środa, 13 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 12.12.2017 o godzinie 18:12
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 448
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 18-11-2016 25-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 81 27-10-2016 23-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 77 24-10-2016 28-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 75 24-10-2016 16-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 79 24-10-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 19-10-2016 23-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 78 14-10-2016 26-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 73 12-10-2016 13-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie „Duży Dom” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 76 10-10-2016 08-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje 30-09-2016 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 30-09-2016 12-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 74 28-09-2016 28-09-2016
Projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UC-77 02-09-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 71 26-08-2016 19-09-2016
Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 70 24-08-2016 23-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 68 18-08-2016 16-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 70 16-08-2016 19-10-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Sztutowo w województwie pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 12-08-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 69 12-08-2016 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Dygowo w województwie zachodniopomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 09-08-2016 19-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2016 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 67 02-08-2016 08-09-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD 16 21-07-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 66 19-07-2016 19-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu „Nadzieja” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 65 15-07-2016 16-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD101 15-07-2016 24-03-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD103 12-07-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD 55 11-07-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis do wykazu 11-07-2016 31-08-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-07-2016 06-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 63 08-07-2016 21-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przetwarzania informacji przez Policję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 62 08-07-2016 08-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-07-2016 18-01-2017
Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 61 07-07-2016 07-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis do wykazu 30-06-2016 07-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis do wykazu 30-06-2016 18-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD37 27-06-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD99 21-06-2016 07-12-2016
Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis 17-06-2016 11-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 60 13-06-2016 13-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo - Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 59 09-06-2016 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczanych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 58 07-06-2016 29-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 57 03-06-2016 21-07-2016
Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD150 03-06-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Pcim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 02-06-2016 09-06-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 56 30-05-2016 30-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 51 20-05-2016 20-05-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD21 20-05-2016 20-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu prze funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 55 20-05-2016 14-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 53 20-05-2016 05-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 54 20-05-2016 02-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 52 10-05-2016 18-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 50 04-05-2016 26-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 49 28-04-2016 04-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu „Wzrastanie” w Katowicach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 47 27-04-2016 24-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 48 25-04-2016 12-05-2016
Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD60 22-04-2016 26-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 21-04-2016 27-04-2016
Projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oczekuje na wpis do Wykazu 21-04-2016 04-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 46 19-04-2016 25-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 45 12-04-2016 12-05-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 12-04-2016 18-04-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 11-04-2016 18-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 42 07-04-2016 02-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 41 31-03-2016 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 44 29-03-2016 29-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 43 29-03-2016 12-04-2016
Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekuje na nadanie numeru 23-03-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sulmierzyc w województwie wielkopolskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 22-03-2016 04-04-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi–funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 39 21-03-2016 08-06-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 21-03-2016 30-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 38 18-03-2016 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 40 18-03-2016 15-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 37 15-03-2016 22-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 35 15-03-2016 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 36 11-03-2016 11-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 34 11-03-2016 30-03-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD36 10-03-2016 09-12-2016
Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 33 10-03-2016 13-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 32 10-03-2016 21-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 03-03-2016 04-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości przyznanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w  zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 01-03-2016 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29 01-03-2016 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 29-02-2016 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej ,,Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26 29-02-2016 29-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 25 29-02-2016 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27 29-02-2016 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 29-02-2016 16-03-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD9 24-02-2016 16-05-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD6 24-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 35 22-02-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23 17-02-2016 29-02-2016
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD5 17-02-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 17-02-2016 15-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 21 16-02-2016 15-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 11-02-2016 02-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 08-02-2016 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 08-02-2016 13-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 21-01-2016 05-07-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15 21-01-2016 11-08-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 20-01-2016 01-08-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5