czwartek, 26 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 26.04.2018 o godzinie 15:35
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 977
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD52 18-01-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD71 17-01-2013 24-06-2013
Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców Minister Pracy i Polityki Społecznej UB8 14-01-2013 27-08-2013
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD11 07-01-2013 20-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD65 27-12-2012 14-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD61 24-12-2012 26-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Minister Sprawiedliwości UD64 19-12-2012 24-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Środowiska UC65 18-12-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie innych ustaw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD60 18-12-2012 11-05-2016
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA27 14-12-2012 16-08-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 77 78 79 80 81 ... 98