych Minister Finansów - 15-10-2013 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych Minister Finansów 16.67 15-10-2013 03-02-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla ktorych obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Finansów 11.26 11-10-2013 04-02-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień Minister Finansów 11.25 11-10-2013 31-01-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.22 11-10-2013 29-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia Minister Finansów 16.50 09-10-2013 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 9.16 08-10-2013 09-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia Minister Finansów 11.23 07-10-2013 28-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego Minister Finansów . 03-10-2013 06-11-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur Minister Finansów 11.21 27-09-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Minister Finansów 16.64 23-09-2013 23-02-2015
Projekt z dnia 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD129 18-09-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6.09.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Minister Finansów 10.28 18-09-2013 25-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy Minister Finansów 10.27 17-09-2013 05-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Minister Finansów 16.49 16-09-2013 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami Minister Finansów 16.63 16-09-2013 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego Minister Finansów 16.48 13-09-2013 23-02-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Minister Finansów ZC34 12-09-2013 16-01-2015
Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Minister Finansów UD98 09-09-2013 05-02-2014
Założenia do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. Minister Finansów UD98 09-09-2013 09-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji Minister Finansów 13.13 06-09-2013 18-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 16.43 06-09-2013 20-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Minister Finansów 12.11 04-09-2013 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań - Ławica Minister Finansów 12.17 04-09-2013 03-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.13 30-08-2013 13-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Minister Finansów UD124 29-08-2013 06-03-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej oraz umowy gwarancji ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych Minister Finansów 16.55 29-08-2013 24-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD126 28-08-2013 08-01-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD74 28-08-2013 01-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami Minister Finansów 10.26 26-08-2013 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe Minister Finansów 9.18 23-08-2013 13-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 9.17 23-08-2013 13-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów UB19 21-08-2013 27-12-2013
projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Minister Finansów ZD72 19-08-2013 14-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC98 19-08-2013 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie Minister Finansów 13.12 16-08-2013 18-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD127 13-08-2013 27-12-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego Minister Finansów 16.59 09-08-2013 11-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 1025 09-08-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 1024 09-08-2013 07-01-2014
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych Minister Finansów 10.23 07-08-2013 22-11-2013
Rozporządzenie Ministra Finsnsów zmieniające rozporządzenie w sprawie maskymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Minister Finansów 10.22 07-08-2013 22-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Minister Finansów 16.62 06-08-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Minister Finansów 16.61 06-08-2013 07-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD104 02-08-2013 17-06-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów UD94 26-07-2013 08-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.7 25-07-2013 23-09-2013
Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym Minister Finansów UC128 19-07-2013 08-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych Minister Finansów 16.58 19-07-2013 24-09-2013
projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług Minister Finansów UD79 17-07-2013 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.15 11-07-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.14 10-07-2013 08-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 17.1 09-07-2013 08-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Finansów 09-07-2013 25-09-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 09-07-2013 22-11-2013
Projekt ustawy o zmienie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD103 04-07-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów - 20-06-2013 08-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Minister Finansów brak 19-06-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym Minister Finansów brak 19-06-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.12 17-06-2013 13-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.7 14-06-2013 23-06-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 13-06-2013 11-07-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Minister Finansów 07-06-2013 28-10-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów ZC7 07-06-2013 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego Minister Finansów 7.17 06-06-2013 10-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego Minister Finansów 7.16 06-06-2013 10-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granice tych wartości lub środków Minister Finansów 7.11 04-06-2013 09-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Minister Finansów 14.3 - II Półrocze 2013 28-05-2013 18-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.18 24-05-2013 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.17 24-05-2013 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.17 24-05-2013 29-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.19 24-05-2013 29-04-2014
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego Minister Finansów 24-05-2013 22-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów brak 23-05-2013 04-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów Minister Finansów 12.4 23-05-2013 08-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Finansów 11.14 21-05-2013 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego Minister Finansów 21.2 20-05-2013 30-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Minister Finansów 10.21 14-05-2013 22-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy Minister Finansów 10.20 14-05-2013 22-11-2013
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej Minister Finansów 3.3 10-05-2013 17-06-2015
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych Minister Finansów 3.4 10-05-2013 17-06-2015
Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 Minister Finansów 2.8 07-05-2013 06-08-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD65 06-05-2013 26-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CFC) Minister Finansów UD97 02-05-2013 16-10-2014
Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów UC132 30-04-2013 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.10 30-04-2013 17-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym Minister Finansów 16.41 19-04-2013 14-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych Minister Finansów 16.40 19-04-2013 26-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Minister Finansów 9.11 19-04-2013 06-08-2013
