wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 220
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RD389 08-06-2018 08-06-2018
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 70 08-05-2018 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 77 10-04-2018 09-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 76 10-04-2018 14-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 73 04-04-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 64 29-03-2018 05-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 75 08-02-2018 18-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 65 08-02-2018 18-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 74 07-02-2018 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 72 22-12-2017 19-03-2018
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 69 12-11-2017 11-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 71 12-11-2017 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 68 02-11-2017 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 66 27-09-2017 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 67 27-09-2017 19-03-2018
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA33 19-09-2017 18-06-2018
Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA32 19-09-2017 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 54 12-09-2017 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 62 16-08-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 63 16-08-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 61 20-07-2017 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 59 20-06-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 55 31-05-2017 12-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 58 31-05-2017 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 60 31-05-2017 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 57 25-05-2017 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 51 22-05-2017 17-10-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA29 10-05-2017 13-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 56 21-04-2017 10-08-2017
Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio: projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD231 14-04-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 53 27-03-2017 16-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 52 24-02-2017 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 23-01-2017 19-03-2018
Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD182 16-01-2017 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 47 23-12-2016 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 50 15-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 49 15-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 48 15-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 97 09-12-2016 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 90 02-12-2016 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 40 02-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 41 02-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 38 02-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 42 02-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 25-11-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 45 04-11-2016 10-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD143 14-10-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 06-10-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 28-09-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 24-08-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 17-08-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 12-08-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 33 10-08-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 29 02-08-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 32 02-08-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 31 02-08-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 02-08-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28 02-08-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 02-08-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26 02-08-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD80 25-07-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 22-07-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 21-07-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 34 15-07-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 27-06-2016 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 24-06-2016 01-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 21-06-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 16-06-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 08-06-2016 28-09-2016
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 27-04-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 08-04-2016 14-12-2016
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA17 31-03-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 23-03-2016 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresowych informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 16-03-2016 23-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 11-03-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 11-03-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 11-03-2016 15-12-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA16 07-03-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 03-03-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 03-03-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 03-03-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 33 26-02-2016 17-10-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 12-01-2016 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 105 05-01-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 107 13-11-2015 21-01-2016
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 91 23-10-2015 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 104 15-10-2015 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 103 15-09-2015 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 101 15-09-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach „Studia dla wybitnych" Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RA6 17-08-2015 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 102 04-08-2015 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 93 30-07-2015 09-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 89 17-07-2015 17-11-2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 70 14-07-2015 27-10-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 100 09-07-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 99 01-07-2015 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 98 24-06-2015 27-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 90 15-06-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 97 11-06-2015 27-10-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 73 08-06-2015 19-10-2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 95 29-05-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 96 29-05-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 87 19-05-2015 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 92 14-05-2015 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 83 11-05-2015 04-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 82 11-05-2015 04-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 67 04-05-2015 06-10-2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków w sprawie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 88 28-04-2015 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 76 24-04-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 86 23-04-2015 23-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 86 23-04-2015 27-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego od spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 85 23-04-2015 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 75 31-03-2015 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 74 17-03-2015 25-11-2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 79 17-03-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 77 17-03-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu ich przekazywania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 80 17-03-2015 10-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 78 17-03-2015 07-09-2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, wykonujących procedury, uczestniczących w wykonywaniu procedur, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i ich dobrostanem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 81 17-03-2015 30-10-2015
Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UC150 14-01-2015 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 71 24-12-2014 10-08-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 72 15-12-2014 07-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 69 11-12-2014 07-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA52 11-12-2014 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego aw sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 65 11-12-2014 07-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 68 05-12-2014 07-09-2015
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegow sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 59 03-12-2014 07-09-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD 146 03-11-2014 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 09-10-2014 10-08-2017
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28 22-09-2014 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 66 10-09-2014 27-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 64 04-09-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 54 12-08-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 55 12-08-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 60 08-08-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 60 08-08-2014 08-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 62 06-08-2014 05-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 63 06-08-2014 09-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 63 06-08-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 53 31-07-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 50 28-07-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 56 28-07-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 57 28-07-2014 09-10-2014
projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 52 28-07-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 58 25-07-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 51 24-07-2014 10-08-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 47 14-07-2014 24-07-2014
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 25-06-2014 16-07-2015
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 48 04-06-2014 09-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 19-05-2014 09-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 31-03-2014 20-11-2015
Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UC90 21-01-2014 22-08-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26 16-01-2014 03-07-2014
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 120 13-12-2013 23-08-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 12-12-2013 22-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 45 28-11-2013 03-07-2014
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 44 28-11-2013 22-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 08-11-2013 07-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 38 10-10-2013 07-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 42 02-10-2013 07-01-2014
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 41 27-08-2013 08-11-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 40 23-08-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 39 01-08-2013 08-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD102 18-07-2013 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD93 02-07-2013 22-08-2017
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 02-07-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RD210 28-06-2013 17-10-2017
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZD67 25-04-2013 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 35 28-03-2013 08-11-2013
Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 28-03-2013 08-11-2013
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 91 19-03-2013 17-10-2017
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza WPLM 20-02-2013 08-11-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza WPLM 30-01-2013 10-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza WPLM 29-01-2013 10-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza WPLM 16-01-2013 08-11-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZD59 29-11-2012 26-10-2017
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZD60 29-11-2012 26-10-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RD31 19-09-2012 17-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 17-09-2012 10-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 17-09-2012 19-09-2012
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 17-09-2012 19-09-2012
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 17-09-2012 10-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 05-09-2012 10-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitme osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej lub dydaktycznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 05-09-2012 10-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 05-09-2012 10-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 23-08-2012 08-11-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 31-07-2012 10-04-2013
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 27-07-2012 08-11-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZC27 27-07-2012 26-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 13-07-2012 23-08-2012
projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 15-06-2012 05-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 11-06-2012 05-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 16-05-2012 27-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 30-03-2012 29-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza PLM 30-03-2012 29-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza programem PL Ministra 20-03-2012 29-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza PLM 19-03-2012 05-07-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 02-03-2012 27-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza WPLM 07-02-2012 16-02-2012
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczonych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30-11-2011 23-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 17-11-2011 16-05-2012
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 07-11-2011 23-02-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zasadach finansowania nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 03-11-2011 26-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 03-11-2011 23-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 33 28-10-2011 23-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozowju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 23-08-2011 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Index Plus" Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 19-08-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 12-08-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD24 11-08-2011 22-08-2017
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 37 03-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 01-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 01-08-2011 23-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 27-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 68 21-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 01-07-2011 27-10-2017
w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 01-07-2011 23-08-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 08-04-2011 17-10-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 08-04-2011 23-08-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21-03-2011 23-08-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie