niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 928
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanysortowanie wg daty modyfikacji rosnąco
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 69 23-10-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego Minister Sprawiedliwości 75 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości 78 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 76 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych Minister Sprawiedliwości 77 07-11-2012 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 17-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Minister Sprawiedliwości 82 29-10-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży Minister Sprawiedliwości B74 06-12-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej Minister Sprawiedliwości B73 06-12-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 60 21-09-2012 19-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Minister Sprawiedliwości UD49 10-09-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego Minister Sprawiedliwości A8 29-11-2012 04-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Minister Sprawiedliwości B44 31-10-2012 04-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tym rejestrze Minister Sprawiedliwości B92 07-01-2013 14-01-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości ZD58 22-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych Minister Sprawiedliwości 30 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 31 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego Minister Sprawiedliwości 28 07-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania Minister Sprawiedliwości 29 07-11-2012 18-02-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB10 08-11-2012 22-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych oraz sposobu zastosowania tych kodów Minister Sprawiedliwości 51 - Kwiecień 2012 r. 20-02-2012 26-02-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości ZB5 27-06-2012 26-02-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UB5 14-12-2012 26-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości B94 26-02-2013 26-02-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 5 29-02-2012 28-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Minister Sprawiedliwości B97 13-02-2013 01-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Minister Sprawiedliwości 29 11-04-2012 05-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania Minister Sprawiedliwości 61 - II Półrocze 2011 16-11-2011 05-03-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Minister Sprawiedliwości RD128 17-05-2012 05-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organiźmie nieletniego oraz procedur dokumentowania badań oraz sposobów weryfikacji wyników testu Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 50 - I Kwartał 2012 r. 08-02-2012 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych Minister Sprawiedliwości 50 11-07-2012 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych / Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych oraz przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposobu i trybu wykonywania dozoru stosowanego w związku Minister Sprawiedliwości A15 09-07-2012 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski Minister Sprawiedliwości 37 13-06-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki Minister Sprawiedliwości 36 13-06-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską Minister Sprawiedliwości 38 13-06-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości 12 11-07-2012 20-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Sprawiedliwości 11 11-06-2012 25-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości B93 26-02-2013 29-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Minister Sprawiedliwości B13 26-02-2013 29-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji Minister Sprawiedliwości 26-10-2011 08-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości B98 06-02-2013 26-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępownaiu karnym Minister Sprawiedliwości A33 28-02-2013 07-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim Minister Sprawiedliwości 70 11-10-2012 13-05-2013
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty rocznej za aplikację radcowską Minister Sprawiedliwości 90 23-11-2012 20-05-2013
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Minister Sprawiedliwości 7 - I kwartał 2012 07-02-2012 21-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości B101 10-05-2013 24-05-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych oraz ustawy o prokuraturze Minister Sprawiedliwości ZD9 30-10-2012 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Minister Sprawiedliwości B103 08-05-2013 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej / w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w celi zabezpieczającej oraz izbie izolacyjnej, a także form tej dokumentacji oraz warunków oraz organizacji umieszczania osób w celi zabezpieczającej oraz izbie izolacyjnej Minister Sprawiedliwości A36 07-05-2013 05-06-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 ... 19