poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 337
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych. Minister Edukacji Narodowej 170 17-09-2018 17-09-2018
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. Minister Edukacji Narodowej 171 17-09-2018 17-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Minister Edukacji Narodowej 168 03-08-2018 14-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 145 26-07-2018 26-07-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. Minister Edukacji Narodowej RD 385 11-07-2018 24-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 157 04-07-2018 26-07-2018
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD 398 26-06-2018 18-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Minister Edukacji Narodowej 164 25-06-2018 16-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Minister Edukacji Narodowej 164 22-06-2018 26-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe Minister Edukacji Narodowej 163 21-06-2018 09-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD 386 14-06-2018 24-09-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Minister Edukacji Narodowej 152 30-05-2018 23-08-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 162 29-05-2018 24-08-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 134 29-05-2018 30-08-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą Minister Edukacji Narodowej 161 16-04-2018 26-07-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Minister Edukacji Narodowej 153 11-04-2018 14-08-2018
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji Minister Edukacji Narodowej RD 328 21-03-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego Minister Edukacji Narodowej 154 20-03-2018 29-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 155 20-03-2018 31-08-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Minister Edukacji Narodowej 116 16-03-2018 26-07-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Minister Edukacji Narodowej 150 14-03-2018 03-09-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Minister Edukacji Narodowej 148 14-03-2018 14-03-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców Minister Edukacji Narodowej 147 14-03-2018 21-08-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców Minister Edukacji Narodowej 149 14-03-2018 21-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” Minister Edukacji Narodowej RD 325 23-02-2018 29-08-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Minister Edukacji Narodowej 151 23-02-2018 23-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Minister Edukacji Narodowej 142 09-02-2018 04-04-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 146 07-02-2018 28-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019 Minister Edukacji Narodowej 141 06-02-2018 06-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Minister Edukacji Narodowej 140 06-02-2018 06-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Minister Edukacji Narodowej 144 29-01-2018 05-04-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 76 19-01-2018 14-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Minister Edukacji Narodowej 139 18-01-2018 20-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 143 17-01-2018 01-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Minister Edukacji Narodowej 133 11-01-2018 14-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Minister Edukacji Narodowej 132 11-01-2018 06-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 127 20-12-2017 21-02-2018
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 135 24-11-2017 11-04-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Minister Edukacji Narodowej 138 22-11-2017 22-02-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Minister Edukacji Narodowej 137 22-11-2017 02-03-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 127 15-11-2017 15-11-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 Minister Edukacji Narodowej 129 10-11-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Minister Edukacji Narodowej 136 08-11-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 131 08-11-2017 11-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej 128 02-11-2017 19-12-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Edukacji Narodowej 130 17-10-2017 17-10-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie j w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii Minister Edukacji Narodowej 124 06-10-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 104 25-09-2017 03-11-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych Minister Edukacji Narodowej 125 17-08-2017 02-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 16-08-2017 29-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Minister Edukacji Narodowej 121 16-08-2017 29-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej 119 16-08-2017 01-09-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Minister Edukacji Narodowej 126 09-08-2017 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 118 01-08-2017 01-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD215 31-07-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą” Minister Edukacji Narodowej 13 27-07-2017 01-09-2017
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Minister Edukacji Narodowej ID 111 21-07-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Minister Edukacji Narodowej RD237 21-07-2017 27-09-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Minister Edukacji Narodowej RD 226 21-07-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej 122 20-07-2017 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia Minister Edukacji Narodowej 115 18-07-2017 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Minister Edukacji Narodowej RD 224 14-07-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Minister Edukacji Narodowej 111 14-07-2017 25-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego Minister Edukacji Narodowej 109 11-07-2017 23-10-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej 113 06-07-2017 16-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej 10 03-07-2017 08-09-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego Minister Edukacji Narodowej 5 03-07-2017 18-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Minister Edukacji Narodowej 69 03-07-2017 01-09-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) Minister Edukacji Narodowej 117 03-07-2017 01-09-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Minister Edukacji Narodowej 112 30-06-2017 22-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Minister Edukacji Narodowej 11 30-06-2017 05-09-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Minister Edukacji Narodowej 105 30-06-2017 31-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Minister Edukacji Narodowej 73 27-06-2017 27-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Minister Edukacji Narodowej 110 24-06-2017 31-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Minister Edukacji Narodowej 75 19-06-2017 10-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej Minister Edukacji Narodowej 85 14-06-2017 31-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 80 14-06-2017 11-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej 79 14-06-2017 11-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Minister Edukacji Narodowej 78 14-06-2017 16-08-2017
Projekt Rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Minister Edukacji Narodowej 99 13-06-2017 22-08-2017
Projekt Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Minister Edukacji Narodowej 27 13-06-2017 16-08-2017
Projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 26 13-06-2017 16-08-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki Minister Edukacji Narodowej 72 13-06-2017 16-08-2017
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Minister Edukacji Narodowej UD141 30-05-2017 12-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej Minister Edukacji Narodowej 83 29-05-2017 30-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce Minister Edukacji Narodowej 82 29-05-2017 30-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 38 29-05-2017 09-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty Minister Edukacji Narodowej 90 25-05-2017 31-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu Minister Edukacji Narodowej 61 23-05-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Minister Edukacji Narodowej 77 11-05-2017 22-08-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 103 27-04-2017 01-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 80 25-04-2017 31-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Minister Edukacji Narodowej 74 21-04-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej 100 20-04-2017 30-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Minister Edukacji Narodowej 97 20-04-2017 16-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Minister Edukacji Narodowej 96 20-04-2017 06-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu Minister Edukacji Narodowej 95 19-04-2017 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Minister Edukacji Narodowej 101 19-04-2017 19-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej 79 14-04-2017 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie Minister Edukacji Narodowej 51 14-04-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Minister Edukacji Narodowej 78 14-04-2017 24-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Minister Edukacji Narodowej 46 12-04-2017 12-07-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 89 12-04-2017 11-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Minister Edukacji Narodowej 81 03-04-2017 16-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa Minister Edukacji Narodowej 94 03-04-2017 28-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia Minister Edukacji Narodowej 93 03-04-2017 24-07-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 92 31-03-2017 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących Minister Edukacji Narodowej 70 08-03-2017 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Minister Edukacji Narodowej 88 06-03-2017 22-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 9 09-02-2017 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej 68 07-02-2017 28-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w turystyce Minister Edukacji Narodowej 52 03-02-2017 15-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Minister Edukacji Narodowej 86 03-02-2017 23-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum Minister Edukacji Narodowej 84 02-02-2017 14-04-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Minister Edukacji Narodowej 91 27-01-2017 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Minister Edukacji Narodowej 87 27-01-2017 03-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Minister Edukacji Narodowej 65 24-01-2017 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Minister Edukacji Narodowej 64 23-01-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Minister Edukacji Narodowej 59 23-01-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum Minister Edukacji Narodowej 60 23-01-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Minister Edukacji Narodowej 62 20-01-2017 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Minister Edukacji Narodowej 71 20-01-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Minister Edukacji Narodowej 67 18-01-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Minister Edukacji Narodowej 66 12-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Minister Edukacji Narodowej 60 30-12-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 58 29-12-2016 14-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 57 22-12-2016 23-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Minister Edukacji Narodowej 53 08-12-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela Minister Edukacji Narodowej 40 22-11-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej. Minister Edukacji Narodowej 26 17-11-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 27 17-11-2016 07-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej 23 14-11-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 54 08-11-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 Minister Edukacji Narodowej 50 04-11-2016 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Edukacji Narodowej 25 11-10-2016 24-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 131 05-10-2016 19-05-2017
Projekt ustawy - prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA24 16-09-2016 02-05-2018
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Minister Edukacji Narodowej UA25 16-09-2016 02-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 28 01-09-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 49 12-08-2016 30-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Minister Edukacji Narodowej 42 02-08-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej Minister Edukacji Narodowej 47 28-07-2016 01-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 48 28-07-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wynagradzania przewodniczących komisji dyscyplinarnych, przewodniczących składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych oraz wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu Minister Edukacji Narodowej 38 21-07-2016 06-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego Minister Edukacji Narodowej 43 21-07-2016 28-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 36 21-07-2016 21-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych Minister Edukacji Narodowej 39 18-07-2016 26-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej 45 13-07-2016 31-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 24 12-07-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej 44 08-07-2016 25-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Minister Edukacji Narodowej 37 04-07-2016 29-08-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. Minister Edukacji Narodowej RD 94 01-07-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy Minister Edukacji Narodowej 21 16-06-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych Minister Edukacji Narodowej 22 15-06-2016 15-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 35 10-06-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji Minister Edukacji Narodowej 20 06-06-2016 18-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Minister Edukacji Narodowej 19 25-05-2016 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD84 20-05-2016 03-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 8 11-05-2016 29-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 9 04-05-2016 20-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Minister Edukacji Narodowej 34 15-04-2016 24-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Minister Edukacji Narodowej 12 15-04-2016 24-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 3 12-04-2016 22-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 14 11-04-2016 02-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli i wznawiania postępowania dyscyplinarnego Minister Edukacji Narodowej 33 08-04-2016 23-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 30 29-03-2016 16-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Minister Edukacji Narodowej 32 25-03-2016 17-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD18 17-03-2016 13-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 Minister Edukacji Narodowej 17 01-03-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5 Minister Edukacji Narodowej 16 01-03-2016 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4 Minister Edukacji Narodowej 15 01-03-2016 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Minister Edukacji Narodowej 18 01-03-2016 12-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 6 29-01-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej 7 15-01-2016 07-04-2016
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Minister Edukacji Narodowej 4 15-01-2016 17-03-2016
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela Minister Edukacji Narodowej UA10 08-01-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 Minister Edukacji Narodowej 121 27-10-2015 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 122 16-10-2015 29-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 116 30-09-2015 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 120 30-09-2015 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Minister Edukacji Narodowej 118 22-09-2015 15-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków Minister Edukacji Narodowej 106 16-09-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej Minister Edukacji Narodowej 105 04-09-2015 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Minister Edukacji Narodowej 87 28-08-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 117 12-08-2015 29-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Minister Edukacji Narodowej 168/M2/2013 07-08-2015 26-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej 113 06-08-2015 07-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Minister Edukacji Narodowej 115 24-07-2015 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Minister Edukacji Narodowej 114 17-07-2015 24-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 06-07-2015 10-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii Minister Edukacji Narodowej 8 03-07-2015 12-08-2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej 109 23-06-2015 02-09-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych Minister Edukacji Narodowej 98 19-06-2015 10-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu Minister Edukacji Narodowej 112 17-06-2015 14-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych Minister Edukacji Narodowej 111 11-06-2015 15-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 110 15-05-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. Minister Edukacji Narodowej RD 441 13-05-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" Minister Edukacji Narodowej RD 443 08-05-2015 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych i nauki języka i kultury kraju pochodzenia Minister Edukacji Narodowej 104 08-05-2015 21-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 101 05-05-2015 29-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego Minister Edukacji Narodowej 69 04-05-2015 26-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 108 27-04-2015 03-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD437 21-04-2015 03-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Minister Edukacji Narodowej 103 14-04-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu Minister Edukacji Narodowej 95 09-04-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego Minister Edukacji Narodowej 03-04-2015 24-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Minister Edukacji Narodowej 97 03-04-2015 28-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 23-03-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 94 23-03-2015 26-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Minister Edukacji Narodowej 100 06-03-2015 09-06-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD 226 03-03-2015 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Minister Edukacji Narodowej 91 11-02-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Minister Edukacji Narodowej 90 03-02-2015 31-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Minister Edukacji Narodowej 88 03-02-2015 21-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych Minister Edukacji Narodowej 25/M1/2015 30-01-2015 24-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD198 28-01-2015 01-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą Minister Edukacji Narodowej 89 27-01-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” Minister Edukacji Narodowej RD 400 22-01-2015 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 86 16-01-2015 10-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej 83 14-01-2015 11-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach Minister Edukacji Narodowej 29-12-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej 18/M2/2013 15-12-2014 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia Minister Edukacji Narodowej 70 03-12-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 85 17-11-2014 21-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących Minister Edukacji Narodowej 84 10-11-2014 22-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 Minister Edukacji Narodowej 67 – 2014 r. 10-10-2014 30-12-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej 89 02-10-2014 23-06-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 81 28-08-2014 02-01-2015
Projekt założeń projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Minister Edukacji Narodowej ZD110 01-08-2014 01-06-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Minister Edukacji Narodowej 28 31-07-2014 03-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Minister Edukacji Narodowej 80 24-07-2014 21-05-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Minister Edukacji Narodowej 53 24-07-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Minister Edukacji Narodowej 78 24-07-2014 26-08-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UB23 22-07-2014 16-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. Minister Edukacji Narodowej RD336 07-07-2014 18-09-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Minister Edukacji Narodowej 79 27-06-2014 10-10-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Minister Edukacji Narodowej 65 24-06-2014 23-12-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” Minister Edukacji Narodowej 66 24-06-2014 03-09-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły Minister Edukacji Narodowej 68 17-06-2014 31-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Minister Edukacji Narodowej 75 30-05-2014 03-01-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Minister Edukacji Narodowej 74 30-05-2014 03-01-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych Minister Edukacji Narodowej RD329 29-05-2014 05-01-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 76 09-05-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących Minister Edukacji Narodowej 77 18-04-2014 13-11-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej 12 14-04-2014 05-09-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 63 01-04-2014 30-12-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Minister Edukacji Narodowej 62 28-03-2014 09-10-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych Minister Edukacji Narodowej 61 27-02-2014 06-06-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej UA40 19-02-2014 28-01-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Minister Edukacji Narodowej 10-02-2014 20-10-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Minister Edukacji Narodowej 07-02-2014 13-10-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Minister Edukacji Narodowej 07-02-2014 21-03-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 07-02-2014 13-06-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 07-02-2014 05-06-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 07-02-2014 20-10-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Minister Edukacji Narodowej 07-02-2014 05-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD145 15-01-2014 28-01-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 Minister Edukacji Narodowej 07-11-2013 10-03-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 04-11-2013 30-01-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych Minister Edukacji Narodowej 23-10-2013 16-12-2013
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD121 25-09-2013 14-07-2014
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UB15 28-08-2013 20-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej UD111 01-08-2013 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Minister Edukacji Narodowej . 02-07-2013 20-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej . 02-07-2013 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. Minister Edukacji Narodowej RD224 25-06-2013 07-11-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych Minister Edukacji Narodowej RD201 23-05-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Minister Edukacji Narodowej 09-05-2013 09-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD95 08-05-2013 20-10-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej ZD63 27-03-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Minister Edukacji Narodowej 42-2013 01-03-2013 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Minister Edukacji Narodowej 41-2013 01-03-2013 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Minister Edukacji Narodowej RD14 22-01-2013 16-09-2013
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 23 - 2012 22-01-2013 06-05-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD65 27-12-2012 14-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 13 - 2012 12-12-2012 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Minister Edukacji Narodowej . 11-12-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy Minister Edukacji Narodowej . 10-12-2012 10-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Edukacji Narodowej . 10-12-2012 28-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Minister Edukacji Narodowej 29 - 2012 20-11-2012 21-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 Minister Edukacji Narodowej 40 - 2012 09-11-2012 14-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 Minister Edukacji Narodowej . 16-10-2012 18-12-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej ZD24 03-10-2012 14-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Minister Edukacji Narodowej 26-2012 18-09-2012 16-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Minister Edukacji Narodowej 34-2012 14-09-2012 08-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO Minister Edukacji Narodowej 6-2012 14-09-2012 06-03-2014
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej 22-2012 07-09-2012 28-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim Minister Edukacji Narodowej 10-2012 14-08-2012 14-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Minister Edukacji Narodowej 35-2012 10-08-2012 14-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Minister Edukacji Narodowej . 31-07-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Minister Edukacji Narodowej RD149 23-07-2012 02-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur Minister Edukacji Narodowej 19-2012 13-07-2012 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Minister Edukacji Narodowej 18-2012 13-07-2012 16-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 21-2012 13-07-2012 29-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Minister Edukacji Narodowej 15-2012 06-07-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Minister Edukacji Narodowej 14-2012 06-07-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Minister Edukacji Narodowej 31-2012 27-06-2012 16-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Minister Edukacji Narodowej 21-06-2012 15-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych Minister Edukacji Narodowej 3 - 2012 18-06-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Minister Edukacji Narodowej - 12-06-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynku Minister Edukacji Narodowej 33 - 2012 16-05-2012 08-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Minister Edukacji Narodowej 7-2012 30-04-2012 24-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 24 - 2012 23-04-2012 16-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Minister Edukacji Narodowej RD12 06-04-2012 26-07-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz zmianie ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej UD23 05-04-2012 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Minister Edukacji Narodowej 02 - 2012 23-03-2012 09-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Minister Edukacji Narodowej . 08-03-2012 07-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 48/2011 20-01-2012 05-04-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD13 20-01-2012 17-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym Minister Edukacji Narodowej 05-12-2011 26-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej 25-11-2011 16-05-2012
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD4 24-11-2011 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania iorganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Minister Edukacji Narodowej 16-11-2011 17-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Minister Edukacji Narodowej 38 - 2011 16-11-2011 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Minister Edukacji Narodowej 37 – 2011 r. 04-11-2011 26-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 Minister Edukacji Narodowej 33 – 2011 r. 02-11-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO Minister Edukacji Narodowej 41 – II Półrocze 2011 r. 28-10-2011 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO Minister Edukacji Narodowej 42 – II Półrocze 2011 r. 28-10-2011 12-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Minister Edukacji Narodowej 12 21-10-2011 12-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 25 - 2011 r. 21-10-2011 26-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 21-2011 r. 10-10-2011 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. Minister Edukacji Narodowej 03-08-2011 09-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 35/2011 r. 29-07-2011 28-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 8 - 2011 r. 22-07-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki Minister Edukacji Narodowej 22-2011 r. 20-07-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Minister Edukacji Narodowej 20 - 2011 r. 19-07-2011 25-06-2012
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Minister Edukacji Narodowej 29 – 2011 r. 11-07-2011 16-10-2014
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną Minister Edukacji Narodowej 30 – 2011 r. 11-07-2011 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie form działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Minister Edukacji Narodowej 25 – 2011 r. 08-07-2011 02-04-2012
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Minister Edukacji Narodowej 27 – 2011 r. 07-07-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Minister Edukacji Narodowej 45 - 2011 16-03-2011 16-05-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej 59 - 2011 10-03-2011 29-03-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie