wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 11511
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom Minister Skarbu Państwa 20-05-2011 02-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Minister Infrastruktury 23-05-2011 04-12-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24-05-2011 10-01-2012
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 24-05-2011 20-08-2013
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 25-05-2011 07-02-2013
Założenia do projektu ustawy Prawo antykorupcyjne; obecny tytuł dokumentu: Projekt założeń projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych nr 48 Projekty założeń 25-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26-05-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD38 27-05-2011 24-07-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej Minister Gospodarki 30-05-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” Minister Zdrowia UD25 30-05-2011 28-05-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30-05-2011 29-12-2011
Założenia do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia 31-05-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Minister Pracy i Polityki Społecznej 16 31-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych Minister Infrastruktury 31-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Infrastruktury 02-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia 230 07-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim Minister Infrastruktury RM P-22 07-06-2011 26-03-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. Centralne Biuro Antykorupcyjne 07-06-2011 16-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Infrastruktury P. 26 08-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD79 09-06-2011 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki 09-06-2011 18-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Minister Infrastruktury UC46 13-06-2011 25-10-2012
Projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-06-2011 21-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC32 14-06-2011 29-03-2012
Projekt założeń do projektu ustawy o Międzyresortowym Operatorze Systemu Teleinformatycznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14-06-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 Główny Urząd Statystyczny 86 15-06-2011 18-04-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 82 16-06-2011 29-12-2011
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej. Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr 17 / 2011 rok 16-06-2011 26-01-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 Główny Urząd Statystyczny 38 16-06-2011 01-07-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Minister Pracy i Polityki Społecznej 17-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20-06-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-06-2011 03-01-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Minister Infrastruktury 21-06-2011 21-09-2016
Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Minister Infrastruktury 21-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów Plan pracy RM 2011-projekty procedowane bezterminowo, poz. 9. 21-06-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym Minister Zdrowia 76 21-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych (projekt z dnia 20 czerwca 2011 r.) Minister Pracy i Polityki Społecznej 81 22-06-2011 29-12-2011
Założenia do projektu ustawy o timeshare Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 22-06-2011 29-12-2011
Projekt ustawy o timeshare Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 22-06-2011 15-06-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Minister Finansów projekty ustaw na 2011 r. Lp. 1 24-06-2011 03-02-2012
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD32 24-06-2011 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27-06-2011 10-02-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości opłaty za aplikację rzecznikowską Minister Gospodarki 27 28-06-2011 06-02-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości opłaty z egzamin konkursowy Minister Gospodarki 28 28-06-2011 06-02-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości opłaty z egzamin kwalifikacyjny Minister Gospodarki 28-06-2011 06-02-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego Minister Gospodarki 28-06-2011 06-02-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych Minister Gospodarki 28-06-2011 13-04-2016
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców Minister Gospodarki A15 30-06-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 231