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Minister Finansów brak 17-04-2013 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.10 15-04-2013 27-06-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol Minister Finansów brak 12-04-2013 25-11-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz Minister Finansów brak 12-04-2013 03-04-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań - Ławica Minister Finansów brak 12-04-2013 03-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów 7.15 12-04-2013 04-12-2013
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach Minister Finansów 0 05-04-2013 03-04-2014
projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC78 19-03-2013 20-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków Minister Finansów 17.16 19-03-2013 29-04-2014
Projekt z dnia 4.03.2013r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących Minister Finansów 11.7, 11.8, 11.9, 11.9a 05-03-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu Minister Finansów 11.16 01-03-2013 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Minister Finansów brak 01-03-2013 31-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego Minister Finansów brak 01-03-2013 31-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD80 01-03-2013 30-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Finansów brak 01-03-2013 28-01-2014
ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UA30 28-02-2013 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku Minister Finansów brak 28-02-2013 28-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Minister Finansów 9.10 28-02-2013 07-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów 9.9 28-02-2013 07-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy Minister Finansów 5.5 27-02-2013 18-07-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku do towarów i usług Minister Finansów brak 26-02-2013 30-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym Minister Finansów 16.42 26-02-2013 02-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Finansów 5.6 26-02-2013 25-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów . 25-02-2013 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Minister Finansów brak 22-02-2013 03-04-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów brak 14-02-2013 28-06-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących oraz warunków, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas Minister Finansów 11.9 12-02-2013 30-01-2014
Projekt rozporządzenia w sprawie terminu zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy rejesetrującej oraz wzorów tych dokumentów Minister Finansów 11.8 12-02-2013 19-03-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków użytkowania kas przez podatników Minister Finansów 11.7 12-02-2013 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Finansów 21.1 07-02-2013 07-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Minister Finansów 9.7 06-02-2013 02-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Minister Finansów 9.6 06-02-2013 02-08-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej Minister Finansów UC73 05-02-2013 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 05-02-2013 05-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów UC57 01-02-2013 31-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących Minister Finansów 11.9 01-02-2013 30-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki Minister Finansów 1633 30-01-2013 07-01-2014
Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych Minister Finansów UC69 30-01-2013 16-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.19 28-01-2013 07-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu treści umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego Minister Finansów 24-01-2013 28-03-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu treści umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które mogą mieć negatywny wpływ na fundusz powiązany Minister Finansów 24-01-2013 28-03-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu treści umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz niezbędnych elementów wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym Minister Finansów 24-01-2013 03-04-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji i Edukacji Ekonomiczno-Społecznej oraz Ochrony Finansów Publicznych Minister Finansów RD200 23-01-2013 10-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych Minister Finansów 16.34 22-01-2013 05-04-2013
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 20.1 22-01-2013 14-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Minister Finansów 21-01-2013 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego Minister Finansów 21-01-2013 02-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy Minister Finansów 21-01-2013 17-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe Minister Finansów 21-01-2013 02-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Minister Finansów 21-01-2013 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier Minister Finansów 10.14 09-01-2013 17-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Minister Finansów 3.1 04-01-2013 24-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 9.3 04-01-2013 25-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.2 04-01-2013 25-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 2.7 28-12-2012 02-01-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych Minister Finansów brak 21-12-2012 14-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającgo rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.7 21-12-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewdidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe Minister Finansów 10.18 20-12-2012 27-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.2 19-12-2012 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe Minister Finansów 10.18 13-12-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 10.16 13-12-2012 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym Minister Finansów 10.15 13-12-2012 11-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 15.6 10-12-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów brak 10-12-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów 07122012 07-12-2012 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.10 06-12-2012 11-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.13 06-12-2012 12-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Minister Finansów 10.12 06-12-2012 12-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 10.11 06-12-2012 27-06-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD44 05-12-2012 17-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Minister Finansów 2.6 05-12-2012 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 1017 30-11-2012 28-01-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów brak 27-11-2012 30-06-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Minister Finansów brak 27-11-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów brak 26-11-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów brak 26-11-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Minister Finansów - 26-11-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.9 26-11-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.9 26-11-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.9 26-11-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych Minister Finansów 10.9 26-11-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe Minister Finansów 10.8 26-11-2012 27-06-2013
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania. Minister Finansów 22112012 22-11-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.6 22-11-2012 02-01-2013
Projekt założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 21-11-2012
Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 27-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin Minister Finansów nie ujęty 19-11-2012 22-02-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Minister Finansów 19.1 09-11-2012 04-06-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Minister Finansów ZC8 07-11-2012 27-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Minister Finansów 1631 06-11-2012 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Minister Finansów 1632 06-11-2012 23-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012. Minister Finansów Bez numeru 31-10-2012 18-12-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych Minister Finansów brak 31-10-2012 08-07-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UA23 29-10-2012 26-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru transakcji oraz trybu przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej Minister Finansów 6.1 22-10-2012 13-01-2014
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów UB9 22-10-2012 25-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.8 19-10-2012 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie listy państw równoważnych Minister Finansów brak 17-10-2012 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Minister Finansów 11.1 12-10-2012 28-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.1 12-10-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania Minister Finansów 12.2 04-10-2012 20-06-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom celnym uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Finansów 65 03-10-2012 18-02-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych Minister Finansów 1.4 25-09-2012 13-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finasów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Minister Finansów 15.5 25-09-2012 04-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników Minister Finansów 1.3 21-09-2012 29-10-2012
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD48 19-09-2012 08-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Minister Finansów brak 14-09-2012 18-12-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD45 11-09-2012 10-01-2013
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia Minister Finansów 19.3 05-09-2012 03-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Finansów 2.5 04-09-2012 14-09-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2012 Minister Finansów 19.1 28-08-2012 03-02-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Minister Finansów 16.36 27-08-2012 09-12-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, terminów i trybu przekazywania informacji sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Kasę Krajową do Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów brak 27-08-2012 31-01-2013
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie składek na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Minister Finansów brak 27-08-2012 27-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (także wersja z 12 lutego 2013 r. oraz z 14 maja 2013 r. skierowana na KSE) Minister Finansów UD44 27-08-2012 09-12-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych Minister Finansów brak 27-08-2012 27-06-2013
projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnych wymogów kwalifikacyjnych dla członków zarządów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów brak 27-08-2012 05-02-2013
 projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Kasie Krajowej; Minister Finansów brak 27-08-2012 03-07-2013
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej Minister Finansów 1621 24-08-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.5 24-08-2012 20-12-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Minister Finansów tryb odrębny 23-08-2012 25-11-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA4 22-08-2012 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego. Minister Finansów brak 07-08-2012 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 9.1 07-08-2012 27-12-2012
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD148 31-07-2012 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Finansów 10.6 31-07-2012 29-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Finansów 10.7 31-07-2012 29-07-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów ZD45 30-07-2012 16-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów 11.10 26-07-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego Minister Finansów tryb odrębny 24-07-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Minister Finansów tryb odrębny 24-07-2012 31-01-2013
projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD4 12-07-2012 10-03-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów ZA25 09-07-2012 29-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Minister Finansów UC52 05-07-2012 14-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkosci wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012. Minister Finansów brak 02-07-2012 16-07-2012
projekt rozporządzenia Ministra Fiansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Minister Finansów brak 29-06-2012 20-06-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD138 19-06-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.1 19-06-2012 27-11-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami Minister Finansów 23 05-06-2012 30-01-2013
Projekt z dnia 21 maja 2012 r. rozporządzenia Ministra Fiansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Minister Finansów nie 29-05-2012 03-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UC28 28-05-2012 28-06-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego Minister Finansów 45 24-05-2012 25-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Minister Finansów nie 23-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Minister Finansów nie 23-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Minister Finansów Brak 23-05-2012 03-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Minister Finansów 52/2011 23-05-2012 30-10-2012
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru informacji o wewnąrzwspólnotowym nabyciu środka transportu Minister Finansów 11.4 21-05-2012 24-06-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Minister Finansów 11.4 21-05-2012 24-06-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i uslug z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego Minister Finansów 11.4 21-05-2012 24-06-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego Minister Finansów 11.4 21-05-2012 24-06-2013
Projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów ZB6 21-05-2012 27-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Finansów UC58 11-05-2012 23-11-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Minister Finansów 16.30 02-05-2012 22-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania Minister Finansów 17.13 19-04-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Minister Finansów 11.4 16-04-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 2.2 11-04-2012 18-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów 2.3 10-04-2012 08-03-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej Minister Finansów ZC5 10-04-2012 13-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy Minister Finansów 5.4 06-04-2012 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego Minister Finansów 16.23 06-04-2012 11-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Finansów 16.22 06-04-2012 25-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.4 05-04-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej Minister Finansów 17.2 02-04-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.2 29-03-2012 31-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 7.9 27-03-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych Minister Finansów 1628 27-03-2012 18-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji Minister Finansów 1629 27-03-2012 18-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów 26-03-2012 02-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi, zawartości miedzi oraz srebra w tym urobku, ilości wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi oraz srebra w tym koncentracie Minister Finansów 10.5 22-03-2012 18-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 10.4 22-03-2012 18-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów 10.3 22-03-2012 18-04-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Finansów 7.8 21-03-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.5 19-03-2012 10-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 13.3 15-03-2012 11-06-2012
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne Minister Finansów UB1 14-03-2012 20-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Finansów 9.4 14-03-2012 10-04-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego Minister Finansów 5.1 08-03-2012 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania Minister Finansów 5.2 08-03-2012 10-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów Minister Finansów 16.17 01-03-2012 30-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów UA2 28-02-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność Minister Finansów 5.3 28-02-2012 27-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczania dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach Minister Finansów 7.7 22-02-2012 28-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego Minister Finansów 7.6 21-02-2012 12-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy Minister Finansów 13.1. 2012 20-02-2012 09-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.2 I kwartał 2012 r. 14-02-2012 07-05-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego Minister Finansów RD15 07-02-2012 27-08-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji Minister Finansów RD18 26-01-2012 31-07-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC4 25-01-2012 22-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Finansów 17.4 20-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.6 20-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Minister Finansów 17.5 20-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają określonych dla nich wymagań lub stwarzają poważne zagrożenie Minister Finansów 12.1 na I półrocze 2012 r. 19-01-2012 20-06-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów 12-01-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy Minister Finansów 13.2 12-01-2012 11-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania Minister Finansów 17.9 11-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17.7 11-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Finansów 17.8 11-01-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne Minister Finansów 104a 05-01-2012 03-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju Minister Finansów 05-01-2012 07-05-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Minister Finansów 04-01-2012 23-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 29-12-2011 24-01-2013
Projekt z dnia 19 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych Minister Finansów 28-12-2011 21-03-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC29 22-12-2011 09-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych Minister Finansów 22-12-2011 22-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 38 21-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Minister Finansów 21-12-2011 23-05-2012
Projekt z dnia 19 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Finansów 20-12-2011 03-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz do wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami Minister Finansów 19-12-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 19-12-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Minister Finansów 19-12-2011 17-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku. Minister Finansów 15-12-2011 08-06-2012
Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów UA1 15-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13-12-2011 12-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Finansów 13-12-2011 03-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA3 09-12-2011 16-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa Minister Finansów 08-12-2011 08-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Finansów 49/2011 08-12-2011 23-01-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Finansów 07-12-2011 18-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych Minister Finansów 2 05-12-2011 10-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 56 05-12-2011 11-01-2012
Projekt z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 34 02-12-2011 11-01-2012
Projekt z dnia 25 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów 36 02-12-2011 11-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Minister Finansów 19A 30-11-2011 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych Minister Finansów 59 30-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa Minister Finansów 57 30-11-2011 05-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych Minister Finansów 30-11-2011 05-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości Minister Finansów 30-11-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Minister Finansów 30-11-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Minister Finansów 30-11-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Minister Finansów 6 - II półrocze 2011 29-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Minister Finansów 29-11-2011 31-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 27 na II półrocze 2011 29-11-2011 02-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Minister Finansów RD17 28-11-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela. Minister Finansów RD16 28-11-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 25-11-2011 16-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 24-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Minister Finansów 65 24-11-2011 29-03-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 12 23-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 22-11-2011 24-01-2013
Projekt z dnia 18 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 21-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Minister Finansów 67 17-11-2011 11-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Finansów 62 14-11-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majatkowych Minister Finansów 58 10-11-2011 13-01-2012
Projekt z dnia 7 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Minister Finansów 37 10-11-2011 11-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Minister Finansów 09-11-2011 26-09-2012
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów 08-11-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31E na II półrocze 2011 07-11-2011 10-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Finansów 04-11-2011 12-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Minister Finansów 40 04-11-2011 12-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego Minister Finansów 39 04-11-2011 12-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 45 04-11-2011 12-01-2012
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budzetowej. Minister Finansów 04-11-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów RD19 02-11-2011 15-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Finansów 25 na II półrocze 2011 31-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe Minister Finansów 31C na II półrocze 2011 28-10-2011 11-01-2012
założenia projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych Minister Finansów ZC23 27-10-2011 22-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych Minister Finansów 17 26-10-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe. Minister Finansów 26-10-2011 25-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 60 25-10-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 61 25-10-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Minister Finansów 25-10-2011 31-01-2013
projekt z dnia12 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków wraz z uzasadnieniem oraz projekt z dnia 13 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich Minister Finansów 25-10-2011 23-02-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Finansów 20-10-2011 02-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31D na II półrocze 2011 20-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Finansów 31A na II półrocze 2011 20-10-2011 29-12-2011
Projekt założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Minister Finansów ZD3 18-10-2011 14-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne Minister Finansów 54 18-10-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31B na II półrocze 2011 12-10-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Minister Finansów 11-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych Minister Finansów 10-10-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 22 na II półrocze 2011 06-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 20 na II półrocze 2011 06-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia biur usług płatniczych na wypadek niemożności wykonywania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług płatniczych Minister Finansów 85 05-10-2011 27-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biura usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji Minister Finansów 84 05-10-2011 01-02-2012
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 83 05-10-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Minister Finansów 26 na II półrocze 2011 04-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym Minister Finansów 16 03-10-2011 16-01-2012
Projekt z dnia 19 lipca 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego Minister Finansów 03-10-2011 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze Minister Finansów 87 30-09-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarow i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 48 28-09-2011 24-01-2013
Projekt z dnia 20 września 2011r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Finansów RB1 28-09-2011 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Minister Finansów 86 26-09-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 79 22-09-2011 29-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Finansów 15 21-09-2011 16-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej Minister Finansów 78 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajacego rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Minister Finansów 77 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów Minister Finansów 75 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Minister Finansów 76 16-09-2011 01-02-2012
Projekt z dnia 2 września 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 16-09-2011 19-01-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Minister Finansów 15-09-2011 13-01-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 15-09-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe Minister Finansów 21 na II półrocze 2011 15-09-2011 10-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe Minister Finansów 23 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 24 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia Minister Finansów 09-09-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych Minister Finansów 80 09-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 82 09-09-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych Minister Finansów 85 08-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biura usług płatniczych Minister Finansów 84 08-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetów wyborczych Minister Finansów 07-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Minister Finansów 89 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Minister Finansów 88 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry Minister Finansów 14 29-08-2011 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych Minister Finansów 18 26-08-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celna w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych Minister Finansów 13 23-08-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne Minister Finansów 22-08-2011 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Minister Finansów 104 19-08-2011 19-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów 63 18-08-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury Minister Finansów 17-08-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego Minister Finansów II półrocze 2011 16-08-2011 02-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31 na II półrocze 2011 16-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 12-08-2011 24-01-2013
zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław - Strachowice Minister Finansów 11-08-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 41 10-08-2011 12-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Minister Finansów UC5 05-08-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Minister Finansów 03-08-2011 03-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Finansów 03-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów 01-08-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 29 na II półrocze 2011 28-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe Minister Finansów 100 26-07-2011 09-03-2012
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Minister Finansów 101 26-07-2011 09-03-2012
Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 99 26-07-2011 19-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy Minister Finansów nr 105, II półrocze 2011 r. 25-07-2011 20-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania; projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego Minister Finansów Poz. 93 i 94 harmonogramu prac legislacyjnych a II półrocze 2011 25-07-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 30 - II półrocze 2011 20-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej Minister Finansów 92 15-07-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe Minister Finansów 90 15-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 28 na II półrocze 2011 11-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Minister Finansów 06-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Minister Finansów 06-07-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów 5 30-06-2011 08-02-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Minister Finansów projekty ustaw na 2011 r. Lp. 1 24-06-2011 03-02-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów Plan pracy RM 2011-projekty procedowane bezterminowo, poz. 9. 21-06-2011 16-01-2012
Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 Minister Finansów 96 09-05-2011 29-12-2011
Założenia projektu budżetu państwa na rok 2012 Minister Finansów 55 09-05-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym Minister Finansów 27-04-2011 22-11-2012
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów Plan pracy RM 2011-projekty procedowane bezterminowo, poz. 9 25-03-2011 16-01-2012
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz o zmianie ustawy o rachunkowości Minister Finansów 39 09-03-2011 15-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie