wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1344
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości Minister Finansów 30-11-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Minister Finansów 30-11-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Minister Finansów 30-11-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Minister Finansów 6 - II półrocze 2011 29-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Minister Finansów 29-11-2011 31-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Minister Finansów 27 na II półrocze 2011 29-11-2011 02-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Minister Finansów RD17 28-11-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela. Minister Finansów RD16 28-11-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 25-11-2011 16-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 24-11-2011 16-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 122 123 124 125 126 ... 135