czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 13:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 104
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Minister Energii 91.2.19 12-10-2018 12-10-2018
ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UD442 01-10-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego Minister Energii 84.1.18 25-09-2018 25-09-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Minister Energii 94.2.18 11-09-2018 12-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2019–2020 Minister Energii 93.2.18 22-08-2018 22-08-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy Minister Energii 92.2.18 22-08-2018 09-10-2018
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych Minister Energii 88.1.2018 13-08-2018 23-08-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC128 10-08-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 Minister Energii 77.1.18 06-08-2018 23-08-2018
Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego Minister Energii UD414 01-08-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego Minister Energii 83.1.18 19-07-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz przez operatora stacji gazu ziemnego Minister Energii 80.1.18 16-07-2018 16-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym Minister Energii UD386 26-06-2018 16-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego katalogu kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji odnawialnego źródła energii Minister Energii 87.1.18 22-06-2018 22-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wnoszenia zabezpieczenia finansowego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych Minister Energii 78.1.18 20-06-2018 17-10-2018
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii (wg zapisów znowelizowanej ustawy) Minister Energii 42.2.16 14-06-2018 14-06-2018
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii Minister Energii 42.2.16 14-06-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Minister Energii 81.1.18 12-06-2018 19-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Minister Energii UD335 23-05-2018 25-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym Minister Energii 79.1.18 19-05-2018 11-06-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współczynników i sposobu pobierania opłaty koncesyjnej Minister Energii RD 345 10-05-2018 12-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC 112 08-05-2018 04-10-2018
Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Minister Energii UD371 05-04-2018 16-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy Minister Energii 75.2.17 16-02-2018 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa Minister Energii 76.2.17 06-02-2018 13-06-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r. Minister Energii RD299 04-12-2017 04-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r. Minister Energii 73.2.17 30-11-2017 30-11-2017
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2018 r. Minister Energii 70.1.17 30-11-2017 18-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) Minister Energii 71.2.17 27-11-2017 02-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Minister Energii 72.2.17 15-11-2017 31-01-2018
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym Minister Energii UD299 19-09-2017 29-03-2018
Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych Minister Energii 69.1.17 12-09-2017 12-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Minister Energii 66.1.17 27-07-2017 11-08-2017
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja Minister Energii RD 208 13-07-2017 13-02-2018
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC27 28-06-2017 28-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw Minister Energii 23-06-2017 02-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw energii lub ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin Minister Energii 52.2.16 22-06-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi Minister Energii 60.1.17 02-06-2017 24-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej Minister Energii 65.1.17 31-05-2017 11-08-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej Minister Energii 64.1.17 19-05-2017 11-08-2017
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej niebędącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Minister Energii 61.1.17 12-05-2017 17-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej Minister Energii 63.1.17 04-05-2017 07-06-2017
Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Minister Energii UC89 27-04-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych Minister Energii 62.1.17 11-04-2017 15-05-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Minister Energii RD122 28-03-2017 31-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji Minister Energii 22.1.16 08-03-2017 05-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu Minister Energii 21.1.16 08-03-2017 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu Minister Energii 59.1.17 03-03-2017 31-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów Minister Energii 58.1.17 03-03-2017 31-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Minister Energii 7.1.16 28-02-2017 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym Minister Energii 50.2.16 03-02-2017 15-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Minister Energii UD193 01-02-2017 28-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych Minister Energii 57.1.17 01-02-2017 23-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych Minister Energii 56.1.17 01-02-2017 23-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Energii 55.1.17 01-02-2017 23-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Minister Energii 53.1.17 26-01-2017 15-05-2018
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. Minister Energii 54.1.17 25-01-2017 17-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności Minister Energii 47.2.16 20-01-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu Minister Energii 46.2.16 20-01-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych Minister Energii 44.2.16 20-01-2017 23-06-2017
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii Minister Energii 42.2.16 20-01-2017 21-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych Minister Energii 48.2.16 23-12-2016 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej Minister Energii 93 21-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Minister Energii 8.1.16 06-12-2016 31-01-2018
Projekt ustawy o rynku mocy Minister Energii UD178 05-12-2016 19-04-2018
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. Minister Energii RD135 23-11-2016 19-04-2018
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. Minister Energii RD134 23-11-2016 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy Minister Energii RD123 22-11-2016 21-07-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Energii sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji Minister Energii 6.1.16 21-11-2016 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 Minister Energii 92 18-11-2016 15-05-2018
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych Minister Energii UD166 18-11-2016 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków aukcji interwencyjnej w 2016 r. Minister Energii 49.2.16 09-11-2016 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego Minister Energii 51.2.16 09-11-2016 31-01-2018
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci Minister Energii 37.1.16 04-11-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych Minister Energii 23.1.16 28-10-2016 28-10-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących Minister Energii 45.2.16 17-10-2016 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. Minister Energii 43.2.16 17-10-2016 15-11-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii Minister Energii 38.1.16 12-10-2016 23-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Minister Energii 37.2.14 10-10-2016 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Energii 39.2.16 07-10-2016 08-02-2018
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC79 15-09-2016 16-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC60 06-09-2016 02-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Minister Energii 40.2.16 05-09-2016 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Minister Energii 41.2.16 05-09-2016 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Minister Energii 04-08-2016 12-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Minister Energii 04-08-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Minister Energii 04-08-2016 06-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Minister Energii 04-08-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Minister Energii 04-08-2016 12-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 Minister Energii 70 07-07-2016 15-05-2018
Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Minister Energii 31.1.16 24-06-2016 18-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów i działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń Minister Energii 4.1.16 20-06-2016 04-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych Minister Energii 5.1.16 09-05-2016 15-05-2018
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UD78 09-05-2016 15-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC2 25-04-2016 18-04-2017
Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Minister Energii 16.1.16 15-04-2016 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe Minister Energii 04-04-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej Minister Energii 04-04-2016 02-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC28 26-02-2016 21-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Minister Energii 51.2.15 15-02-2016 09-09-2016
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne Minister Energii 12-01-2016 31-01-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie